AKTUALITY


Denní rozjímání Bible - zasílání mailem či SMS

přidáno: 13. 4. 2021 2:34, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 13. 4. 2021 2:40 ]

https://www.vira.cz/servis-pro-vas/zasilani-e-mailem

Milí farníci a přátelé, nabízím možnost zasílání podnětů ze serveru vira.cz na mail či SMS do mobilu.

Doporu
čuji především zasílání mailem texty Písma sv. na neděli všední dny s krátkým návodem na rozjímání. Kdo se chce učit rozjímat vyzkoušejte.

Každodenní rozesílání SMS s biblickým veršem je jen jinou jednodušší formou.
.........................................................................................................................................


Nabídka rozesílaných e-mailů:
Téma týdne Krátké zamyšlení nad ned
ělním biblickým textem. Rozesíláme o víkendu.

Ned
ělní liturgie - Bible na neděli Nedělní liturgické texty (Bognerův liturgický překlad) s komentáři a taktéž všednodenní biblické textů s komentářem (rozjímáním na každý den v týdnu). Rozesíláme vždy v úterý před příslušnou nedělí.

Biblický citát na každý den (vhodné i pro MOBIL) Jeden krátký citát z biblických
čtení na příslušný den (Bognerův liturgický překlad). Vhodné pro zasílání i na mobilni telefony. Citáty jsou vybírány tak, aby se vešly do jedné SMS. Pokud tyto zprávy chcete odebírat na mobilní telefon jako SMS, zadáte při registraci svou mobilní sms e-mailovou adresu. (Více se o mobilní e-mailové sms adrese.) Pokud chcete dostávat citáty na mobil, přečtěte si stránku: Biblické SMS.

Biblicky citat na kazdy den ANGLICKO -
ČESKY (bez ceske diakritiky)
Jeden krátký citát z biblických
čtení na příslušný den. Anglická a česká verze. Česká verze vychází z Bognerova liturgického překladu. Anglická i česká verze textu jsou přeloženy z biblického origiinálu a nemusí být tedy v (češtině a angličtině) po překladu doslovně totožné, protože každý překlad Bible do jiného jazyka je částěčně i výkladem a může klást akcent na jinou skutečnost v dané větě.

Zprávy a informace z www.vira.cz Hlášení o novinkách, zajímavostech a aktualitách. Rozesíláme dle aktuální pot
řeby.

Zprávy a informace z www.pastorace.cz Hlášení o novinkách, zajímavostech a aktualitách. Rozesíláme dle aktuální pot
řeby.

Texty na nást
ěnky e-mailem Soubor tématicky zaměřených graficky upravených textů. Texty reflektují jak liturgický a církevní rok, tak i jednolivé oblasti života z víry a života vůbec. Texty jsou zamýšleny jako polotovar určený např. k rozstříhání, doplnění obrázky apod. Soubor textů vydáváme cca 1x za rok. Distribuce: Prvotně texty rozesíláme poštou (v tištěné podobě na barevných papírech). Texty nabízíme i v elektronické podobě (ve formátu PDF). Více info na www.pastorace.cz/nastenky.

 

Mgr. Petr Boháč

farář

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JOSEFOV

Duškova 77

551 02 Jaroměř 3 – Josefov

 

Tel. 731402211

farnost.josefov@gmail.com

bohac.petr@dihk.cz

www.farnostjosefov.cz

@FarnostJosefov

 

Ukázka:

3. neděle velikonoční - Cyklus B

 

  Církev se znovu vrací k události vzkříšení. Dnes již ale nahlédneme tuto skutečnost pohledem důsledků. Co nám Kristovo vzkříšení přineslo? Jak z něho můžeme žít konkrétně my?

 

  

  Zamyšlení k evangeliu této neděle

  

   Nemusíme se přetvařovat a na nic si hrát

  https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/nemusime-si-na-nic-hrat?fnl

  

   

  

  

  VSTUPNÍ ANTIFONA

 

  Jásejte Bohu, všechny země, opěvujte slávu jeho jména, vzdejte mu velkolepou chválu. Aleluja.

 

  

  VSTUPNÍ MODLITBA

 

  Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. Skrze tvého Syna...

 

  

  1. ČTENÍ

 

  Třetí kapitola popisuje první znaky doprovázející ty, kteří žijí v moci Ducha svatého. Petr a Jan "náhodou" potkají chromého. Prosí za něj v Ježíšově jménu a Bůh jedná, zde konkrétně uzdravením. Jde tu o následnou reakci mnoha lidí. To je okamžik, kdy má Petr svědčit o Kristu a hlásat evangelium.

 

  Sk 3,13-15.17-19

 

  Petr promluvil k lidu: "Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, Bůh našich praotců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého jste vy sice vydali a kterého jste se zřekli před Pilátem, ačkoliv on rozhodl, že ho propustí. Vy však jste se zřekli Svatého a Spravedlivého, a vyprosili jste si milost pro vraha. Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a my jsme toho svědky.

  Já ovšem vím, bratři, že jste to udělali z nevědomosti, a stejně tak i vaši přední muži. Bůh to však dopustil, aby se tak splnilo, co předem oznámil ústy všech proroků, že jeho Pomazaný musí trpět. Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny."

 

  

  ŽALM 4

 

  Žalm odpovídá na první čtení, je prosbou o vyslyšení, ale i modlitbou naděje a důvěry.

 

  Odpověď: Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

  

  Bože, zastánce mého práva, - vyslechni mě, když volám, - tys mě v soužení vysvobodil, - smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu!

  Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; - Hospodin vyslyší, když k němu zavolám.

  Mnoho lidí říká: "Kdo nám ukáže dobro?" - Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

  Usínám klidně, sotva si lehnu, - vždyť ty sám, Hospodine, - dáváš mi přebývat v bezpečí!

  

  

  

  2. ČTENÍ

 

  Tento de facto úvodní text Prvního listu Janova navazuje na samotný začátek epištoly, kde se mluví o Bohu, který je světlo, a že my máme s ním i mezi sebou společenství. Zřejmě jde o nesváry v komunitě křesťanů. Náš text je ilustrací, jak se v křesťanské praxi setkává zápas o dokonalost s naší slabostí a sklonem k hříchu. Pravda, lítost a úsilí.

 

  1 Jan 2,1-5a

 

  Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.

  Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí: "Znám ho", ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti.

 

  

  

  Zpěv před Evangeliem

 

  Aleluja. Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Aleluja.

 

  EVANGELIUM

 

  Každý z evangelistů vybral a literárně upravil závěr svého evangelia tak, jak se domníval, že bude na co nejkratším prostoru co nejvíce vystihovat proběhlé události. Lukáš věnuje prostor vyprávění o dvou učednících a jejich cestě do Emauz. A teprve po této "přípravě" přichází Ježíš ke všem do večeřadla. Jde o závěrečné verše Lukášova evangelia, tedy i určité vyvrcholení předkládané zvěsti.

 

  Lk 24,35-48

 

  Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba.

  Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám!" Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: "Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně." A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy.

  Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal: "Máte tady něco k jídlu?" Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl.

  Dále jim řekl: "To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.

  Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky."

 

  

  ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

 

  Bylo třeba, aby Kristus trpěl a třetího dne vstal z mrtvých a v jeho jménu aby bylo hlásáno pokání, aby všem národům byly odpuštěny hříchy. Aleluja.

 

  MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

 

  Nasytil jsi nás, Bože, chlebem věčného života; dej, ať v jeho síle dojdeme k neporušitelné slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.

 

  K ZAMYŠLENÍ

 

  Vrchol Lukášova evangelia popisuje znovushledání Ježíše s učedníky. Přichází jako vítěz nad smrtí, ale nikoli jako panovník, který se všem pomstí. Cíl má jiný, rozšířit zvěst o záchraně. V závěrečných slovech zaznívá podstata této zvěsti: Kristus trpěl a třetího dne vstal z mrtvých a v jeho jménu je hlásáno pokání, aby nám byly odpuštěny hříchy. Slovo "pokání", řecky metanoia, znamená také obrácení; odvrácení se; lítost. Ježíšovo evangelium spočívá v ochotě zříci se cest zla a přijmout Ježíše do svého života.

 

  TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

 

  PONDĚLÍ 19. 4.

 

  Sk 6,8-15

 

  Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagogy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil. Navedli tedy některé lidi, aby vypovídali: "Slyšeli jsme ho, jak mluví rouhavé řeči proti Mojžíšovi a proti Bohu." Tím rozbouřili lid, starší a učitele Zákona. Ti ho pak přepadli a násilím ho přivedli do velerady. Přivedli také křivé svědky a ti vypovídali: "Tenhle člověk neustále vede řeči proti chrámu a proti Zákonu. Tak jsme ho slyšeli, že říkal: `Ježíš Nazaretský rozboří tento chrám a změní ustanovení, která máme od Mojžíše.'" Všichni, kdo seděli ve veleradě, upřeně se na něho podívali a viděli, že se jeho tvář podobá tváři anděla.

 

  Mezizpěv - Žl 119,23-24.26-27.29-30

  Blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.

 

  Nebo: Aleluja.

 

  I když se knížata ve schůzce proti mně umlouvají,

  tvůj služebník rozjímá o tvých předpisech.

  Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením,

  tvé příkazy jsou mými rádci.

 

  Vyjevil jsem své osudy, a vyslyšels mě,

  nauč mě svým příkazům!

  Pouč mě o smyslu svých nařízení

  a budu rozjímat o tvých divech.

 

  Odvrať mě od cesty lži,

  uštědři mi svůj zákon!

  Vyvolil jsem si cestu pravdy,

  dal jsem přednost tvým rozhodnutím.

 

  Jan 6,22-29

 

  Lidé, kteří zůstali na protějším břehu moře, si všimli, že tam byl jenom jediný člun a že Ježíš zároveň se svými učedníky na loď nevstoupil, ale že učedníci odjeli sami. Přijely jiné čluny z Tiberiady blízko k místu, kde lidé jedli chléb, nad kterým Pán vzdal díky. Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou (na břehu), nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: "Mistře, kdy jsi sem přijel?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí." Zeptali se ho: "Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?" Ježíš jim odpověděl: "To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal."

 

  Komentář: Jan 6,22-29

  V eucharistii s námi Pán přebývá i v těžkých časech. Jak povzbuzující je návštěva u něj, jeho přijetí.

 

  

  ÚTERÝ 20. 4.

 

  Sk 7,51 - 8,1a

 

  Štěpán pravil lidu, starším a učitelům Zákona: "Vy tvrdošíjní s neobřezaným srdcem a neobřezanýma ušima! Vy vždycky odporujete Duchu Svatému - jak vaši otcové, tak i vy. Koho z proroků nepronásledovali vaši otcové? Zabíjeli ty, kteří předpovídali příchod Spravedlivého. A vy jste ho teď skutečně zradili a zavraždili! Zákon od andělů vyhlášený jste sice přijali, ale nezachovali jste ho." Když to slyšeli, velmi se rozzuřili a skřípali zuby proti němu. On však, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: "Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici!" Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže - jmenoval se Šavel. Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: "Pane, nepřičítej jim tento hřích." A po těch slovech skonal. Šavel plně schvaloval, že ho zabili.

 

   

  

  Mezizpěv - Žl 31,3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab

  Do tvých rukou, Hospodine, svěřuji svého ducha.

 

  Nebo: Aleluja.

 

  Buď mi, Hospodine, ochrannou skálou,

  opevněnou tvrzí k mé záchraně,

  vždyť ty jsi má skála a má tvrz,

  pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.

 

  Do tvých rukou svěřuji svého ducha,

  Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.

  Já však důvěřuji v Hospodina,

  budu se veselit a jásat nad tvým slitováním.

 

  Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku,

  zachraň mě svou slitovností.

  Tvoje tvář je mi bezpečnou ochranou

  před spiknutím lidí.

 

  Jan 6,30-35

 

  Zástup řekl Ježíšovi: "Jaké ty děláš znamení, abychom (ho) viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno: `Chléb z nebe jim dal jíst.'" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." Prosili ho tedy: "Pane, dávej nám ten chléb pořád." Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."

 

  Komentář: Jan 6,30-35

  Nasycení pro ty, kdo duchovně hladoví, a jistě i pro ty, kdo Pána hledají. Kéž jim dovedeme Pána přiblížit dobrým slovem, tím, že jim věnujeme čas!

 

  

  STŘEDA 21. 4.

 

  Sk 8,1b-8

 

  V Jeruzalémě se strhlo veliké pronásledování církevní obce. Všichni kromě apoštolů se rozprchli po judském a samařském kraji. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi nad ním naříkali. Šavel pak pustošil křesťanskou obec: vnikal do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do žaláře. Ti tedy, co se tak rozprchli, procházeli (zemí) a hlásali slovo evangelia. Tak přišel Filip do hlavního samařského města a hlásal tam Krista. Všichni lidé dávali pozor na to, co Filip mluví, protože slyšeli a viděli, že dělá zázraky. Z mnoha (posedlých) totiž vycházeli nečistí duchové s velkým křikem. Také bylo uzdraveno mnoho ochrnutých a chromých. Celé město se z toho převelice radovalo.

 

   

  

  Mezizpěv - Žl 66,1-3a.4-5.6-7a

  Jásejte Bohu, všechny země!

 

  Nebo: Aleluja.

 

  Jásejte Bohu, všechny země,

  opěvujte slávu jeho jména,

  vzdávejte mu velkolepou chválu!

  Řekněte Bohu: "Jak úžasná jsou tvá díla!"

 

  "Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá,

  nechť opěvuje tvé jméno."

  Pojďte a pozorujte Boží skutky:

  podivuhodně jednal s lidmi!

 

  Moře proměnil v souš;

  suchou nohou přešli řeku,

  proto se radujme v Bohu!

  Vládne svou mocí navěky.

 

  Jan 6,35-40

 

  Ježíš řekl zástupům: "Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte. Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu, protože jsem sestoupil z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A to je vůle toho, který mě poslal: abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce: aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den."

 

  

  

  Komentář: Jan 6,35-40

  Právě v době, kdy se mnozí cítí ztraceni a opomenuti, je povzbudivý Pánův záměr: neztratit nikoho, koho mu Otec dal!

 

  

  ČTVRTEK 22. 4.

 

  Sk 8,26-40

 

  Anděl Páně promluvil k Filipovi: "Vstaň a jdi na jih na cestu, která směřuje z Jeruzaléma dolů do Gazy a vede pustinou." On vstal a šel. Právě tehdy přišel do Jeruzaléma jeden Etiopan, komoří a hodnostář u etiopské královny-kandaky, vrchní správce jejího celého pokladu, aby se zúčastnil bohoslužebných slavností. Když se vracel na svém voze, četl proroka Izaiáše. Tu řekl Duch Filipovi: "Běž a připoj se k tomu vozu!" Filip tedy přiběhl a slyšel, že čte proroka Izaiáše. Řekl mu: "A rozumíš tomu, co čteš?" On odpověděl: "Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží." A požádal Filipa, aby nastoupil a sedl si s ním. To místo z Písma, které právě četl, znělo: `Jako ovce, když ji vedou na porážku, jak beránek je bez hlesu před tím, kdo ho stříhá, tak ani on neotevřel ústa. Pro jeho ponížení byl zrušen nad ním soud. Kdo pochopí jeho vrstevníky? Neboť bude vzat ze země jeho život.' Komoří se Filipa zeptal: "Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, či o někom jiném?" Filip se tedy ujal slova a zvěstoval mu radostnou zvěst o Ježíšovi, a vycházel přitom od onoho místa z Písma. Jak tak jeli cestou, přišli k jakési vodě. "Podívej se - tady je voda!" zvolal komoří. "Co brání, abych nebyl pokřtěn?" A poručil, aby se vůz zastavil. Pak oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a (Filip) ho pokřtil. A když vystoupili z vody, Duch Páně uchvátil Filipa, takže ho už komoří nespatřil. Jel tedy dále svou cestou a radoval se. Filip se pak objevil v Azotu. Procházel krajem a všude v městech hlásal radostnou zvěst, až došel do Césareje.

 

   

  

  Mezizpěv - Žl 66,8-9.16-17.20

  Jásejte Bohu, všechny země!

 

  Nebo: Aleluja.

 

  Velebte, národy, našeho Boha

  a rozhlašujte jeho chválu!

  On dal život naší duši,

  nedopustil, aby klopýtaly naše nohy.

 

  Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,

  chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.

  Svými ústy jsem k němu volal,

  velebil jsem ho svým jazykem.

 

  Bůh buď veleben,

  že neodmítl mou prosbu,

  že mi neodňal svou lásku.

 

  Jan 6,44-51

 

  Ježíš řekl zástupům: "Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v Prorocích: `Všichni budou vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne že by snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa."

 

  

  

  Komentář: Jan 6,44-51

  Kristova přítomnost v eucharistii je zárukou nesmrtelnosti. Chci se radovat z tohoto tajemství, které přesahuje můj život. Mohu myslet na ty, kdo nás v této víře předešli...

 

  

  PÁTEK svátek sv. Vojtěcha

 

  Sk 13,46-49

  

  Pavel a Barnabáš řekli židům: "Vám nejprve se mělo hlásat Boží slovo. Ale proto, že ho od sebe odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Neboť tak nám to nařídil Pán: `Určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na konec země.'" Když to uslyšeli pohané, radovali se a velebili slovo Páně. A přijali víru všichni, kdo byli určeni k věčnému životu. Tak se slovo Páně šířilo po celé té krajině.

 

  Mezizpěv - Žl 96,1-2a.2b-3.7-8a.10

  Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.Nebo: Aleluja.

 

  Zpívejte Hospodinu píseň novou,

  zpívejte Hospodinu, všechny země!

  Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!

 

  Rozhlašujte den po dni jeho spásu!

  Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,

  mezi všemi národy o jeho divech.

 

  Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,

  vzdejte Hospodinu slávu a moc,

  vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.

 

  Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.

  Upevnil svět, aby nekolísal:

  národy řídí podle práva.

 

  Jan 10,11-16

 

  Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.

 

  

  

  Komentář: Sk 13,46-49

  Podobně i dnes někteří spásu přijmou, jiní odmítnou. I dnes musí mít církev (tedy i já) odvahu obrátit se k těm vzdálenějším, k těm "na periferii".

 

  SOBOTA 24. 4.

 

  Sk 9,31-42

 

  Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha Svatého. Petr se vydal na okružní cestu a přišel i ke křesťanům, kteří žili v Lyddě. Tam našel jednoho člověka, jmenoval se Eneáš, který ležel osm let ochrnutý na lehátku. Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš Kristus ti vrací zdraví! Vstaň a sám si ustel!" A on ihned vstal. Všichni lyddští a saronští obyvatelé ho viděli, a obrátili se k Pánu. V Joppe žila jedna učednice jménem Tabita, to je v překladu Srnka. Konala velmi mnoho dobrých skutků a bohatě rozdávala almužny. Ale roznemohla se tehdy a zemřela. Umyli ji a položili do horní místnosti. Joppe leží blízko Lyddy. Když učedníci uslyšeli, že je tam Petr, poslali k němu dva muže s prosbou: "Neváhej a přijď sem k nám!" Petr tedy vstal a šel s nimi. Když tam přišel, zavedli ho do horní místnosti. Všechny vdovy se postavily kolem něho a s pláčem mu ukazovaly sukně a pláště, které jim ušila Srnka, dokud ještě byla s nimi. Petr poslal všechny ven, poklekl a modlil se. Potom se obrátil k mrtvole a řekl: "Tabito, vstaň!" Ona otevřela oči, podívala se na Petra a posadila se. Podal jí ruku a pozdvihl ji. Zavolal pak dovnitř křesťany a vdovy a ukázal jim ji živou. Zpráva o tom se roznesla po celém Joppe a mnoho lidí přijalo víru v Pána.

 

   

  

  Mezizpěv - Žl 116,12-13.14-15.16-17

  Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?

 

  Nebo: Aleluja.

 

  Čím se odplatím Hospodinu

  za všechno, co mi prokázal?

  Vezmu kalich spásy

  a budu vzývat jméno Hospodinovo.

 

  Splním své sliby Hospodinu

  před veškerým jeho lidem.

  Drahocenná je v Hospodinových očích

  smrt jeho zbožných.

 

  Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník,

  jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice,

  rozvázal jsi moje pouta.

  Přinesu ti oběť díků, Hospodine,

  a budu vzývat tvé jméno.

 

  Jan 6,60-69

 

  Mnozí z jeho učedníků řekli: "To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?" Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: "Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří." Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí. A dodal: "Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce." Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš tedy řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!"

 

  

  

  Komentář: Jan 6,60-69

  V době, kdy mnozí pochybují, i mně pokládá Pán podobnou otázku. Kéž odpovím radostně a pevně, jako tenkrát Petr!

 

  

  SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:

  

  TÉMA TÝDNE

  kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:

  https://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

 

  NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy

  https://www.pastorace.cz/kazani

  

  PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI

  na základě aktuálního dění:

  https://www.pastorace.cz/primluvy

  na základě nedělních biblických textů:

  https://www.pastorace.cz/Kazani/

  

  LITURGICKÝ KALENDÁŘ

  Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099

  https://www.pastorace.cz/liturgicky-kalendar

 

  VIDEO - ÚVODY K NEDĚLNÍM BIBLICKÝM ČTENÍM

  https://vojtechkodet.cz/prednasky-a-kazani/videa/uvody-do-nedeli

 

  BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU

  Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.

  www.tvnoe.cz 

  www.proglas.cz

  

  

  

  

  www.vira.cz

 

 

 

Křesťanské aplikace v mobilu - Android

přidáno: 11. 3. 2019 4:33, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 16. 11. 2019 16:15 ]

Aplikace, které v mém mobilu našly své místo (alespoň na nějaký čas).

  Zpěvník pro scholy

    Zpěvník pro scholy

         Zpěvník ProScholy.cz, který přichází na pomoc všem scholám, křesťanským               kapelám, společenstvím a všem, kdo se chtějí modlit hudbou!

And Bible

And Bible


Off-line četba nebo poslech Bible, poznámek, slovníků an křesťanských knih kdekoliv, kde se nacházíte.
* Přes 50 jazyků - čeština, angličtina, němčina, francouzština, ... 
* Flexibilní vyhledávání 
* Záložky 
* Zdarma a open source
Misál na rok 2016

Misál na rok 2018/19


Aplikace je určená pro účast na mši v cizím jazyce nebo pro přípravu na liturgii. Obsahuje mešní formuláře, biblická čtení, preface, eucharistické modlitby, mešní řád, přímluvy a liturgický kalendář. Kromě toho jsou uvedeny základní odpovědi ke mši v latině, angličtině, němčině, francouzštině, italštině a španělštině. Aplikace nenahrazuje platně schválení liturgické knihy nezbytné ke sloužení eucharistie.
Kancionál

Kancionál


Elektronický kancionál je elektronickou kopií knižního vydání Kancionálu – společného zpěvníku českých a moravských diecézí včetně obou jeho dodatků – Olomouckého a Královéhradeckého podle jeho nejnovějšího vydání.
Aplikace obsahuje texty a noty jednotlivých modliteb a písní. V aplikaci je podporováno fulltextové vyhledávání, ...
  Katechismus

Katechismus


Elektronický katechismus je elektronickou kopií knižního vydání Katechismu katolické církve podle jeho nejnovějšího vydání.
Cílem není nahrazení papírové formy Katechismu, avšak vhodné doplnění tam, kde papírová forma není dostupná či je prospěšnější využít elektronickou verzi.
Projekt vzniká pod záštitou katechetické sekce České biskupské konference a se svolením Karmelitánského nakladatelství.
Breviář

Breviář


Římskokatolická Liturgie hodin (slovenský, český a maďarský překlad).
© Juraj Vidéky, Richard Královič
Obsah je identický se stránkami breviar.sk / ebreviar.cz / zsolozsma.katolikus.hu. Aplikace pracuje v offline režimu; všechny funkce stránek jsou tudíž dostupné BEZ připojení k internetu.

TV NOE

TV NOE


Aplikace TV NOE umožňuje rychlý přístup k programu, živému vysílání a archivu.


TV LUX

TV LUX


Aplikácia Televízie LUX vám prináša aktuality, TV program, živé vysielanie a archív TV LUX vo vašom mobilnom zariadení. Vďaka aplikácii máte možnosť rýchleho prístupu k aktuálne vysielaným programom i k bohato zásobenému archívu relácií vysielaných v TV LUX. Katolícka TV LUX je ovocím spolupráce Konferencie biskupov Slovenska a LUX communication. Ponúka program v súlade s náukou a životom Katolíckej cirkvi. Jej cieľom je prinášať ľuďom možnosť poznávania a posilnenia sa vo viere, z ktorej môžu čerpať silu do prežívania každodenného života. Ambíciou TV LUX je budovať na Slovensku televíznu alternatívu, prostriedok šírenia pokoja a povzbudenia.
Proglas

Proglas


Proglas - rádio pro fajn rodinu, která se nenudí. Jsme většinou křesťané. 
Aplikace přináší živý poslech, program, kontakty, hlasování do folklorní hitparády - a růže :-D 
Aplikace pro on-line poslech používá AAC stream o datovém toku 96 kb/s. Za hodinu poslechu tedy spotřebujete cca 41 MB.
Navíc aplikace ještě spotřebuje data pro aktualizaci programu a informací o právě hrané skladbě.
Rádio LUMEN

Rádio LUMEN


Rádio LUMEN je slovenské katolícke/kresťanské hudobno-slovné rádio s presahom do aktuálneho celospoločenského diania Cirkvi, kultúry a spoločnosti. V jeho ponuke nájdete relácie o zmysle života a duchovných hodnotách Európy. I bohatý duchovný a liturgický program. S poslucháčmi tvoríme duchovné spoločenstvo. Hudba v Rádiu LUMEN: Hudobný výber "všedného dňa" čerpá z tvorby a interpretácie 60. - 90. rokov 20.st., no nechýba v ňom ani súčasná hudba. Stredný hudobný prúd tohto obdobia (vychádzajúci najmä z domáceho i zahraničného popu, folk-rocku i blues-gospelových koreňov) je pre strednú generáciu nielen známy, ale aj upokojujúci. Ponúka pocit bezpečia, pripomína osviežujúce momentky mladosti, nevyrušuje pri každodenných problémoch.
signály.cz

signály.cz


Aplikace komunitního webu signály.cz přináší možnost okamžitého upozornění na nové vzkazy.
Víra.cz Widget

Víra.cz Widget


Widget je určen ke stažení biblického citátu dne a tématu týdne ze serveru http://www.vira.cz. Biblický citát dne se týká mešní liturgie pro současný den, zatímco téma týdne popisuje větší tématický celek slavený během aktuálního týdne. Biblická kapitola, z níž je úryvek biblického citátu dne použitý, je následovně stažena z http://www.biblenet.cz, takže je možné zobrazení citátu v celém kontextu. Widget také umožňuje uložení biblického citátu dne a tématu týdne na externí FTP server. Obsah je k dispozici pouze v češtině.
iZIDOOR

iZIDOOR


iZIDOOR přináší mnoho podnětů pro vaši modlitbu, aktuální modlitební úmysly, přidání vlastních úmyslů, ale také průvodce duchovním životem, který pomůže jeho prohloubení. 
Každý den začněte s novým inspirativním citátem (možnost přidat na obrazovku jako widget). Týdně zde objevíte úryvek evangelia pro aktuální neděli s prohlubujícím komentářem, nový příběh a také ukázku z knihy, kterou stojí za to přečíst. 
Prožívejte liturgický rok se zajímavými světci, kteří mají co nabídnout do dnešních dnů. 
Objevte nová místa pomocí interaktivní mapy, či profilů jednotlivých institucí. Anebo se nechte inspirovat zajímavými kurzy pro váš osobní rozvoj. 
Aplikace iZIDOOR je aplikace pro váš duchovní růst. Mobilní telefon byl vytvořen pro komunikaci, proč jej nevyužít ke komunikaci s Bohem...
Bohoslužby (beta)

Bohoslužby (beta)


Aplikace umí:
- vyhledávat bohoslužby podle datumu, času, místa a názvu kostela
- zobrazovat pravidelné i nepravidelné bohoslužby (vánoční, velikonoční)
- najít nejbližší bohoslužbu od vaší aktuální pozice
- vyhledávat podle dalších kritérií (bezbariérové, podle jazyka)
Liturgie.cz

Liturgie.cz


Aplikace především pro kněze obsahující některé liturgické texty "do terénu" - obřady pro svátosti udílené nemocným či v nebezpečí smrti, pohřební obřady, vybraná žehnání, texty k eucharistické adoraci, aj.
Kromě on-line lekcionáře, obsahujícího liturgický překlad Písma, je aplikace plně off-line. Aplikace je určena zejména k přípravě; v případě nouze též k samotnému slavení liturgie. © Liturgie.cz, Pastorační středisko Arcibiskupství pražského, ČBK.
Růženec se slovem Božím

Růženec se slovem Božím


Tato aplikace vychází z drobné knížky Růženec z nakladatelství Paulínky. Byla však částečně pozměněna – rozšířena o popis struktury modlitby růžence a několik dalších modliteb. Nejedná se jen o tradiční růženec; aplikace nabízí i modlitbu růžence s úryvky Písma pro každý den v týdnu. Na žádosti mnoha lidí, kteří se nemají s kým modlit, se připravuje i audio stopa (ve spolupráci s Radiem Proglas).
Růženec

Růženec


Aplikace obsahuje modlitbu růžence včetně modifikací - tajemství radostná, světla, bolestná a slavná. Dále obsahuje korunku k Božímu Milosrdenství.
V nastavení aplikace si můžete nastavit noční režim, zabránění vypínání obrazovky, automatické vypnutí zvuků a použití patkového písma u modliteb.
Modlitby

Modlitby


Mobilní aplikace obsahující stovky českých modliteb rozdělených do různých kategorií. Obsahuje téměř 500 modliteb, které se zobrazí i offline. Své oblíbené modlitby si založíte mezi "oblíbené" a budete je mít vždy rychle po ruce.
Modlitby pocházejí z důvěryhodných zdrojů: modlitba.cz, vojtechkodet.cz a kancional.cz. Pokud byste chtěli přidat nějakou modlitbu nebo navrhnout změnu v aplikaci, neváhejte kontaktovat autory.
S Bohem na cestách

S Bohem na cestách


Tato aplikace vznikla proto, aby doprovázela cestovatele, poutníka, turistu či „dovolenkáře“ při získávání nových zážitků a zkušeností, a napomáhala vést jeho pohled k Bohu a otvírala jeho srdce, aby i v čase prázdnin a dovolené bylo naplňováno Božími dary.
Paulínská adorace

Paulínská adorace


Tato aplikace vznikla při příležitosti 25 let působení Dcer sv. Pavla v České republice. Způsob, jak prožít čas adorace s Ježíšem Mistrem podle bl. Jakuba Alberiona, zakladatele Dcer sv. Pavla. (Podstatně rozšířená verze leporela Hodina adorace s Ježíšem Mistrem.)
Křížová cesta s Marií

Křížová cesta s Marií


V této křížové cestě kontemplujeme Ježíšovo utrpení spolu s Marií. Brožura se skládá z úvodní modlitby, invokací, biblických pasáží, slůvka k zamyšlení a modlitby ke každému zastavení, závěrečné modlitby a textu Stabat Mater.
Křížová cesta se sv. Pavlem

Křížová cesta se sv. Pavlem


Tato aplikace vychází z tištěné křížové cesty se stejným názvem, kterou vydalo nakladatelství Paulínky k Roku sv. Pavla (29. 6. 2008 – 29. 6. 2009). Jejím autorem je kněz a biblista Angelo Scarano, S.S.L., Th.D. 
Tato křížová cesta je netypická už tím, že pojmenování jednotlivých zastavení přesně neodpovídají názvům zaužívaným. A navíc obsahuje patnáct zastavení, tedy i ono poslední – vzkříšení. Neobsahuje ani tradiční invokace v úvodu a na závěr.
Mohla by se dokonce jmenovat Křížová cesta apoštola Pavla. Původní název je však vhodnější, protože naznačuje, že Pavel je „pouze“ jakýmsi průvodcem. Ve světle jeho slov se pokusíme nově objevit tajemství Kristova kříže. Tento bývalý farizej přijal Krista se všemi důsledky, a tak se stal privilegovaným svědkem nejen Krista vzkříšeného, ale i trpícího: vždyť on nesl na svém těle Ježíšovy jizvy.
Tweeting with GOD

Tweeting with GOD


Máte dotazy týkající se víry? Jste nevěřící a zvědaví, co Katolíci věří? Byli jste vychován jako křesťan, a máte určité otázky, ale nevíte, koho se zeptat? Nejste sami! Existuje mnoho lidí, kteří mají otázky ohledně víry. Naštěstí jsou zde i odpovědi lze nalézt! Tweeting se Bůh chce, které vám pomohou najít odpověď na vaše otázky.

*Prostřednictvím mobilu může být vaše dítě ve spojení nejen s pozemskými kamarády, jak umožňuje nově uvedená českojazyčná verze multimediálního projektu Tweetuj s Bohem.
Zdarma dostupná aplikace #TwGOD pro Android a iPhone je podle sester paulínek, které za českou verzí stojí, určena „pro mladé a ty, kteří s nimi pracují, hledající, tápající, prohlubovače, katechumeny, hipstery i skejťáky, barbíny či ty, kteří chtějí víru předávat dál“. Zahrnuje početnou sérii tweetů - tedy textů o délce maximálně 140 znaků – o Bohu, víře, církvi i třeba o hříchu a modlitbě, které vycházejí z otázek, jež kladli sami mladí lidé. 

* zdroj: http://www.paulinky.cz/clanky/Zaklady-krestanstvi-primo-v-mobilu.html

Průvodce adventem

Průvodce adventem


Každý den v adventu můžete číst příslušný text k meditaci: Boží slovo z lekcionáře, citát a krátké zamyšlení. Texty pocházejí z publikace Průvodce Adventem 2018.
Malý průvodce postní dobou

Malý průvodce postní dobou


Malý průvodce postní dobou je elektornická verze brožury s biblickými citáty na každý den postní doby, kterou každoročně vydává Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského. Je určena všem, kdo touží denně alespoň po malém duchovním impulzu, jenž jim poslouží k za­myšlení a k modlitbě.
  Postní kapky

Postní kapky 2019


"Postní kapky" jsou každodenní inspirace - "osvěžení" tvého života v době postní. 
Postní kapky:
Liturgická modlitba pro daný den
Biblický citát s inspirativní myšlenkou
Myšlenky papeže Františka z katechezí o Desateru
Nedělní Boží slovo a inspirace

Snad Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.

APLIKACE K ZOBRAZENÍ TEXTŮ VYŽADUJE INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ.

Velikonoční paprsky

Velikonoční paprsky


Jestliže je doba postní završena slavností Vzkříšení Páně, tak doba velikonoční směřuje ke slavnosti Seslání Ducha svatého.
Velikonoční paprsky jsou příležitostí více poznat božskou Osobu Ducha svatého. Během velikonoční doby vznikne stručný katechismus o Duchu svatém.
B-citáty (biblické citáty) o Duchu svatém jsou doplněny S-modlitbami (střelnými modlitbami). Spolu s modlitbami z knihy Zpěv Ducha tak získáš modlitební „knížku“ zaměřenou na Ducha Božího.
Každodenní příšpěvky mohou pomoci lépe poznat božskou Osobu Ducha svatého.
- krátké texty o Duchu svatém
- modlitby k Duchu svatému
- kázání
Aplikace se začne plnit obsahem od neděle Božího milosrdensví (8. 4. 2018). 
Od Velkého pátku - novéna k Božímu milosrdenství.
APLIKACE VYŽADUJE PŘIPOJENÍ NA INTERNET.

 Obrázek alba          Aplikace obsahuje vybrané biblické texty používané při liturgii římskokatolické církve.            Jedná se o text pořízený Václavem Bognerem a jeho spolupracovníky v 70. a 80.                     letech 20. stol., jehož vybrané perikopy byly upraveny v rámci obnoveného vydání                 mešních lekcionářů a Denní modlitby církve v letech 1996–2008. Spojení těchto dvou              verzí způsobuje jistou nekonzistentnost použitých výrazů. Chybějící biblické knihy                    budou postupně doplňovány.

            https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.fmm.bibliamobilia

Jaké křesťanské aplikace znáš, nebo ve svém mobilu používáš ty?

Časem zde mohou být doplněny i další aplikace.

Zdroj obrázků a textů: Google Play

Aktuality přesunuty na FACEBOOK

přidáno: 20. 1. 2018 14:05, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 14. 4. 2018 13:46 ]

Nezvěstovat evangelium katolickým ptydepe

přidáno: 16. 9. 2017 15:06, autor: Farnost Josefov

Nezvěstovat evangelium katolickým ptydepe

Nezvěstovat evangelium katolickým ptydepe

Nezbytná obnova vyjadřovacích forem

Rychlé kulturní změny vyžadují, abychom věnovali ustavičnou pozornost snaze vyjadřovat trvalé pravdy jazykem, který umožňuje rozpoznat jejich neustálou novost. Poněvadž v pokladu křesťanské víry »je jednou věcí podstata... a druhou způsob formulace jejího vyjádření«.

Nasloucháním zcela pravověrné řeči se někdy věřícím v důsledku jazyka, který používají a kterým mluví, dostává něčeho, co neodpovídá pravému evangeliu Ježíše Krista. Ve svatém úmyslu sdělit jim pravdu o Bohu a lidské bytosti podáváme jim v určitých okolnostech falešného boha anebo lidský ideál, který není doopravdy křesťanský. Tímto způsobem jsme věrní formulaci, ale nepředáváme podstatu. Toto je nejzávažnější riziko. Pamatujme, že „vyjádření pravdy může mít mnoho podob. A obnova vyjadřovacích forem je pro předávání neměnného významu evangelijního poselství dnešnímu člověku nezbytná“. To má velký dopad na zvěstování evangelia, pokud máme opravdu na srdci, aby byla lépe vnímána a všemi přijata jeho krása.

Revidovat zvyklosti nesouvisející s evangeliem

Církev ve svém neustálém rozlišování může také rozeznat, že její vlastní zvyklosti, které nesouvisejí přímo s jádrem evangelia, ale jsou velmi zakořeněny v dějinách, dnes už nejsou interpretovány stejně a jejich poselství zpravidla není vnímáno odpovídajícím způsobem. Mohou být krásné, ale při předávání evangelia neposkytují nyní stejnou službu. Nemějme strach je zrevidovat. Zároveň existují církevní normy či předpisy, které mohly být velmi účinné v jiných dobách, ale jakožto nositelé života už nemají stejnou výchovnou sílu. Svatý Tomáš Akvinský zdůrazňoval, že předpisů, které dal Kristus a apoštolové Božímu lidu, „je velmi málo“.  S užitím citace svatého Augustina poznamenal, že předpisy, které církev přidala později, je třeba vyžadovat s umírněností, „aby život věřících nebyl obtížen“ a naše náboženství se nestalo otroctvím, neboť „Boží milosrdenství chce, aby bylo svobodné“. Toto upozornění vyslovené před několika stoletími je děsivě aktuální. Mělo by být jedním z kritérií při přemýšlení o reformě církve a jejího hlásání, které skutečně umožní dosáhnout všech.

Papež František

Evangelii gaudium (čl. 41-43)
(tiskem vydalo nakladatelství Paulínky)

redakčně upraveno

Papež: Nedostatek fyzického kontaktu rozleptává naše srdce

přidáno: 7. 1. 2017 15:46, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 7. 1. 2017 15:46 ]

Jsme lid, který má Matku, nejsme sirotci 

Homilie papeže na slavnost Matky Boží, baz. sv. Petra

Česká sekce RV

„Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“ (Lk 2,19). Takto Lukáš popisuje postoj, kterým Maria přijímá prožitky oněch dnů. Daleka toho, aby se snažila situaci pochopit a ovládnout, je Maria ženou, která umí uchovávat, tedy chránit a opatrovat ve svém srdci Boží vstup do života jejího lidu. Učila se naslouchat ve svém lůně tlukotu srdce svého Syna, který ji po celý život učil objevovat Boží tlukot v dějinách. Naučila se být matkou a během tohoto učednictví poskytovala Ježíšovi krásnou zkušenost vědomí, že je Syn. V Marii se Věčné Slovo nejenom stalo tělem, ale naučilo se rozpoznávat mateřskou něhu Boží. Od Marie se Boží Dítě naučilo naslouchat tužbám, úzkostem, radostem a nadějím lidu obdařeného zaslíbením. Spolu s Ní objevoval, že je Synem věřícího svatého Božího lidu.

V evangeliích vystupuje Maria jako žena mála slov, nepronáší dlouhé proslovy a neprosazuje sebe, nýbrž pozorným pohledem dovede opatrovat život i poslání svého Syna a tím i všechno, co On miluje. Dovedla pečovat o prvopočátky křesťanské obce a naučila se tak být matkou mnohých. Je nablízku v nejrůznějších situacích, aby rozsévala naději. Doprovází své syny, kteří v tichosti srdce nesou kříž. Mnoho pobožností, mnoho svatyň a kaplí v těch nejodlehlejších místech, mnoho obrázků roztroušených po domech nám připomíná tuto obrovskou pravdu! Maria nám dala mateřský cit, kterým nás zahrnuje uprostřed těžkostí; mateřský cit, který umožňuje, aby nic a nikdo v lůně církve neuhasil revoluční něhu, kterou přinesl její Syn. Kde je matka, je něha. A Maria nám svým mateřstvím ukazuje, že pokora a něha nejsou ctnosti slabých, nýbrž silných, učí nás, že není třeba zacházet s druhými špatně, abychom cítili svoji důležitost (srov. Evangelii gaudium, 288). A svatý věřící Boží lid ji rozpoznal a pozdravil jako svatou Matku Boží.

Oslavovat mateřství Marie, Matky Boží a naší matky, na počátku nového roku znamená pamatovat na jistotu, jež nás bude provázet v našich dnech. Jsme lid, který má Matku, nejsme sirotci.

Matky jsou nejsilnějším protilékem proti individualistickým a sobeckým tendencím a proti naší uzavřenosti a apatii. Společnost bez matek by byla nejenom chladná, ale postrádala by srdce a „chuť rodiny“. Společnost bez matek by byla nelítostná a nechávala by prostor pouze kalkulaci a spekulaci. Matky totiž dovedou i v těch nejhorších momentech dosvědčovat něhu, bezpodmínečnou odevzdanost a sílu naděje. Hodně jsem se naučil od oněch matek, jejichž synové jsou ve vězení, leží v nemocnici nebo upadli do otroctví drog, a které se v zimě i vedru, v dešti i vyprahlosti nevzdávají a bez ustání zápasí, aby ze sebe vydali to nejlepší. Anebo od oněch matek, které v uprchlických táborech nebo uprostřed války dovedou bez váhání objímat a podporovat svoje trpící děti. Matek, které doslova dávají život, aby žádné z jejich dětí nebylo ztraceno. Kde je matka, je jednota, je příslušnost, synovská příslušnost.

Začínat rok připomínkou Boží dobroty v Mariině mateřské tváři, v mateřské tváři církve, ve tvářích našich matek nás chrání před korozivní chorobou „duchovního osiření“, onoho osiření, které prožívá duše, když cítí, že je bez matky a postrádá Boží něhu. Osiření, které prožíváme, když v nás zanikne pocit příslušnosti k rodině, lidu, zemi a k našemu Bohu. Osiření, které tkví v narcistním srdci, jež umí vidět pouze sebe a své zájmy, a které narůstá, zapomínáme-li, že život je dar, jež jsme přijali od druhých, a že jsme v tomto společném domě zváni jej sdílet.

Toto sebevztažné osiření vedlo Kaina k tomu, aby řekl: „Copak jsem já strážcem svého bratra?“ (Gen 4,9). To je jako říci, že nepatří ke mně a že jej neznám. Takovýto postoj duchovního osiření je rakovinou, která duši tiše vyprazdňuje a degraduje. Takto se postupně degradujeme, poněvadž nikdo nepatří k nám a my nepatříme nikomu. Degraduji zemi, protože ke mně nepatří, degraduji ostatní, protože ke mně nepatří, degraduji Boha, protože k Němu nepatřím... A nakonec degradujeme sami sebe, protože zapomínáme, kdo jsme, a jaké božské „jméno“ nosíme. Oslabování svazků, jež nás spojují, je typické pro naši zlomkovitou a rozdělenou společnost, vede k rostoucímu pocitu duchovního osiření a tím k obrovské prázdnotě a samotě. Nedostatek fyzického (nikoli virtuálního) kontaktu rozleptává naše srdce (srov. Laudato si´, 49) a odnímá mu schopnost něhy a úžasu, zbožnosti a soucitu. Duchovní osiření znemožňuje mít na paměti, co znamená být syny, být vnuky, být rodiči, být prarodiči, být přáteli, být věřícími. Působí, že zapomínáme na hodnotu hry, zpěvu, smíchu, odpočinku a nezištnosti.

Slavení slavnosti svaté Matky Boží nám na tváři vyloudí znovu úsměv z pocitu, že jsme lid, patříme si a víme, že jedině ve společenství, v rodině mohou lidé nalézt „klima“ a „vřelost“, jež jim umožňuje růst lidsky a nikoli jako pouhé předměty podněcované „konzumovat a být konzumovány“. Slavení slavnosti Matky Boží nám připomíná, že nejsme zbožím ani koncovými příjemci informací. Jsme syny, jsme rodinou, jsme Božím lidem.

Slavnost svaté Matky Boží nás vede k vytváření a pěstování společných prostorů, které nám dodávají pocit spolupatřičnosti a zakořenění, abychom se ve svých městech a komunitách, které nás spojují a podporují, cítili jako doma (srov. Laudato si´, 151).

Ježíš Kristus, když podával největší dar svého života na kříži, nechtěl si nic ponechat pro sebe, odevzdal nám svůj život a zároveň také svoji Matku. Řekl Marii: hle, tvůj syn, hle tvoji synové. A my ji chceme přijmout do svých domovů, do svých rodin, do svých komunit, do svých zemí. Chceme se setkat s jejím mateřským pohledem. Oním pohledem, který nás vysvobozuje z osiření a připomíná nám, že jsme bratři: já patřím tobě, ty patříš mně a jsme z téhož těla. Oním pohledem, který nás učí, že se musíme učit pečovat o život stejně a s toutéž něhou, s jakou jej opatrovala ona: rozsévat naději, spolupatřičnost a bratrství.

Slavnost svaté Matky Boží nám připomíná, že máme Matku; nejsme sirotci, máme matku. Vyznejme společně tuto pravdu! Zvolejme třikrát ve stoje jako to učinili věřící v Efesu: Svatá Matka Boží! Svatá Matka Boží! Svatá Matka Boží!

Přeložil Milan Glaser

Papež napsal biskupům: Nedělat z Vánoc hezkou pohádku

přidáno: 7. 1. 2017 15:45, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 7. 1. 2017 15:45 ]

Vatikán. Dnes byl zveřejněn list Svatého otce biskupům katolické církve, datovaný 28. prosince, tedy na svátek Svatých neviňátek. Papež František se v něm obrací na každého biskupa osobně a píše:

„Drahý bratře,
Dnes, na den Svatých neviňátek, kdy v našich srdcích ještě znějí andělova slova určená pastýřům: »Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel« (Lk 2,10-11), cítím potřebu ti napsat. Prospěje nám vyslechnout si toto poselství ještě jednou, vyslechnout si znovu, že Bůh je uprostřed svého lidu. Tato jistota, kterou každoročně obnovujeme, je zdrojem naší radosti a naší naděje.
V těchto dnech můžeme zakoušet, jak nás liturgie bere za ruku a přivádí k jádru Vánoc, uvádí nás postupně do tohoto Tajemství a k prameni křesťanské radosti.
Jako pastýři jsme povoláni napomáhat růstu této radosti uprostřed našeho lidu. Chce se po nás, abychom této radosti věnovali péči. Chci tě znovu vybídnout, aby sis tuto radost nedal ukrást, poněvadž nezřídka – a nikoli bezdůvodně - zakoušíme zklamání z reality, z církve nebo i ze sebe samých a jsme pokoušeni oblíbit si násládlý a beznadějný smutek, který si podmaňuje srdce (srov. Evangelii gaudium, 83).

Narození Páně doprovází proti naší vůli také pláč. Evangelisté si nedovolili maskovat realitu, aby ji učinili více věrohodnou a žádoucí. Nepustili se do realizace prohlášení, které by bylo „hezké“, leč nerealistické. Vánoce pro ně nebyly imaginárním útočištěm před výzvami a nespravedlnostmi jejich doby. Naopak, zvěstují nám, že Narození Páně bylo obestřeno také bolestnou tragédií. Evangelista Matouš ji podává se značnou syrovostí citováním proroka Jeremiáše: „V Rámě je slyšet hlas, pláč a velké bědování: Ráchel oplakává svoje děti“ (Mt 2,18). Je to bolestné sténání matek, které oplakávají smrt svých nevinných dětí tváří v tvář tyranii a Herodově bezuzdné žízni po moci.

Toto sténání, které můžeme slyšet také dnes, se dotýká naší duše a nemůžeme a nechceme je ignorovat, ani umlčovat. Dnes – a píši to s hlubokou bolestí – je v našem lidu, bohužel, slyšet nářek a pláč mnoha matek, mnoha rodin nad smrtí jejich dětí, jejich nevinných dětí.
Rozjímat nad jesličkami znamená rozjímat také nad tímto pláčem a učit se naslouchat také tomu, co se děje kolem, a mít srdce vnímavé a otevřené pro bolest bližního, zejména jedná-li se o děti, a také umět rozpoznávat, že psaní této smutné kapitoly dějin pokračuje dodnes. Rozjímat nad jesličkami izolovaně od okolního života, by znamenalo dělat z Vánoc hezkou pohádku, což by v nás probouzelo hezké pocity, ale připravovalo by nás o tvůrčí sílu Dobré zvěsti, kterou nám přináší Vtělené Slovo. A toto pokušení existuje.

Copak je možné prožívat křesťanskou radost a otáčet se zády k této realitě? Copak lze realizovat křesťanskou radost tím odhlížením od sténání bratra, dětí?
Svatý Josef je první, kdo byl povolán opatrovat radost Spásy. Tváří v tvář krutým zločinům, které byly páchány, svatý Josef – příkladně poslušný a věrný muž – byl schopen poslechnout Boží hlas a poslání, které mu Otec svěřil. A poněvadž uměl naslouchat Božímu hlasu a nechal se vést Jeho vůlí, stal se vnímavějším k tomu, co jej obklopovalo a dovedl si tyto události vykládat realisticky.

Dnes se po nás, pastýřích, žádá totéž – totiž abychom naslouchali Otcovu hlasu a nebyli vůči němu hluší, a tak více vnímali realitu, která nás obklopuje. Právě dnes jsme po vzoru svatého Josefa zváni, abychom se nedali oloupit o radost. Jsme zváni tuto radost chránit před novými Herody našich dní. A stejně jako sv. Josef máme zapotřebí odvahy, abychom okolní realitu přijali, vstali a vzali ji do svých rukou (Mt2,20). Potřebujeme odvahu, abychom ji ubránili před novými Herody naší doby, kteří hltají nevinnost našich dětí. Nevinnost, která se tříští pod tíhou nelegální a otrocké práce, pod břemenem prostituce a vykořisťování. Nevinnost ničenou válkami a nucenou migrací spojenou se ztrátami, které tyto okolnosti obnášejí. Tisíce našich dětí padly do rukou banditů, mafií a obchodníků se smrtí, jejichž jediným cílem je pohltit je a zneužít jejich potřeby.

Jen abych uvedl nějaký příklad – 75 milionů dětí muselo v dnešní době přerušit školní docházku kvůli náhlým krizovým situacím i vleklým krizím. V roce 2015 tvořily děti 68% ze všech lidí, kteří se stali předmětem sexuálního obchodu. Na druhé straně třetina dětí, které musí žít mimo svou rodnou zemi, byla nuceně vysídlena. Žijeme ve světě, kde téměř polovina z dětí umírajících ve věku mladším pěti let, umírá kvůli podvýživě. Odhaduje se, že v minulém roce (2016) 150 milionů nezletilých dětí vykonávalo práci, z toho mnohé v otrockých podmínkách. Pokud se situace nezmění, bude v roce 2030 podle poslední zprávy UNICEF celkem 167 milionů dětí žít v krajní chudobě, v letech 2016-2030 zemře 69 milionů dětí pod pět let a 60 milionům dětí nebude umožněna základní školní docházka.

Naslouchejme pláči a bědování těchto dětí, naslouchejme rovněž pláči a bědování naší matky církve, která nepláče jenom nad bolestí, která byla způsobena jejím nejmenším dětem, nýbrž také protože zná hřích některých svých členů – zná utrpení, příběhy a bolest nezletilých, kteří byli pohlavně zneužiti kněžími. Je to hřích, za který se hanbíme. Lidé, kteří byli zodpovědni za péči o tyto děti, naopak zničili jejich důstojnost. Hluboce toho litujeme a prosíme o odpuštění. Připojujeme se k bolesti obětí a pláčeme nad svým hříchem. Zhřešili jsme tím, co se stalo, ale také zanedbáním pomoci, utajováním a popíráním, zneužitím moci. Také církev hořce pláče nad hříchem svých synů a žádá o prominutí. Dnes, když si připomínáme svaté betlémské děti, si přeji, abychom se s novým úsilím zasadili o to, aby mezi námi nedocházelo k takovým zvěrstvům. Najděme odvahu potřebnou k tomu, abychom všemi nezbytnými prostředky podporovali a plně hájili život našich dětí, aby se obdobné zločiny již neopakovaly. Zjevně a poctivě přijměme za svou “nulovou toleranci” v této oblasti.

Křesťanská radost se nebuduje na okraji životní skutečnosti, jako by ji opomíjela a nedbala na její existenci. Křesťanská radost povstává z povolání – téhož povolání, které obdržel sv. Josef – “vzít” a chránit život, zejména život dnešních svatých nevinných dětí. Vánoce jsou časem, který nás zve k tomu, abychom uchovávali život, pomáhali mu ve zrodu a růstu a procházeli obnovou, která z nás činí statečné pastýře. Tato odvaha vede k průbojnosti, která nás uschopňuje, abychom si uvědomili životní realitu mnoha našich dětí a pracovali na zaručení nepostradatelných podmínek k tomu, aby jejich důstojnost Božích dětí byla nejenom respektována, nýbrž především hájena.

Nedopusťme, aby děti byly okrádány o radost. Nedejme se obrat o radost, uchovávejme ji a pomáhejme jí v růstu. Čiňme to s otcovskou věrností sv. Josefa a držme se přitom za ruku Marie, Matky něhy, aby se nám nezatvrdilo srdce.
S bratrskou láskou, František.” 

Ozvěna Vánoc

přidáno: 7. 1. 2017 15:43, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 7. 1. 2017 15:43 ]

Povánoční zamyšlení otce Jana Rybáře

Jan Rybář

Vánoce máme už jen ve vzpomínkách. My se na ně ale můžeme podívat „shora“, z výše dvou tisíc let. Víme, jak to s Ježíšem dopadlo, víme, jak to s Ježíšem dopadá dnes. Je tam hodně shodného. Tehdy ho většina lidí zavrhla; chtěli IHNED vytoužené království. A co dnes? Nic nového, opět lidé chtějí ráj na zemi IHNED. Mezi námi křesťany pak jsou zase lidé, kteří pochybují. Ať je jim útěchou Jan Křtitel. Před smrtí se nechává ptát u Ježíše, zda on je očekávaný Král, nebo mají očekávat někoho jiného? U Křtitele otázka takřka neodpustitelná! Jenže Ježíš na to odpovídá: Veliký muž je ten Jan! Nemějte proto strach, vy pochybovači!

Jan trpí; sedí ukován v řetězech o hladu a žízni ve vlastních výkalech… On, kterého poslouchaly zástupy. Ani jako učedníka si ho Ježíš nevyvolil! Teď ho čeká poprava. Proč mocný Ježíš nezakročí, proč nepomůže? Kolik je i mezi námi trpících tělesně i duševně?! Kolik lidí proto ztratí víru? Z Vánoc pak zůstávají ještě Josef a Maria. On říká PROČ, ona JAK...? Oba ale vytuší, že koná sám Bůh, že oni nemusí všechno pochopit, že je to všechno náročné, leč úžasné, nic IHNED. Kéž to vytušíme i my!

Trident pod párou

přidáno: 7. 1. 2017 15:41, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 7. 1. 2017 15:42 ]

Staromilci v církvi usilují o návrat staletí zpátky

Jan Rybář

Kolik je dnes u nás krásných nádraží! Smiřice, Červený Kostelec, Nové Město nad Metují – radost pohledět! Ovšem nádraží v Hodkovicích nad Mohelkou je trvalou památkou páry na železnici. Jeho černé kameny připomínají dusivý kouř, požáry lesů a uhlíky v oku cestujícího.

Tu dobu též připomínají „pomníčky“ starých lokomotiv na mnoha nádražích světa. Někdy vzácné exempláře: Cornwall, Trident, Montana. Téměř 90 % energie vrhaly do větru. Dnes už tratím vládnou docela jiné mašiny, vagony a pohodlí. Čas od času však jezdívá parní vlak se starožitným vybavením i obsluhou českou krajinou, zahalen oblaky kouře. To pro radost staromilců a dětí. Leč i oni chápu, že se to nedá vrátit zpět o staletí.

Jen staromilci v církvi stále usilují o návrat staletí zpátky. K Tridentu, latinské mši zády k lidu, k přísným předpisům pro každé gesto i krok. Lidé za to nemohou, někdy utíkají před kněžími-improvizátory na „pevnou půdu pod nohama“. Možná za to trochu mohou i teologové a jejich zastydlá věrouka. Jejich strach, lenost a neochota jít na hlubinu. „Vynášet věci nové“ a neomezovat se pohodlně pouze na ty staré.

Plnou parou! Ale kam? Každé přirovnání pokulhává. Vymyslíte příhodnější?

P. Petr Vacík SJ, 6.12. úterý 2. adventního týdne "O ztracené ovci"

přidáno: 7. 1. 2017 15:40, autor: Farnost Josefov

audio odkaz : http://www.farnostsalvator.cz/kazani/241/2016-12-06

Výsledek obrázku pro petr vacík sjP. Petr Vacík SJ, 6.12.2016 - úterý 2. adventního týdne

1. čtení: Iz 40,1 | Evangelium: Mt 18,12  - Evangelium o ztracené ovci.

Od 3 minuty promluvy z přepisu bratra Jaroslava:

Papež je přirovnáván k pastýři, který jde za ztracenou ovcí. Ztracená ovce symbolizuje minoritu, jedno procento, někoho kdo se nevejde do tabulek. Je ponecháván chcípnout hladem a zimou, protože odešel od tohoto stáda. Protože když zazněl povel jdeme na tenhle ten kopec, tak tahle ta ovce to neslyšela nebo ten pes jí nestihl zahnat nebo tam žrala něco zajímavého, foukal vítr, .... zůstala tam.

Jádrem tohoto evangelia a zdrojem konfliktů kolem současného papeže Františka je že nepodceňuje důležitost menšin.

Ve Vatikánu se dějí velké administrativní změny, toto se nás dotkne až následně. Tam jsou tyto změny vnímány palčivě. Nechoď s námi do tohoto stáda, jsem nepatříš. Jsou tyto hodnostáři postupně zbavovány vlivu. Na tyto kardinály došlo velmi záhy, nyní nemají diecézi, ani limuzínu, .... přišli o ty nejdůležitější posty ve vatikánské kurii, o vliv který velmi aktivně vykonávali.

Tato negativní reakce na to má jednu zvláštní charakteristiku : Říká jen ne. My nesouhlasíme s těmito změnami, s tímto postojem, chceme aby to bylo jako před tím. Jedním z těchto rysů je tohle není správný papež nebo to je antipapež, ta volba je úplně neplatná. Řekněme to jednoduše autorita která sloužila konzervativním kruhům, o které je možné se opřít, na ní odvolat, tak najednou ty samé kruhy najednou jí neuznávají. Najednou je potřeba papeže pokárat a opravit a nebrat vážně co říká. Dokud říkal co se nám líbilo, tak to byla autorita, komu se to nelíbilo. Tak má být těmi psy vyhnaný od té skupiny, že neuznává autoritu církve, která je neomylná. Autorita církve si najednou začne všímat těchto skupin. Tak ovce řeknou : tento pastýř je nějaký divný, vůbec si ho nevšímejte to je omyl. Dokonce se začíná ve Španělsku mluvit o schizmatických tendencích., odloučení od papeže  a podobně. ....... Pastýř dostává výpověď a stádo se štěpí.

Posledních 4 týdnech se diskutuje dopis čtyř kardinálů : Napsali dopis papeži, aby objasnil některé body z jeho apoštolské exhortace Amoris laetitia, kde si papež všímá minorit a v podstatě říká : Nám jde o to, že je tady stádo ovcí a některé ovce jsou zaběhlé. Některé ovce zaběhlé, za větev zahákla volají po pastýři.  Pastýř je nemůže ignorovat, nebo do nich kopat a říkat měli jste se tam zaháknout, vaše chyby měli jste se držet s hlavním proudem.  Rozvedený katolík, který uzavřel církevní sňatek a civilně se rozvede, nezařídí si anulaci církevní sňatku z různých důvodů pař. to pomine nebo to také nejde a uzavře další manželství na matrice, ale podle tabulek toho stáda : ten člověk je vázán tím prvním manželstvím, to to manželství opustil a žije v nemanželským svazku a proto je to veřejný skandál a hřích a proto nesmí chodit k přijímání a ke zpovědi. Něco tak perverzního co logika církevního práva, tak neevangelně vyplodila za ta staletí

Časy kdy se nediskutuje jsou pryč.

V této apoštolské exhortace Amoris laetitia papež otevřel dveře tomu, že lidi v této situaci aby mohli chodit ke zpovědi a přijímání, aby nebyla uzavírána pomoc, kterou toto stádo disponuje. V září 2016 argentinští biskupové na základě této exhortace vypracovali příručku, jak těmto lidem pomoc. Tedy najedou pastorální přístup existuje, vyplaval z tohoto podzemí. Načež napsali papeži Františkovi zda dobře pochopili co chce říci apoštolskou exhortací.  A on jím odpověděl : Samozřejmě pochopili jste to správně, je to tahle, že to jde. V konkrétních odůvodněných případech a jakákoli jiná interpretace by byla špatná. Tento dopis někdo moudře nechal uniknout. Vatikánské rádio pravost tohoto dopisu potvrdilo. Začal nový problém, že  exhortace není mrtví dokument, ale otevírá zámky na těch plotech.

Poté čtyři kardinálové napsali velmi jedovatý dopis, je to psaný vatikanštinou a teologštinou a je to veliká drzost. Vystřižený dle evangelia - Jak se díváš Mistře Mistře na tohle. To znamená že Mojžíš se mýlil, že tóra je špatně. Zaslali  4 nebo 5 otázek na které je možno odpovědět ano nebo ne. Je to způsob, aby to nevypadalo jako arogantní útok. Používají podlézavý teologický jazyk .....

Papež František jim vzkázal, že jim na to neodpoví, že všechny odpovědi, které již zazněli a pisatelé je slyšeli na těch synodách, které předcházeli. Dostatečně vše se diskutovalo. A jejich reakce byla taková : dopis zveřejnili ( to znamená že papeže začali vydírat ). Jeden z kardinálu, který chodí s hedvábnou vlečkou a ve zlatých rukavicích - kardinál Burke ( myslím že jsem slyšel dobře ) jeden z nejfundamentálnějších hlasů v církvi řekl : Budeme muset dělat korekci vážného omylu, tedy nařčení papeže z hereze. Jiný účastník synodu - předseda řecké biskupské konference jim napsal také otevřený dopis - odložte kardinálské klobouky. To co jste udělali je těžký hřích skandálu, .... Já jsem tam byl, vím co jste říkali na chodbách a jste lháři.

Poučme se z toho : Papež udeřil hřebíčku na hlavičku. To, že přicházejí negativní reakce to se dá očekávat, tomu se nedá vyhnout a také se tím nesmíme rozjitřit na tolik, abychom podnikli neuvážené kroky. Vždycky zde byli fundamentalistické tendence, mohou být zde tito lidé. Tyto tence nemají právo házet kameny na pastýře.  Kritika je dobrá věc, ale když kritika vede k dialogu. Přečte te si evangelia, jak farizeové kladou otázky a jakým způsobem klade otázky např. Nikodém ( jde mu o to co opravdu hledá )

Ještě se dožijeme větších věcí, než že církev se bude více lidská. Na cestě životem uslyšíme mnoho kamenů, které spadnou na nás, na naše sousedy, na papeže, nenechte se zastrašit, zaplašit nebo zastavit. Zůstaňte lidskými !!!

 

 

 

 

Nespravedlností se máme zneklidňovat mnohem více než koncem světa

přidáno: 7. 1. 2017 15:29, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 7. 1. 2017 15:29 ]


Homilie papeže při mši sv., baz. sv. Petra

Česká sekce RV

„Vám [...] vzejde slunce spravedlnosti“ (Mal 3,20). Slova proroka Malachiáše, která jsme slyšeli v prvním čtením, osvěcují tuto bohoslužbu Svatého roku. Nacházejí se na poslední stránce tohoto starozákonního proroka a jsou určena těm, kdo důvěřují v Pána, skládají v Něho svou naději, spatřují v něm svrchované životní dobro a odmítají žít jenom pro sebe a svoje vlastní zájmy. Těm, kteří jsou chudí sami o sobě, ale bohatí Bohem, vzejde slunce spravedlnosti. Oni jsou chudí v duchu, kterým Ježíš slibuje nebeské království (srov. Mt 5,3) a které Bůh ústy proroky Malachiáše nazývá „svým majetkem“ (Mal 3,17). Prorok je klade do protikladu k pyšným, k těm, co ve svojí soběstačnosti a v bohatství tohoto světa spatřují životní jistotu. Nad touto závěrečnou stránkou Starého zákona vyvstávají otázky, které se dotýkají nejzazšího smyslu života: kde hledám svou jistotu? V Pánu nebo v jiných jistotách, které se nelíbí Bohu? Kam směřuje můj život, k čemu je zaměřeno moje srdce? K Pánu života nebo k pomíjivým věcem, které nenasytí?

Podobné otázky se objevují v dnešním evangeliu. Ježíš se nachází v Jeruzalémě kvůli poslední a nejdůležitější etapě svého pozemského života: své smrti a svému zmrtvýchvstání. Nachází se nedaleko chrámu „ozdobeného krásnými kameny a pamětními dary“ (Lk 21,5). A právě, když lidé mluví o těchto zevnějších krásách chrámu, prohlásí Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno“ (Lk 21,6). Dodá, že nebudou chybět konflikty, hladomor, zemětřesení a hrozné úkazy na zemi i na nebi. Ježíš nechce strašit, ale říci nám, že vše, co vidíme, neúprosně pomíjí. I ta nejmocnější království, nejposvátnější budovy a nejstabilnější skutečnosti světa nepotrvají navždy; dříve či později padnou.

Hned po těchto tvrzeních kladou lidé Mistrovi dvě otázky: „Kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“ (Lk 21,7). Stále jsme nutkáni zvědavostí, touhou vědět, kdy nastanou ona znamení. Ježíšovi se však tato zvědavost nelíbí. Vybízí nás naopak, abychom se nenechali oklamat apokalyptickými kazateli. Kdo následuje Ježíše, nedává sluch prorokům zkázy, marnostem horoskopů, předpovědím, které plodí strach a odvádějí od toho, na čem záleží. Uprostřed mnoha hlasů, které jsou slyšet, vybízí Pán k rozlišování toho, co přichází od Něho, a toho, co přichází od ducha klamu. Je důležité rozlišovat rozvážné pozvání, které nám Bůh denně adresuje, od senzací těch, kdo používají jméno Boží, aby děsili a živili rozdělení a strach.

Ježíš pevně vybízí nebát se otřesů žádné doby, ani těch nejtěžších zkoušek a nespravedlností, kterým jsou vystaveni Jeho učedníci. Žádá vytrvalost v dobrém a plnou důvěru v Boha, který neklame: „Ani vlas z hlavy se vám neztratí“ (Lk 21,18). Bůh nezapomíná na svoje věřící, drahocenný majetek, kterým jsme. Táže se nás však na smysl naší existence. Obrazně řečeno jsou tato čtení jakýmsi „sítem“ plynutí našeho života, připomínají nám, že téměř všechno na tomto světě pomíjí jako tekoucí voda. Existují však cenné skutečnosti, které zůstanou jako drahocenný kámen v sítu. Co zůstává? Co má v životě cenu? Jaké bohatství nepomíjí? Dvě určitě: Pán a bližní. Toto jsou dvě největší dobra určená k lásce. Všechno ostatní – nebe, země, ty nejkrásnější věci, včetně této baziliky – pomíjejí. Nesmíme však z života vylučovat Boha a bližní.

A přece právě dnes, když se mluví o vylučování, přijdou hned na mysl konkrétní lidé; nikoli zbytečné věci, ale cenní lidé. Člověk postavený Bohem na vrchol stvoření je často skartován, protože se dává přednost věcem, které pomíjejí. A toto je nepřijatelné, protože člověk je v Božích očích tím nejcennějším bohatstvím. A je na pováženou zvykat si na tuto skartaci. Je třeba se znepokojovat, když je svědomí umrtvováno a nevšímá si už bratra, který strádá opodál, či vážných problémů světa, které se stávají jen obehranými refrény televizního zpravodajství.

Dnešek, drazí bratři a sestry, je vaším dnem Svatého roku. Svojí přítomností nám pomáháte naladit se na vlnovou délku Boha a vidět, co vidí On. Bůh neulpívá na zdání (srov. 1 Sam 16,7), nýbrž „spočívá očima na chudém a pokorném“ (Iz 66,2), na mnoha chudých Lazarech dneška. Jak nám škodí nevšímat si vyloučeného a skartovaného Lazara (srov. Lk 16,19-21)! Znamená to odvracet tvář od Boha. Je to příznak duchovní sklerózy, soustředí-li se zájem na věci, které se mají vyrábět, místo na lidi, které máme mít rádi. Tak dochází k tragickému protikladu naší doby: čím větší je pokrok a možnosti, jež jsou dobrem, tím více je těch, kteří k němu nemají přístup. Je to obrovská nespravedlnost, která nám má dělat starosti mnohem více než to, kdy a jak nastane konec světa. Nelze totiž přebývat klidně doma, zatímco Lazar leží přede dveřmi; v domě toho, kdo se má dobře, není pokoj, když chybí spravedlnost v domě všech.

Dnes se v katedrálách a svatyních celého světa zavírají Brány milosrdenství. Prosme o milost, abychom nezavírali oči před Bohem, který na nás hledí, a před bližním, který se nás táže. Otevřme oči směrem k Bohu, očisťme zrak srdce od klamných a děsivých představ, od bůžka moci a trestů, projekce pýchy a lidských obav. Hleďme s důvěrou k milosrdnému Bohu, s jistotou, že „láska nikdy nekončí“ (1 Kor 13,8). Obnovme naději pravého života, ke kterému jsme povoláni a který nepomíjí a očekává nás ve společenství s Pánem a s druhými v radosti, která potrvá navěky a bude bez konce.

A otevřme oči směrem k bližnímu, zejména zapomenutému a vyloučenému bratrovi. K němu je obrácena lupa církve. Pán ať nás osvobodí od toho, abychom ji obraceli na sebe. Ať nás odvrátí od pozlátek, které rozptylují, od zájmů a privilegií, od přilnutí k moci a ke slávě, od svodů ducha tohoto světa. Naše Matka církev hledí „zejména na tu část lidstva, které trpí a pláče, protože ví, že tito lidé jí patří evangelním právem“ (Pavel VI., Promluva na začátku II. zasedání Druhého vatikánského koncilu, 29. září 1963). Evangelním právem a také povinností, protože je naším úkolem pečovat o pravé bohatství, kterým jsou chudí. Ve světle těchto úvah bych rád, kdyby dnešek byl „dnem chudých”. Dobře nám to připomíná starodávná legenda o svatém římském mučedníkovi Vavřincovi. Než podstoupil z lásky k Pánu kruté mučení, měl v křesťanské obci za úkol obdarovávat chudé, které považoval za pravý poklad církve. Kéž nám Pán dopřeje hledět beze strachu na to, na čem záleží, a zaměřovat srdce k Němu a k našemu pravému pokladu.

Přeložil Milan Glaser 

1-10 of 435