AKTUALITY‎ > ‎

Spása je – pro nás – zdarma

přidáno: 19. 12. 2015 15:40, autor: Farnost Josefov

Vatikán. Je třeba se mít na pozoru před učiteli Zákona, kteří krátí Boží horizonty a umenšují Boží lásku – konstatoval mimo jiné papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Kázal o přikázání lásky a varoval před pokušením stát se kontrolory spásy.

„Jednou z nejobtížněji pochopitelných věcí pro nás křesťany je skutečnost, že spása v Ježíši Kristu je zdarma,“ řekl ve své homilii papež František, který vyšel z prvního liturgického čtení z listu Římanům (3,21-30). Poukazoval na těžkosti, s nimiž se musel potýkat sv. Pavel, když chtěl lidem své doby vysvětlit, že »ospravedlnění je zdarma«. „My jsme zvyklí – řekl František – slýchat, že Ježíš je Boží Syn, který přišel z lásky, aby nás spasil, a že za nás zemřel. Slyšeli jsme to tolikrát, že jsme si zvykli. Přistupujeme k tomuto Božímu tajemství neohraničené lásky, divíme se, ale - možná raději - nerozumíme.“

Také Ježíš je v dnešním evangeliu (Lk 11,47-54) poněkud rozhořčen na učitele zákona a říká jim silné věci. Silné a tvrdé věci: »Odstranili jste klíč k poznání. Sami jste k němu nedošli, a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili«, to znamená klíč k poznání toho, že spása je zdarma.

„A tito učitelé Zákona – pokračoval papež – se domnívali, že spásy lze dosáhnout jedině dodržováním všech předpisů a kdo tak nečinil, byl zavržen. Takto krátili Boží horizonty a Boží lásku vydávali za docela nepatrnou podle své vlastní míry. Ježíš a Pavel tak museli vést boj za obranu nauky. Jistě – poznamenal dále František – existují přikázání, ale syntézou všech je láska k Bohu a k bližnímu. Tímto postojem lásky staneme na úrovni zdarma dané spásy, protože láska je zdarma. Pokud říkám »mám tě rád«, ale sleduji tím svůj zájem, pak to není projev lásky, ale prospěchářství.“

A proto Ježíš říká, že největší je láska, tedy mít rád Boha celým životem, srdcem a vší silou a bližního jako sebe sama. To je jediné přikázání, které je na úrovni spásy dané Bohem zdarma. V tomto přikázání, jak dodává Ježíš, jsou obsažena i všechna ostatní, protože odkazuje ke všem ostatním a prokazuje veškeré dobro. Zdrojem je tedy láska, horizontem je láska. Pokud zavíráš dveře a odstraňuješ klíč lásky, nebudeš na úrovni zdarma dostávané spásy. Tento zápas proti dozorování spásy pomocí tvrzení, že se spasí pouze ti, co něco dodržují, nekončí s Ježíšem a s Pavlem.

Letos – řekl dále papež – je 500. výročí narození sv. Terezie z Avily, jejíž liturgická památka připadá na dnešek: „Mystičky a ženy – podotkl – které dal Pán milost chápat horizonty lásky a která byla učiteli Zákona své doby také odsuzována. Kolik jen svatých je pronásledováno, protože hájili lásku, zdarma danou spásu a nauku! Pomysleme na Johanku z Arku. Tento boj nekončí a nosíme jej i v sobě. A bude pro nás užitečné, položíme-li si dnes otázky: Věřím, že mne Pán spasil zdarma? Věřím tomu, že si spásu nezasloužím? A pokud jsem si něco zasloužil, pak skrze Ježíše Krista a díky tomu, co pro mne učinil On?“

Položme si dnes tyto otázky. Jedině tak budeme věrni této milosrdné lásce, otcovské i mateřské lásce, protože Bůh říká, že je vůči nám jako matka. Láska má obrovské horizonty, je bez ohraničení a bez omezení. Nenechme se klamat učiteli, kteří tuto lásku omezují.

Comments