Volby do PR‎ > ‎

Plán voleb do farních rad 2015 - 2019

přidáno: 8. 2. 2011 5:17, autor: Petr Boháč   [ Aktualizováno 28. 2. 2015 13:58 uživatelem Farnost Josefov ]
VOLBY DO FARNÍCH RAD 2015 - 2019 (pastorační a ekonomické)


Od 1. - 6. března 2015

1. Je čas, aby se přihlásili členům volební komise nebo na farním úřadě po jednom delegátu z řeholních společenství, církevních sdružení (např. Charity), uznaných hnutí a jiných církevních zařízení (např. škol), případně z farností spravovaných excurrendo, které nemají vlastní pastorační radu.

2. V tomto čase může navrhnout kandidáty každý člen farnosti, který má právo volit (starší 18ti let). Písemné návrhy s maximálně 5ti návrhy kandidátů přijímá farář a volební komise v kostele do připravené urny.


Od 6. - 7. března 2015

Volební komise připravuje volební lístek tím, že posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádá si jejich písemný souhlas s kandidaturou.


8. března 2015

Volební komise vyhlásí volby do pastorační rady na neděli 15. března a představí kandidátku ze všech navržených kandidátů s vyloučením těch, kteří byli jmenováni do PR jako delegáti.

Seznam kandidátů, termín konání voleb 15. března bude zveřejněn ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v kostele. Stejným způsobem se zveřejní seznam členů PR delegovaných jednotlivými institucemi.

V případě potřeby zajistí volební komise představení jednotlivých kandidátů voličům.


15. března 2015

po nedělních bohoslužbách proběhnou volby do pastorační rady na připravených volebních lístcích.
Volební komise do týdne oznámí zvoleným kandidátům výsledky voleb a vyhlásí je 22. března 2015 při nedělních ohláškách.

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře (není to farní parlament), spolupracuje s farářem při vytváření farní obce a nese spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu.

Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti se podílet na vytváření pastoračního programu.

K úkolům PR zvláště náleží:

a) probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci jeho členů;

b) získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování;

c) přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii;

d) podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou;

e) vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách;

f) sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je;

g) koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět;

h) zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů, případně i ostatních spoluobčanů na veřejnosti;

i) probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě;

j) hledat a budovat ekumenickou spolupráci zejména v pastorační a charitativní činnosti;

k) podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich samostatnosti; v dialogu s nimi i s ostatními skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby;

l) hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství;

m) pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti;

n) společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství;

o) v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů ve farnosti, jež je třeba plnit;

p) spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních obnovách, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, vývěsku, farní kroniku, apod.

Pastorační rada má právo:

a) sdělit biskupovi svůj názor, má-li dojít k obsazení uprázdněné farnosti nebo k jiným personálním změnám, které se týkají duchovních působících ve farnosti. Právo biskupa rozhodnout o personálních změnách dle svého uvážení tím není dotčeno;

b) být včas informována o vzniku a zániku společenství a organizací ve farnosti;

c) vyjádřit svůj názor při změnách organizace duchovní správy ve farnosti, případně hranic farnosti, při výběru pomocníků k podávání eucharistie, při výběru lektorů, akolytů a katechetů, při plánování lidové misie či duchovní obnovy farnosti;

d) podílet se na přípravě důležitých pastoračních kroků, na řešení důležitých otázek, týkajících se života farnosti, např. uspořádání církevních slavností a zvláštních slavnostních bohoslužeb (poutí, procesí, prosebných dnů,…) a na stanovení pořádku bohoslužeb.