AKTUALITY‎ > ‎

Velekněží dali zapečetit Ježíšův hrob, aby bránili doktrinu

přidáno: 14. 4. 2014 8:08, autor: Farnost Josefov

Papež: Velekněží dali zapečetit Ježíšův hrob, aby bránili doktrinu

Vatikán. Více než 60 tisíc lidí se shromáždilo dnes dopoledne na Svatopetrském náměstí, aby se účastnili liturgie Květné neděle, kterou sloužil papež František. Dvě a půl hodiny trvající liturgie proběhla za slunečného počasí a v usebranosti, kterou ještě umocnilo improvizované kázání Svatého otce, který po skončení čtených Pašijí odložil předem připravený text a pronesl homilii, v níž mimo jiné řekl:

 Tento týden vede k tajemství Ježíšovy smrti a vzkříšení. Vyslechli jsme Pašije. Prospěje nám, položíme-li si jedinou otázku: kdo jsem já? Kdo jsem já před svým Pánem? Kdo jsem já tváří v tvář Ježíši, který slavnostně vchází do Jeruzaléma? Jsem schopen vyjádřit svoji radost, chválit Jej? Anebo zaujímám odstup? Kdo jsem já ve vztahu k trpícímu Ježíši?

Jsem jako onen zástup, který nevěděl přesně, zda se jedná o náboženské shromáždění, soud nebo cirkus, a zvolí si Barabáše? - Je jim to jedno. Zábavnější bylo ponížit Ježíše.

Jsem jako ony odvážné ženy a jako Ježíšova matka, které tam byly a mlčky trpěly?

Jsem jako oni velekněží, kteří šli druhý den za Pilátem, aby mu řekli: „Podívej tamten říkal, že vstane z mrtvých, tak ať nedojde k dalšímu podvodu“? A zablokují život, zapečetí hrob, aby bránili doktrínu a život nevyšel ven.


Jako obvykle na závěr bohoslužby Květné neděle se konalo slavnostní předání kříže Světových dnů mládeže. Brazilští organizátoři a zástupci mladých z loňského setkání předali kříž organizátorům a mladým lidem z Polska, které bude hostit toto světové setkání v roce 2016 v Krakově pod mottem „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7).

Kříž předal mladým před třiceti lety bl. Jan Pavel II., který je požádal, aby jej nesli do celého světa jako znamení Kristovy lásky k lidstvu. 27. dubna budeme s radostí slavit kanonizaci tohoto papeže a Jana XXIII. Jan Pavel II., který byl iniciátorem Světových dnů mládeže, se stane jejich patronem a ve společenství svatých bude pro mladé lidi celého světa nadále otcem a přítelem. Prosme Pána, aby kříž spolu s mariánskou ikonou Salus Populi Romani byl znamením naděje pro všechny a zjevil světu nepřemožitelnou Kristovu lásku.

Papež František pak v samotném závěru také oznámil svoji letní apoštolskou cestu do Jižní Koreje:

V tomto kontextu mám to potěšení oznámit, že letos 15. srpna, dá-li Bůh, se setkám v Daejeonu v Korejské republice s asijskou mládeží na jejím velkém kontinentálním shromáždění.


PLNÉ ZNĚNÍ homilie Svatého otce je ZDE:

Kde je moje srdce? 

Homilie papeže Františka na Květnou neděli, nám. sv. Petra

Česká sekce RV

Tento týden začíná slavnostním procesím s olivovými ratolestmi. Všechen lid vítá Ježíše. Děti a mládež zpívají a oslavují Ježíše.
Tento týden vede k tajemství Ježíšovy smrti a vzkříšení. Vyslechli jsme Pašije. Prospěje nám, položíme-li si jedinou otázku: kdo jsem já? Kdo jsem já před svým Pánem? Kdo jsem já tváří v tvář Ježíši, který slavnostně vchází do Jeruzaléma? Jsem schopen vyjádřit svoji radost, chválit Jej? Anebo zaujímám odstup? Kdo jsem já ve vztahu k trpícímu Ježíši?

Slyšeli jsme mnoho jmen. Skupina mocných, pár kněží, farizejů, učitelů zákona, kteří byli rozhodnuti Jej zabít. Čekali na příležitost, kdy se Jej zmocnit. Jsem snad já jako někdo z nich?
Slyšeli jsme také jméno Jidáš. Třicet stříbrných. Jsem jako Jidáš? Slyšeli jsme další jména učedníků, kteří nic nechápali a spali, zatímco Pán trpěl. Je můj život ospalý? Anebo jsem jako učedníci, kteří nechápali, co znamená zradit Ježíše? Jako onen učedník, který chtěl všechno vyřešit mečem? Jsem jako oni? Jsem jako Jidáš, který finguje lásku a dává Mistrovi polibek, aby Jej zradil a nechal zajmout? Jsem zrádce? Jsem jako oni mocní, kteří narychlo svolávají soud a hledají falešné svědky? Jsem jako oni? A když si takto počínám, pokud si tak počínám, věřím, že tak zachráním lid?

Jsem jako Pilát? Když vidím, že situace je svízelná, myji si ruce, nedovedu přijmout svoji odpovědnost a nechávám lidi odsoudit nebo je sám odsuzuji?
Jsem jako onen zástup, který nevěděl přesně, zda se jedná o náboženské shromáždění, soud nebo cirkus, a zvolí si Barabáše? - Je jim to jedno. Zábavnější bylo ponížit Ježíše.
Jsem jako vojáci, kteří bijí Pána, plivou na Něj, inzultují Jej a baví se ponižováním Pána?
Jsem jako Šimon z Kyrény, který se unavený vracel z práce, ale měl dobrou vůli a pomohl Pánovi nést kříž?
Jsem jako ti, kdo přicházeli pod kříž a posmívali se Ježíšovi: „Byl tak odvážný! Ať sestoupí z kříže a uvěříme v Něho!“? Vysmívali se Ježíšovi…

Jsem jako ony odvážné ženy a jako Ježíšova matka, které tam byly a mlčky trpěly?
Jsem jako Josef, tajný učedník, který s láskou odnáší Ježíšovo tělo, aby jej pohřbil?

Jsem jako oni velekněží, kteří šli druhý den za Pilátem, aby mu řekli: „Podívej tamten říkal, že vstane z mrtvých, tak ať nedojde k dalšímu podvodu“? A zablokují život, zapečetí hrob, aby bránili doktrínu a život nevyšel ven.

Kde je moje srdce? Které z těchto osob se podobám? 
Tato otázka ať nás provází během celého tohoto týdne.

Přeložil Milan Glaser 


Comments