AKTUALITY‎ > ‎

Obřady a průběh katechumenátu

přidáno: 25. 2. 2012 15:16, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 25. 2. 2012 15:22 ]

Katechumenát a jeho průběh


Katechumenát a jeho stupně 


1) stupeň 

Obřad přijetí do katechumenátu: 

Vstupní dialog "Žádám poznání Ježíše, protože chci patřit mezi jeho učedníky." 

Veřejné přihlášení se ke katechumenátu 

Označení křížem "Označuji vás znamením Ježíše Krista ukřižovaného. 
Učte se jej znát a následovat, a jeho láska bude vaší silou." 
Bohoslužba slova 

Darování knihy Nového zákona "Dáváme vám Písmo svaté a přejeme vám, 
abyste v něm vždycky našel (našla ) světlo a útěchu." 
Propuštění katechumena Období katechumenátu a jeho obřady 

Bohoslužby slova cílem je: proniknutí předávané nauky do duše 
uvědomění hříšnosti a potřeby pokání 
uvedení do modlitby 
uvedení do náboženského života celého společenství 
Mešní exorcismy prosba o vysvobození z moci zla 
prosba o upevnění víry 
Žehnání katechumenů ukázat Boží lásku a péči církve 
vyprošení duchovního dobra Další obřady během katechumenátu 

První mazání olejem "Olejem, kterým vás mažu, je znamením síly. 
Vaší silou ať je Kristus, náš Pána a Spasitel, 
neboť on žije a kraluje na věky věků." 

2) stupeň 

Obřad zařazení mezi čekatele křtu ( "vyvolení", "zapsání jména" ) 

Představení čekatele křtu 
Potvrzení žádosti ze strany katechumena 
"Chcete mít plnou účast na životě církve Kristovy, 
chcete byt pokřtěn (a) a biřmován (a) a chcete spolu 
s námi z jednoho stolu jíst chléb života 
a pít z kalicha spásy?" 

Přijetí mezi čekatele křtu " N, prohlašuji, že vás církev přijímá mezi čekatele křtu, 
a s radostí vám oznamuji, že ( o svaté noci Kristova vzkříšení ) 
budete v Kristově jménu pokřtěn (a) ( a biřmován (a) ) 
a budete s námi přijímat jeho tělo a krev." 
Bohu díky. 

Období očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe a příslušné obřady 
Skrutinia ( 1. - 3. ) jádrem skrutiníí jsou exorcismy, mají duchovní smysl 
záměrem je očišťovat mysl i srdce katechumenů 
posilovat proti pokušení, aby uzrál jejich správný úmysl 
aby niterněji lnuli ke Kristu a rozhodněji pokračovali 
ve snaze milovat Boha 

Svěření symbola ( vyznání víry ) "Předstupte před toto shromáždění, 
neboť církev vám chce svěřit své vyznání víry." 

Svěření modlitby Páně "Předstupte před toto shromáždění, neboť církev vám chce 
svěřit modlitbu, kterou přijala od svého Pána, Ježíše Krista." 


Bezprostřední příprava na křest: 
Složení vyznání víry "Bože, tys povolal tohoto našeho katechumena 
( tuto naši katechumenku ), aby poznával (a) tvou lásku 
a měl (a) účast na tajemství života tvého Krista, 
dej mu (jí) pevnou víru, ať tě nevyznává jen ústy, 
ale celým svým životem." 
Potom čekatel křtu říká vyznání víry. 

Obřad "Efeta" "Efeta, to jest "Otevři se": k chvále a slávě Boží vyznávejte víru, 
kterou jste přijal (a)." 

Volba křestního jména " N, od nynějška se budete jmenovat N." 
Pokud se jméno nemění, celebrant vyloží křesťanský smysl 
jména již dříve přijatého od rodičů. 

Mazání olejem "Olejem, kterým vás mažu, je znamením síly. 
Vaší silou ať je Kristus, náš Pán a Spasitel, 
neboť on žije a kraluje na věky věků." 

3) stupeň 

Přijetí svátostí 

Obřad křtu:

Litanie 
Svěcení vody 
Zřeknutí se zlého 
Mazání olejem katechumenů 
Vyznání víry 
Křest 
" N, já vás křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého." 
Pomazání křižmem 
Obléknutí do bílého roucha 
Předání hořící svíce Obřad biřmování 

" N, přijměte pečeť daru Ducha svatého." Slavení eucharistie 

Před svatým přijímáním může celebrant připomenout nově 
pokřtěnému, že slavením eucharistického tajemství vrcholí 
uvádění do křesťanského života a tato svátost je středem 
celého křesťanského života. Období mystagogie: 

Aby první kroky nově pokřtěných byly jistější, je žádoucí, 
aby jim byla v každé situaci poskytována pozorná a přátelská pomoc 
společenství věřících, jejich kmotrů a duchovních správců. 
Je třeba se všestraně postarat o to, aby byli plně začleněni do společenství. 
Doporučuje se, aby se ve výročí křtu nově pokřtění znovu shromáždili, 
aby děkovali Bohu a aby si mohli vyměnit své duchovní zkušenosti 
i načerpat nové síly. Zpracováno dle bohoslužebného textu: Uvedení do křesťanského života 
Vydal Sekretariát České liturgické komise ( 1985 ) Pastorační středisko vydalo také brožuru "Příprava dospělých na křest".
Comments