AKTUALITY‎ > ‎

Někteří chtějí jenom zavírat, zavírat, zavírat....

přidáno: 3. 11. 2014 6:04, autor: Farnost Josefov

Papež kázal o správném postoji křesťana k Zákonu

Vatikán. Křesťané, kteří příliš lpí na zákonu, zanedbávají spravedlnost, zatímco křesťané vázaní na lásku zákon dokonale plní – řekl papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

V dnešním evangeliu (Lk 14,1-6) se Ježíš ptá farizeů, zda je v sobotu dovoleno uzdravovat či nikoli. Ti však mlčeli. On se tedy dotkl jednoho nemocného a uzdravil jej. „Farizeové tváří v tvář pravdě mlčí – podotkl papež – ale potom za zády pomlouvají a snaží se Ježíše přivést k pádu. Ježíš těmto lidem vytýká, že lpí na zákonu do té míry, až zapomněli na spravedlnost a upírají dokonce pomoc vlastním rodičům s výmluvou, že dali peníze na Chrám. Co je však důležitější? Čtvrté přikázání nebo chrám?“

Tato životní stezka lpění na zákonu je odváděla od lásky a spravedlnosti. Pečovali o zákon, zanedbávali spravedlnost. Pečovali o zákon, zanedbávali lásku. Byli vzorní. Byli vzorem. A Ježíš má pro takové lidi jen jediné slovo: pokrytci. Na jedné straně chodí po světě a hledají proselyty a potom zavírají dveře. Jsou to uzavření muži, kteří tolik lpí na zákonu - na liteře zákona, ne na zákonu, protože zákon je láska – že zavírají dveře naději, lásce a spáse. Muži, kteří umějí jenom zavírat.

„Cesta věrnosti zákonu bez zanedbávání spravedlnosti a lásky – pokračoval papež s odkazem na list svatého Pavla Filipanům (Flp1,1-11) – vede opačným směrem: od lásky k integritě, od lásky k rozlišování, od lásky k zákonu.“

To je cesta, které nás učí Ježíš. Je zcela protichůdná té, kterou zastávají učitelé zákona. Cesta od lásky ke spravedlnosti vede k Bohu, zatímco cesta lpění na pouhém zákonu, na liteře zákona, vede k uzavřenosti, k sobectví. Cesta vedoucí od lásky k poznání a rozlišování, vede k dokonalému plnění, ke svatosti, spáse a k setkání s Ježíšem. Avšak ta druhá vede k egoismu a pyšnému pocitu spravedlnosti, ke svatosti v uvozovkách, ke zdání. Ježíš takovým říká: »Vám se líbí ukazovat se na veřejnosti, jak se postíte a modlíte...« a dodává pak směrem k lidu: »Čiňte, co říkají, ale ne to, co dělají.«

Jsou to dvě cesty – pokračoval papež – a Ježíš nám svými drobnými gesty dává pochopit cestu lásky vedoucí k všestrannému poznání a k rozlišování. Bere nás za ruku a uzdravuje.“

Ježíš se přibližuje. Právě přiblížení je důkazem, že jdeme pravou cestou. Přiblížení je cesta, kterou zvolil Bůh, aby nás spasil. Přiblížil se k nám, stal se člověkem. Tělo, Boží tělo je znamením. Boží tělo je znamením pravé spravedlnosti. Bůh se stal člověkem, jako jeden z nás, a my se máme stát jako ti druzí, jako potřební, jako ti, kdo potřebují naši pomoc.

„Ježíšovo tělo – řekl papež František – je mostem, který nás přibližuje Bohu... není literou zákona, nikoli! V Kristově těle zákon dochází naplnění a je tělem, které umí trpět, a dává svůj život za nás. Kéž nám tyto příklady – končil papež - tento příklad Ježíšova přiblížení, od lásky k plnosti zákona, pomáhá, abychom nikdy nesklouzli do pokrytectví. Nikdy. Pokrytecký křesťan je ohavnost. Kéž nás Pán před tím uchrání!“ 

Další články z podrubriky Kázání z Domu sv. Marty

Comments