Volby do PR‎ > ‎

FARNÍ RADY

FARNÍ RADY:

Ekonomická rada

    Ekonomická rada farnosti dle kán. 537 CIC (dále jen ERF) je pomocný a poradní a orgán faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva (dále jen faráře), který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře.

    Ustanovena k 25. 03. 2015 na dobu čtyř let v tomto složení:


Pastorační rada

    1. Pastorační rada (dále jen PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva (dále jen faráře). (není to farní parlament)

    2. PR spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou činnost PR je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost ke spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná.

    3. Na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese pastorační rada spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk 1,8) – viz kánon 225, § 1 a 2 Kodexu kanonického práva. Aby mohli plnit své úkoly, snaží se všichni členové PR spolu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti. 

    Ustanovena k 25. 03. 2015 na dobu čtyř let v tomto složení:


Podřízené stránky (2): Stanovy ER Stanovy PR