Biblický citát na dnešní den

Bohoslužby tento týden

 • Příprava na neděli Zamyšlení prof. Tomáše Halíka nad jednotlivými liturgickými texty nedělních bohoslužeb
  Přidáno v 4. 12. 2021 16:28, autor: Farnost Josefov
 • BOHOSLUŽBY 28. 11. 2021 neděle 1. adventní - cyklus C Platná covidová opatření jsou zde:https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/bohosluzby-nabozenska-shromazdeniObsazenost kostelů:kostel sv. Jiří v Jasenné:                                 150 míst k sezení, 150 míst ke stání, celkem 300 místkostel Nanebevstoupení Páně v Josefově:    500 míst k sezení, 1500 ke stání, celkem 2.000 místModlitba věřících 2. neděle adventní, cyklus C 5. 12. 2021 Svatý Pavel ujišťuje, že „ve svých modlitbách s radostí prosí za všechny“[1]. Připojme se k této prosbě a předložme Bohu své modlitby:1.   Daruj svého Ducha katechetům, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí.[2]2.   Požehnej snahám vytvořit novou kvalitní vládu pro naši zemi a postav hráz všem, kdo zneužívají své postavení.[3 ...
  Přidáno v 4. 12. 2021 16:27, autor: Farnost Josefov
Zobrazení příspěvků 1 - 2 z 2 Zobrazit více »
Platná covidová opatření při bohoslužbách jsou zde:


V neděli 5.12.2021 je ve 14 hodin bohoslužba v kostele sv. Huberta ve Starém Plese - není zde elektrika, bude vše při svíčkách. Zahrajeme a zazpíváme adventní spirituálovou mši a Matyskovo ordinárium. Kdo nezná písně, může doma natrénovat - zde je odkaz na texty písní a jednoduchou verzi, kterou jsem za tím účelem nahrál:


https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/josefov/ordinarium-martina-matyskyKONCERT VE ČTVRTEK 9.12.2021 

JE AGENTUROU ZRUŠEN !Video na YouTube

SYNODA a synodální proces ve farnosti

Koordinátorem diecézní části synody je P. Prokop Brož.

Farním koordinátorem je Ing. Petr Přibyl, který bude místnímu faráři a pastorační radě pomáhat uskutečnit synodální proces ve farnosti.

Informace o diecézním synodálním procesu naleznete zde.

Video - rozcestník Synoda 2021 - 2023

Ve farnostech 17. 10. 2021 začal proces přípravy na Synodu 2023. Tato synoda bude věnována procesu synodality.

Video -  Co tyto pojmy znamenají? Kdo se jí účastní? ThLic. Prokop Brož, Th.D. zve do procesu přípravy synody.

Video -  Základní strukturu procesu představuje ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Video -  Jak se zapojit do tohoto procesu nastíní ThLic. Prokop Brož, Th.D.

 

Biskupská synoda o synodalitě
Úvodní slovo k synodě pro Zahájení synodálního procesu v královéhradecké diecézi.

Milí bratři a sestry,
srdečně vás všechny zdravím u příležitosti zahájení diecézní fáze biskupské synody o synodalitě. Rád bych vám coby diecézní koordinátor synodálního procesu nejprve nastínil, 1) o co v něm jde, dále bych chtěl ukázat, jaká 2) organizační struktura za tím stojí, a nakonec přiblížit, 3) co nás v nejbližších týdnech a měsících čeká.

1.    Biskupská synoda o synodalitě
Biskupská synoda je institucionální nástroj kolektivního rozhodování, který by založen při Petrově stolci v roce 1967 papežem sv. Pavlem VI., aby mu pomáhal rozlišovat další kroky života církve. Poslední Synody se věnovaly tématům jako mládež a víra, papež shrnul výsledky synody v apoštolské exhortaci Christus vivit, nebo křesťanskému pojetí manželství a rodiny s následnou apoštolskou exhortací Amoris Laetitia.
Téma biskupské synody pro nadcházející dvouletí zní: Za církev synodální: společenství, spoluúčast, poslání. Synodalita v církvi vlastně není institucionální nástroj řízení církve, ale jde o soužití Božího lidu, představuje způsob, jak jsme schopni spolu vycházet tak, aby církev na úrovni konkrétních mezilidských vztahů byla místem každodenního růstu, zrání, svědectví a poslání.
A tak tato synoda si neklade za úkol hned vyřešit palčivé otázky církve, měnit instituci církve, ale chce nalézt způsob, jak soustředit pozornost na živý základ církve, jak znovu najít a oživit žároviště života Božího lidu, odkud by bylo možné tuto instituci očistit od strusky a nánosů. Dokud se mezi lidmi neprobudí skutečný život z víry, je marné cokoli opravovat či zvnějšku přenastavovat.
Romano Guardini vyslovil na začátku 20. století okřídlenou větu: „Církev se probouzí v duších lidí.“ Současná biskupská synoda míří stejným směrem. 

2.    Organizační struktura
Jistě si vzpomenete na epizodu, kterou prožil Ježíš se svými učedníky u Cesareje Filipovy. Poté co už spolu prožili řadu událostí, zázraků i pronásledování, se Ježíš obrací na učedníky s otázkou: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ A učedníci odpovídají, co slyšeli mezi lidmi. Poté se jich Ježíš zeptal: A za koho mě pokládáte vy?“ A Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,13–16). Biskupská synoda chce dnes tuto otázku Ježíše, Božího Syna, přinést ke všem lidem: Za koho mě a moji církev pokládáte vy? Proto biskupská synoda nyní spouští všeobecnou konsultaci Božího lidu, jak se píše v přípravném dokumentu synody, v níž se chce církev ptát lidí na všech úrovních, co si dnes myslí o Kristu a církvi. Je připravena metodika – tematické okruhy, které mají takové dotazování usnadnit. 
Aby konsultace Božího lidu mohla proběhnout v celé univerzální církvi, je připravena následující organizační struktura:
Generální sekretariát Biskupské synody, v jejímž čele stojí kardinál Mario Grech, má pro tuto synodu zvláštního zpravodaje kardinála Jean-Claude Hollericha, S.J.

Na úrovni každé biskupské konference je jmenován koordinátor, který vytvoří národní synodální tým. Česká biskupská konference jmenovala P. Prokopa Brože se zatím šestičlenným týmem.

Na úrovní každé diecéze je jmenován koordinátor za celou diecézi – opět si má vytvořit pracovní tým –, který má za úkol podporovat a vést celý synodální proces jako pomoc celému Božímu lidu.  Za naši královéhradeckou diecézi je koordinátorem jmenován P. Prokop Brož s následujícím pracovním týmem: P. Vladislav Brokeš, Mgr. Ludmila Horáčková, JUDr. Ing. Jiří Špelda, Mgr. Veronika Matysková, P. Jan Uhlíř, Bc. Pavla Kratochvílová, Ing. Jitka Vitvarová, Ing. Taťána Blažková.

Poslední úroveň práce – ta nejdůležitější – je úroveň farností. Z řad farníků – např. z pastorační rady farnosti – bude zvolen farní koordinátor pro synodální proces. Ten má nejprve a) pochopit, co je synodální proces v diecézi, poté b) to vysvětlit ve farnosti, c) s pomocí farní rady (a jejího předsedy) provést dotazování Božího lidu, d) zpracovat výsledné reakce a zapsat je, e) poslat to diecéznímu synodálnímu týmu.

3.    Co nás čeká?
Základní dovedností, kterou biskupská synoda o synodalitě chce v Božím lidu rozvíjet, je komunikace, jak praví přípravný dokument: „Tato synoda předkládá následující základní otázku: Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější?“  
Při hledání odpovědí je možné:
a) Ptát se: Jaké zkušenosti z vaší místní církve se vám vybaví při této základní otázce?
b) Zaměřit se na tyto zkušenosti podrobněji: Jaké radosti přinesly? Jaké těžkosti a překážky přivodily? Jaká zranění evokovaly? Jaké intuice vyvolaly?
c) Zaměřit se na plody, o které se lze podělit: Kde v těchto zkušenostech zaznívá hlas Ducha Svatého? Co od nás žádá? Jaké prvky lze potvrdit, co lze postupně změnit? Jaké kroky udělat? V čem nacházíme konsensus? Jaké obzory se před naší místní církví otevírají? 

Abychom mohli konsultaci Božího lidu společně provést, nabízím následující představu spolupráce na úrovni farností.
V rámci pastorační rady farnosti si každý člen a) vytipuje skupinu lidí, kterých se bude ptát. Půjde o lidi "kostelní i nekostelní". Záleží, jaké má kdo přirozené vztahy ve svém okruhu. Někomu naopak více sedne, když se bude moci obrátit na náhodné kolemjdoucí. Pro tuto skupinu b) vybere z deseti okruhů ty otázky, s nimiž se chce na lidi obracet. Až proběhne dotazování, c) sejde se pastorační rada farnosti, odpovědi probere, zapíše a d) pošle do diecézní synodální týmu. Tím by byla první fáze synodálního procesu na úrovni farnosti uzavřena. 

4.    Závěrem
Celý synodální proces je založen na dobré a přímé komunikaci. Proto diecézní synodální tým poté, co shromáždí kontakty na všechny farní koordinátory synodálního procesu, zajistí s nimi setkání tak, aby byl dostatečný prostor a čas vše si vysvětlit, dobře pochopit a cíl synodálního procesu naplnit.
Napadají mě závěrem tři důležité předpoklady, které musíme zajistit:
a)    Naslouchání: je třeba naslouchat Bohu – v tiché adoraci, v modlitbě, a stejně pozorně naslouchat lidem. 
b)    Duch Svatý: Hlavním protagonistou celého synodálního procesu je Duch Svatý. Lidskými silami můžeme vytvořit podmínky, nastavit systém, vytvořit příležitosti, ale bez Ducha Svatého se nehneme ani o milimetr. On nás učí novému synodálnímu stylu – nově se utvářejícímu soužití Božího lidu.
c)    Víra: Synodalita založená na víře není jen jeden z rysů života Božího lidu, ale patří k podstatě církve. Víra také umožňuje, abychom byli schopni projít konverzí, která je pro synodální proces nutností.

Kéž je dnešní zahájení synodálního procesu v naší diecézi společným dílem všech – těch, kdo mohli přijet, i těch, kdo zůstali doma , kéž nás Duch Svatý vede cestou, po níž přichází Boží království do tohoto světa. Amen.

17.10. 2021, P. Prokop Brož

více zde: https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023V neděli 6.6.2021 jsme slavili eucharistii Těla a Krve Páně, při které poprvé přistoupili děti ke stolu Páně. Další foto Michala Kopeckého lze shlédnout zde:

Nejnovější zprávy a zajímavosti

 • Denní rozjímání Bible - zasílání mailem či SMS Milí farníci a přátelé, nabízím možnost zasílání podnětů ze serveru vira.cz na mail či SMS do mobilu. Doporučuji především ...
  Přidáno v 13. 4. 2021 2:40, autor: Farnost Josefov
 • Křesťanské aplikace v mobilu - Android Křesťanské aplikace v mobilu - AndroidAplikace, které v mém mobilu našly své místo (alespoň na nějaký čas).    Zpěvník pro scholy         Zpěvník ProScholy.cz, který přichází na pomoc všem scholám, křesťanským ...
  Přidáno v 16. 11. 2019 16:15, autor: Farnost Josefov
 • Aktuality přesunuty na FACEBOOK http://www.facebook.com/FarnostJosefov/https://www.facebook.com/FarnostJosefov/
  Přidáno v 14. 4. 2018 13:46, autor: Farnost Josefov
 • Nezvěstovat evangelium katolickým ptydepe Nezvěstovat evangelium katolickým ptydepeNezbytná obnova vyjadřovacích foremRychlé kulturní změny vyžadují, abychom věnovali ustavičnou pozornost snaze vyjadřovat trvalé pravdy jazykem, který umožňuje rozpoznat jejich neustálou novost. Poněvadž v pokladu ...
  Přidáno v 16. 9. 2017 15:06, autor: Farnost Josefov
 • Papež: Nedostatek fyzického kontaktu rozleptává naše srdce Jsme lid, který má Matku, nejsme sirotci Homilie papeže na slavnost Matky Boží, baz. sv. PetraČeská sekce RV„Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“ (Lk ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:46, autor: Farnost Josefov
 • Papež napsal biskupům: Nedělat z Vánoc hezkou pohádku Vatikán. Dnes byl zveřejněn list Svatého otce biskupům katolické církve, datovaný 28. prosince, tedy na svátek Svatých neviňátek. Papež František se v něm obrací na každého biskupa osobně a píše ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:45, autor: Farnost Josefov
 • Ozvěna Vánoc Povánoční zamyšlení otce Jana RybářeJan RybářVánoce máme už jen ve vzpomínkách. My se na ně ale můžeme podívat „shora“, z výše dvou tisíc let. Víme, jak to s ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:43, autor: Farnost Josefov
 • Trident pod párou Staromilci v církvi usilují o návrat staletí zpátkyJan RybářKolik je dnes u nás krásných nádraží! Smiřice, Červený Kostelec, Nové Město nad Metují – radost pohledět! Ovšem nádraží v Hodkovicích ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:42, autor: Farnost Josefov
 • P. Petr Vacík SJ, 6.12. úterý 2. adventního týdne "O ztracené ovci" audio odkaz : http://www.farnostsalvator.cz/kazani/241/2016-12-06 P. Petr Vacík SJ, 6.12.2016 - úterý 2. adventního týdne 1. čtení: Iz 40,1 | Evangelium: Mt 18 ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:40, autor: Farnost Josefov
 • Nespravedlností se máme zneklidňovat mnohem více než koncem světa Homilie papeže při mši sv., baz. sv. PetraČeská sekce RV„Vám [...] vzejde slunce spravedlnosti“ (Mal 3,20). Slova proroka Malachiáše, která jsme slyšeli v prvním čtením, osvěcují tuto bohoslužbu ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:29, autor: Farnost Josefov
 • Spor o liturgii? Komentář arcibiskupa Graubnera: Spor o liturgii?Autor: Filip Breindl  Radio ProglasNa debatu v církvi o liturgii reaguje ve své zářijové glose olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Komentář týdne vysíláme v ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:25, autor: Farnost Josefov
 • Dvojí katolictví Zamyšlení otce Jana Rybáře Jan Rybář Měl jsem rád jednu maminku, která neděli co neděli vedla do kostela manžela a svá dvě děvčátka. Rád jsem ji měl proto, že snad ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:22, autor: Farnost Josefov
 • Božské prostředí zdroj : http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1228 Poslední díl z cyklu Eucharistie od P. Jana Rybáře Jan Rybář My, katolíci, vyznáváme třikrát denně, že se „Slovo stalo tělem ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:19, autor: Farnost Josefov
 • Marnivost je duševní osteoporóza Vatikán. O rozdílu mezi neklidem pocházejícím z Ducha svatého a tím, který vychází z nečistého svědomí, mluvil papež v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty a poukázal ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:17, autor: Farnost Josefov
 • Svobodné sebedarování zdroj : http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1225 Další úvaha P. Jana Rybáře o eucharistii Jan Rybář Zdálo by se, že teprve Ježíšova poprava nám ukázala vrcholně jeho vztah ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:16, autor: Farnost Josefov
 • Svět je unaven lživými nadšenci Promluva papeže k biskupům jmenovaným v minulém roce, VatikánČeská sekce RVDrazí bratři, dobrý den!Jste téměř u konce těchto plodných dnůch strávených v Římě, abyste hlouběji pronikli do ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:14, autor: Farnost Josefov
 • Umění stárnout zdroj : http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1224Předmluva ke knize "Stáří jako inspirace k aktivitě" Jan Rybář Žijeme v době, kdy středem pozornosti je mládí. Mládí znamená výkon ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:13, autor: Farnost Josefov
 • Bůh dává člověku to nejdražší zdroj : http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1218 O eucharistii podruhé Jan Rybář Škola víry znamená myšlení. Ale myšlení bolí (TGM). Ušetříte-li lidi myšlení, získáte je (Kipling). Proto ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:12, autor: Farnost Josefov
 • Není lehčí být adventistou? zdroj : http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1215 Zamyšlení otce Jana Rybáře Jan Rybář Sedíme na terase v Krkonoších s rekreanty katolíky. Je letní teplý večer. Když pozvedneme zrak ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:10, autor: Farnost Josefov
 • Kázání: O MEČI, POSVÁTNÝCH TEXTECH A TAŠCE PAPEŽE FRANTIŠKA Kázání lze poslechnout v audioarchivu farnosti : http://akademickafarnost.invisible.cz/kazani/kazani.php?rubrika=2016-07#20160814   - délka 14 min.1. čtení: Jer 38,4 | 2. čtení: Žid 12,1 ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:09, autor: Farnost Josefov
 • Eucharistie je děkování zdroj: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1211 Zamyšlení otce Jana Rybáře Jan Rybář V katolických kostelích najdeme obvykle tyto tři symboly: písmeno „M“ (Maria), kříž a kalich. „M ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:06, autor: Farnost Josefov
 • Nevhodné klima Zamyšlení nad milosrdenstvím v církvihttp://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1209&velikost_pisma=2  Jan Rybář Byli jste někdy v soudní budově, kde se to hemží soudci, právníky ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:03, autor: Farnost Josefov
 • Evropa dospělých Marek Vácha zdroj : http://blog.aktualne.cz/blogy/marek-vacha.php?itemid=27692 Jakmile občan vstoupí do nemocničního areálu, stává se s ním zvláštní změna. Má se za to, že ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 15:00, autor: Farnost Josefov
 • Znovusezdaní zdroj : http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1187 Úvaha nad zákonictvím vs. milosrdenstvím Jan Rybář „Co se stane, když rozvedený uzavře nový sňatek? Dopustí se smrtelného hříchu, přestože nesouhlasí ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 14:58, autor: Farnost Josefov
 • Konec světa zdroj : http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1174 Úvaha nad současným křesťanstvím Jan Rybář Zájemce o studium práv dostal u přijímaček otázku: Dokázal byste krátce podat dějiny křesťanství? Otec ...
  Přidáno v 7. 1. 2017 14:57, autor: Farnost Josefov
 • Co mi vadí na katolické mši Co mi vadí na katolické mšiMark HartFoto: IMAJeden kamarád mi řekl:„Povím Ti, co mi vadí na katolické mši.Kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic ...
  Přidáno v 30. 4. 2016 16:49, autor: Farnost Josefov
 • O Božím lidu a rizicích klerikalizace O Božím lidu a rizicích klerikalizace v latinskoamerickém kontextuVatikán. Papež František napsal list „o veřejném působení věřících laiků v latinskoamerickém kontextu“. Adresoval jej předsedovi Papežské komise pro Latinskou Ameriku ...
  Přidáno v 26. 4. 2016 14:02, autor: Farnost Josefov
 • Papež: Štěstí není aplikace, kterou lze stáhnout do mobilu Štěstí není aplikace, kterou lze stáhnout do mobilního telefonu, řekl v neděli papež František desetitisícům dospívajících, kteří se ve Vatikánu sešli na zvláštní mši věnované mládeži. Ve videu, skrze něž ...
  Přidáno v 26. 4. 2016 1:12, autor: Farnost Josefov
 • Hodnotový svět předchozích generací totiž znal tzv. Sedmero hlavních hříchů. Hodnotový svět předchozích generací totiž znal tzv. Sedmero hlavních hříchů. Pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby a z pýchy ...
  Přidáno v 23. 4. 2016 16:18, autor: Farnost Josefov
 • Český táta - učitel církve? Český táta - učitel církve?Středa, 30.3.2016Zamyšlení nad předáváním víryJan RybářTatínek Jiří poučuje při mši své dítě: Teď, při tom, co říká pan farář, skočí Ježíšek ...
  Přidáno v 9. 4. 2016 15:34, autor: Farnost Josefov
Zobrazení příspěvků 1 - 30 z 435 Zobrazit více »


náš milovaný papež FRANTIŠEK


Bohoslužby v ČR:

Liturgické čtení na dnešní den

Misál
2020–2021


České vysílání - podcast

https://www.vaticannews.va/cs/podcast/vatican-news-zpravodajsky-porad.html

Zpěvník křesťanských písní

https://zpevnik.proscholy.cz/


AKCE

https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/home/2018%2004%2022%20Jarom%C4%9B%C5%99%20Vok%C3%A1l.PNG

https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/home/03%20A4%20plak%C3%A1t.jpg?attredirects=0https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/home/2017%2001%2001%20Fatima%20D%C4%9Bkanstv%C3%AD%20Jarom%C4%9B%C5%99.PNG

https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/home/2016%2009%2024%20Motom%C5%A1e.PNG?attredirects=0
https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/home/2016%2006%2010%20Noc%20kostel%C5%AF.PNG?attredirects=0
https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/home/2016%2004%2003%20Jarom%C4%9B%C5%99%20sv%C3%A1tek%20Milosrdenstv%C3%AD.PNG
https://2414f8b3-a-5c92aadf-s-sites.googlegroups.com/a/farnostjosefov.cz/web/modlitba-se-zpevy-z-taize/2016%2003%2017%20Modlitba%20Taize.PNG?attachauth=ANoY7crI8pkTiZ-pbt-Lc-pZ5SAZL9vTZoHZBTah6H3H7qkbvR6-PCLIWS2YsmMyPWga1bs3vdWyZwl4LGoO86DtDp8EOl-KK4DGEUHZhMberv6RgRrpPXnk-StpLSJj8xFID8e-YePFE1njvWf8RhN1yh0n_ufpBLsGrG9M5FvoAOZWLD4ZmewwsfZfqVb1W2ECJfbsrwIhxjHxVl4fMmShBUxT2UYM6fKprWgioWgh23KreNn5FX6CgiBwSs3PtMF6gZziwlSG&attredirects=0

https://2414f8b3-a-5c92aadf-s-sites.googlegroups.com/a/farnostjosefov.cz/web/home/2015%2012%2003%20Taiz%C3%A9.PNG?attachauth=ANoY7cqC-UBCg90Xay682blmXFBjZb7BFJcqzzUgDVOjOv8xTVYMyLtZxOfqT-YpdRK7UXZpHjpE_syUM27ndL9dX48_3fuHWRnLfdcWyDKFj-w5kMLSA6Dz-d0W3g0NQIsy-WozX899REJcM_qu12e2w9eh5KLgcbEGZ_sgm0DwT5_uL_RfiAiDuPPc9aQAUNZPxvN1L3O5OOQMlT2tmLv9zffXXVqH79M15J5AGenmyiy-oFtEKbg%3D&attredirects=0

https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/home/2015%2011%2028%20V%C3%ADken%20CHN.PNG

https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/home/2015%2011%2017%20zp%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD%20na%20schodech.jpg

25. biskup královéhradecký
Mons. JAN VOKÁL

rodák z Hlinska


Pod ochranu Tvou...