AKTUALITY‎ > ‎

Svatí nejsou nadlidé

přidáno: 2. 11. 2013 16:09, autor: Farnost Josefov

Svatí nejsou nadlidé 

Papežova promluva před modlitbou Anděl Páně, nám. sv. Petra

Česká sekce RV

Dobrý den, drazí bratři a sestry,

Slavnost Všech svatých, kterou dnes slavíme, nám připomíná, že cílem našeho života není smrt, nýbrž Ráj! Píše to apoštol Jan: „Čím budeme není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je“ (1 Jan 3,2). Svatí, přátelé Boží, nás ujišťují, že tento příslib neklame. Svůj pozemský život totiž prožili v hlubokém společenství s Bohem, takže se Mu stali podobní. Ve tváři nejmenších a nejvíce pohrdaných bratří spatřovali tvář Boha a nyní Jej nazírají tváří v tvář v Jeho oslavené kráse.

Svatí nejsou nadlidé, ani se nenarodili jako dokonalí. Jsou lidmi jako my, jako každý z nás, jsou lidmi, kteří před dosažením nebeské slávy žili normálním životem, radostmi i bolestmi, námahami a nadějemi. Něco však změnilo jejich život. Když poznali lásku Boží, následovali Jej celým srdcem, bezpodmínečně a bez přetvářky; dali svůj život do služby druhých, snášeli utrpení a protivenství bez nevraživosti, odpovídali na zlo dobrem a šířili radost a pokoj. Takový je život svatých. Svatí snášeli mnohá protivenství, ale bez nenávisti. Svatí totiž nikdy nechovají nenávist. Proč? Rozumějte dobře. Láska je z Boha, ale nenávist od koho? Přichází snad nenávist od Boha? Nikoli, přichází od ďábla. A svatí se odvrátili od ďábla. Svatí jsou muži a ženami, kteří v srdci chovají radost a předávají ji druhým. Nikdy nechovat nenávist, sloužit druhým, těm nejpotřebnějším, modlit se a radovat – to je cesta svatosti.

Být svatými není privilegium málokterých jako když se někomu dostane velkého dědictví. Všichni jsme křtem zdědili možnost stát se svatými. Je to povolání pro všechny. Všichni jsme tedy povoláni jít cestou svatosti a tato cesta má jméno. Cesta, která vede ke svatosti, má jméno a tvář, má tvář Ježíše Krista. On nás učí, jak se stát svatými. Ježíš Kristus nám ukazuje cestu v evangeliích, cestu blahoslavenství (srov. Mt 5,1-2). Nebeské království je totiž pro ty, kteří nezakládají svou jistotu na věcech, nýbrž na Boží lásce; pro ty, kteří mají prosté, pokorné srdce, neosobují si, že jsou spravedliví, a nesoudí druhé; pro ty, kteří umějí trpět s těmi, kdo trpí, a radovat se s těmi, kdo se radují, nejsou násilničtí, nýbrž milosrdní a snaží se být tvůrci smíření a pokoje. Světec a světice jsou tvůrci smíření a pokoje. Vždycky dopomáhají lidem ke smíření, vždycky pomáhají k míru. Tak krásná je svatost. Je to krásná cesta.

Dnešní slavností nám světci podávají poselství. Říkají nám: důvěřujte Pánu, protože On neklame! Pán nikdy neklame! Je dobrý přítel a je nám stále po boku. Nikdy neklame. Svým svědectvím nás světci povzbuzují, abychom neměli strach jít proti proudu nebo být nepochopeni a vysmíváni, když mluvíme o Něm a o evangeliu. Svým životem nám dokazují, že kdo zůstává věrný Bohu a Jeho Slovu, zakusí útěchu Jeho lásky již na této zemi a „stonásobně“ více na věčnosti. V to doufáme a o to prosíme Pána pro svoje zesnulé bratry a sestry. Církev moudře zařadila do těsné blízkosti ke slavnosti Všech svatýchVzpomínku na všechny věrné zemřelé. K našim modlitbám chval Boha a úcty blažených duchů se pojí modlitba za duše těch, kteří nás předešli odchodem z tohoto světa do života věčného. 
Svěřme svoji modlitbu přímluvě Marie, Královny všech svatých.

Přeložil Milan Glaser 

Comments