AKTUALITY‎ > ‎

Plnomocné odpustky v Roce víry a o "Dušičkách" - již týden předem !

přidáno: 20. 10. 2012 14:57, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 27. 10. 2012 9:16 ]

Plnomocné odpustky v Roce víry

Vatikán. Apoštolská penitenciárie ohlásila podmínky k získání plnomocných odpustků vyhlášených papežem Benediktem XVI. u příležitosti Roku víry. Od 11. října letošního roku do 24. listopadu 2013 je mohou získat věřící, kteří splní obvyklé podmínky, tedy s upřímnou lítostí vyznají hříchy ve svátosti smíření, přistoupí k eucharistii a pomodlí se na úmysl Svatého otce.

Během celého roku víry mohou věřící získat plnomocné odpustky když navštíví nejméně tři přednášky o II. vatikánském koncilu nebo Katechismu katolické církve. Další příležitostí k získání těchto odpustků bude pouť do jedné z papežských bazilik, křesťanských katakomb, katedrálního chrámu nebo na místo k tomu zvlášť určenému místním biskupem. Tam je pak třeba zúčastnit se mše svaté nebo se alespoň zdržet k rozjímání, zakončeným modlitbou Otče náš, vyznáním víry a modlitbou k Panně Marii, apoštolům či patronům daného místa. Ve dnech k tomu zvlášť určených místním ordinářem lze také získat odpustky na jakémkoliv sakrálním místě, kde se věřící zúčastní eucharistie či modlitby breviáře a vyzná svou víru. A konečně příležitostí k získání plnomocných odpustků v Roce víry může být též návštěva místa vlastního křtu a obnovení křestních slibů. 


Plnomocné odpustky lze letos získat už týden před "Dušičkami".


Je-li vážný důvod Vatikán vyhověl prosbě českých a moravských biskupů, odpustky je možné získat už od 25. října.

Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci nově získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých. A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důlvodů navštívit hřbitovy.

Apoštolská penitenciárie (jeden ze tří tribunálů římské kurie, který má na starost odpustky) udělila českým a moravským diecézím výjimku na žádost místních biskupů. Letos a v následujících sedmi letech je tedy možné získat pro zemřelé plnomocné odpustky vždy už od 25. října.

K obvyklým podmínkám - svatá zpověď, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova - však pro toto období přibyla podmínka nová: vážný důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době.


Co jsou to odpustky?

Odpustky (latinsky indulgentiae) jsou prominutí časných trestů před Bohem za hříchy, jejichž vina a s ní související věčné tresty již byly odpuštěny. Je to odpuštění, které může náležitě připravený věřící obdržet prostřednictvím církve. Podle toho odpouštějí-li všechny časné tresty, nebo jen část, rozlišují se odpustky na úplné a částečné. Každý věřící přitom může získat tyto odpustky buď sám pro sebe, nebo pro zemřelé na způsob přímluvy. Udělení částečného odpustku se již dnes neoznačuje dny nebo roky, ale znamená, že věřící který s kajícím srdcem vykoná skutek obdaření částečným odpustkem, dostane z moci církve navíc stejný díl odpuštění časného trestu, který již dosáhl samotným tímto činem. Znamená to tedy, že "podíl odpuštění je zdvojnásoben". K tomu, aby byl někdo způsobilý získat odpustky, musí být pokřtěný, neexkomunikovaný a ve stavu milosti. K tomu, aby způsobilý člověk odpustky získal, musí mít úmysl je získat a musí splnit uložené skutky v předepsané době a stanoveným způsobem.

Jak získat plnomocné odpustky?

Plnomocný odpustek můžeme získat jen jednou denně. Výjimku může tvořit případ, když je člověk v nebezpečí smrti. Plnomocný odpustek je nám udělen např.:

 • nejméně půl hodiny rozjímáme nad písmem svatým s úctou povinnou Božímu slovu

 • modlitba růžence v kostele, v rodině, nebo jiném společenství. Růženec je třeba se modlit nepřetržitě, bez přerušení

 • přijmeme požehnání papeže městu a světu (Urbi et Orbi) a to i prostřednictvím rozhlasu či televize.

 • když se zúčastníme nejméně třídenních exercicií

 • zbožně vykonáme křížovou cestu. Na místech zastavení rozjímáme o utrpení a smrti Krista

 • zbožně používáme předmětů posvěcených papežem, nebo biskupem. Tento plnomocný odpustek může být získán jen na svátek sv. Petra a Pavla

 • vykonáme nejméně půlhodinovou adoraci před nejsvětější svátostí

 • obnovíme křestní slib použitím jakékoliv obvyklé formule během oslavy velikonoční vigílie, nebo při výročí našeho křtu.

 • navštívíme v době od 1. do 8. listopadu hřbitov a pomodlíme se za duše v očistci.

Pro získání plnomocného odpustku jsou nutné čtyři věci:

 1. vykonání skutku, s kterým je spojen odpustek
 2. přijetí svátosti smíření,
 3. eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce,
 4. navíc je požadováno, aby se nelnulo ke hříchu - ani k všednímu.

Podmínky zpovědi, přijímání a modlitby na úmysl papeže mohou být splněné i několik dní před, nebo po vykonání předepsaného skutku. Pro získání několika plnomocných odpustků v různých dnech stačí jedna zpověď. Kdo se úplně nezbavil záliby ve hříchu, nebo plně nesplnil uvedené podmínky, získává odpustek pouze částečný.

Získání částečného odpustku

Částečný odpustek můžeme získat, když při konání svých běžných denních povinností a snášení životních břemen obrátíme svou mysl k Bohu a v důvěře přidáme "střelné modlitby". Dále, když s milosrdným srdcem a oživení duchem víry pomůžeme službou našim bližním, kteří jsou v nouzi, nebo když se v kajícím duchu zdržíme něčeho, co nám je dovolené a příjemné. Částečný odpustek lze získat vícekrát za den. Mezi velkým množstvím modliteb a skutků spojených s částečným odpustkem patří kupříkladu:

 • modlitba Magnificat

 • recitace Apoštolského vyznání víry,

 • pozorná přítomnost při kázání,

 • modlitba Anděl Páně,

 • návštěva hřbitova a modlitba za zesnulé.

Odpustky a zemřelí

Svatý Tomáš Akvinský píše: "Někteří lidé žijící na tomto světě, a duše přebývající v očistci, jsou milostí v silném spojení s Bohem a přece se k nim nevysílá modlitba... Ti, kteří jsou v očistci, přestože jsou výše než my pro svoji neschopnost konat hřích, jsou pod námi v trestech, které trpí a podle toho nejsou v takovém stavu, aby se za nás modlili, ale naopak, aby se za ně konaly modlitby." Církev zná jen jeden způsob spojení s dušemi v očistci. A tím jsou naše přímluvy a modlitby za ně. Církev tak již od prvních dob křesťanství uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela za ně eucharistickou oběť. V tomto kontextu také doporučuje odpustky a kající skutky za zemřelé. Proto můžeme číst i dnes v katechizmu katolické církve: "Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství svatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy."

Zcela logicky lze předpokládat, že každá duše osvobozená z očistce, v okamžiku vstupu do církve oslavené bude pamatovat na ty, kteří přispěli ke zkrácení jejích časných očistcových trestů.