BOHOSLUŽBY

NEDĚLE 19. 08. 2018 - 20. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 18. 8. 2018 14:52, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

20. neděle v mezidobí, cyklus B

19. 8. 2018

Kristus nás pozval, abychom skrze slavení eucharistie byli s ním. V této důvěrné blízkosti předložme Pánu všechny prosby za sebe i za svět:

1.   Prosme o pravdivý a uzdravený pohled české společnosti na církev.

2.   Prosme o Boží pokoj a spravedlivý mír pro země sužované válkou a násilím.

3.   Prosme za všechny stavitele, aby se jejich díla nestala ohrožením, ale byla pomocí.

4.   Prosme o déšť pro naši zemi.

5.   Prosme za novomanžele Jana s Andreou. Za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Ivetu s Josefem, Denisu s Miroslavem a Annu s Petrem.

6.   Prosme o bezpečný návrat všech, kdo jsou na prázdninách a dovolených.

7.   Prosme za naše společenství, abychom naplno prožívali slavení eucharistie a žili z jejího ovoce.

8.   Příjmi Pane zesnulého kněze našeho vikariátu – Mariana Lewického do svých věčných příbytků.

Bože, ty nás zveš na hostinu lásky. Vyslyš naše prosby a nepřestávej nás posilovat na naší cestě k tobě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

NEDĚLE 12. 08. 2018 - 19. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 11. 8. 2018 15:01, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 11. 8. 2018 15:01 ]

Modlitba věřících

19. neděle v mezidobí, cyklus B        

12. 8. 2018


Bůh touží přitáhnout k sobě každého člověka. Proto se spojme v modlitbě a s důvěrou předložme Pánu všechny své prosby: 

1.   Prosme o ochranu církve před zahořklostí a prchlivostí, aby mohla zakoušet radost Božího pokoje.

2.   Prosme o záchranu demokratického principu vedení států zvláště ve Východní Evropě.

3.   Prosme o vláhu pro naši zemi i pro celou Evropu.

4.   Prosme za vojáky padlé v Afganistanu i za vyřešení letitého konfliktu v této oblasti.

5.   Prosme o Boží pomoc s ochranou dětí a mládeže před všemi formami zneužívání, zvláště po internetu.

6.   Prosme o bezpečný návrat všech, kteří jsou na prázdninách a dovolených.

7.   Prosme za v týdnu pohřbenou Evu Laliovou. Za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Annu s Petrem, Andreu s Janem a Josefa s Ivetou.

8.   Prosme o Boží pomoc, abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a radostně se svěřovali plánu, který s námi má.

 Bože, vyslyš naše prosby, které ti s důvěrou předkládáme, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

NEDĚLE 05. 08. 2018 - 18. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 4. 8. 2018 15:27, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

18. neděle v mezidobí, cyklus B

5. 8. 2018


Jestliže pravý chléb z nebe nám dává nebeský Otec, pak je zřejmé, že Bůh je dárcem i všech dalších milostí. Proto se na něj obraťme s našimi modlitbami:

 1.   Modleme se o požehnání pro všechna prázdninová duchovní setkání a za všechny formy prázdninové misie.

2.   Modleme se za oběti sucha a požárů v Řecku i na dalších místech světa.

3.   Modleme se o požehnání přírodě a o déšť a prosme o vnímání přírody jako daru, ve kterém se Bůh zjevuje.

4.   Modleme se za lidi, kteří jsou pronásledováni pro svoji národnost, víru nebo kulturu.

5.   Modleme se za lidi sužované strachem či úzkostmi, které jim znemožňují žít běžný život.

6.   Prosme nově pokřtěné Jana Kráma a Jaroslava Kuchtu. Za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Annu s Petrem, Andreu s Janem a Josefa s Ivetou.

7.   Modleme se, abychom naplno žili z víry v Krista, našeho Pána.

Bože, ty nám dáváš chléb silných a posíláš nám svůj pokrm. Vyslyš naše prosby a doveď nás do své svaté země. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.NEDĚLE 29. 07. 2018 - 17. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 28. 7. 2018 15:53, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 28. 7. 2018 17:05 ]

Modlitba věřících

17. neděle v mezidobí, cyklus B

29. 7. 2018

Sestry a bratři, prosme nyní našeho Pána Ježíše Krista, který i dnes koná svá znamení a sytí zástupy:

1.   Církev, své tajemné Tělo, učiň domovem všech křesťanů.

2.   Rukama svých služebníků rozděluj dary duchovní i hmotné, aby se lidé radovali.

3.   K hladovějícím přiveď ty, kdo jim dají chléb a naději. Prchající před násilím uveď do bezpečí, kde naleznou pomoc.

4.   Požehnej kněze, kteří od srpna přicházejí vést a sloužit v nových farnostech naší diecéze.

5.   V naší farnosti a našich rodinách rozmnož lásku a pokoj, sjednocuj nás svým Duchem.

6.   Prosme nově pokřtěnou Emu Posekanou. Za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Annu s Petrem a Andreu s Janem.

7.   Naše zesnulé rač přizvat k nebeské hostině.

Sjednoceni ve víře a označeni jedním křtem voláme k tobě, Pane Ježíši Kriste. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem

v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

 

NEDĚLE 22. 07. 2018 - 16. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 21. 7. 2018 15:21, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 21. 7. 2018 15:22 ]

Modlitba věřících

16. neděle v mezidobí, cyklus B

22. 7. 2018

Jako učedníci, shromáždění kolem Ježíše, přednesme Pánu všechno, s čím přicházíme, i tyto společné prosby:

1.   Prosíme za představené Církve, ať ji vedou a sjednocují jako praví pastýři.

2.   Prosíme za celé křesťanstvo, ať v tobě překoná tisícileté rozdělení.

3.   Prosíme o moudré, spravedlivé vládce a mír na celém světě.

4.   Prosíme za pracující, ať dovedou odpočívat a užívat volný čas.

5.   Prosme nově pokřtěnou Magdalénu Královou, za novomanžele Terezu a Miroslava Radovi. Za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Annu s Petrem a Andreu s Janem.

6.   Prosíme za nezaměstnané, ať práce dá jejich dnům řád a smysl.

7.   Prosíme za naši farnost, ať je tvým malým stádcem, v němž konáš své veliké dílo.

Přijmi naše prosby, Pane Ježíši, a dej, ať i dnes k tobě proudí zástupy dychtící po slově života. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

NEDĚLE 15. 07. 2018 - 15. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 14. 7. 2018 15:41, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 14. 7. 2018 15:55 ]

Modlitba věřících

15. neděle v mezidobí, cyklus B

15. 7. 2018

„Bůh mluví o pokoji pro svůj lid.“ Svěřme Bohu vše, co stojí v cestě tomuto Božímu pokoji:

1.   Modleme se za nás křesťany, abychom naplnili misionářské poslání církve a prosme za biskupy, aby hlásali evangelium.

2.   Modleme se za budoucnost naší země a za její novou vládu.

3.   Modleme se za média a prosme o odvahu k pravdě i schopnost odhalit lež, pomluvy či manipulace.

4.   Prosme za místa, kde lidé páchají velké zlo, ale unikají pozornosti světa, zvláště v Číně a na Blízkém Východě.

5.   Prosme za zemřelého pana Ladislava Hojného, se kterým jsme se v týdnu pohřbívali; nově pokřtěnou Emu Huňákovou, za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Terezu s Miroslavem, Annu s Petrem a Andreu s Janem.

6.   Modleme se za rodiny, které obtížně hledají možnost kvalitního bydlení, a prosme za ty, kteří to mohou ovlivnit.

7.   Prosme o odvahu podílet se na hlásání evangelia pro nás a pro naše společenství.

Dobrý Otče, tys nás vyvolil, abychom vzdávali chválu tvé vznešené dobrotivosti. Vyslyš naše prosby a doveď své dílo stvoření k plné jednotě a pokoji. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 NEDĚLE 08. 07. 2018 - 14. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 7. 7. 2018 14:58, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 7. 7. 2018 14:58 ]

Modlitba věřících

14. neděle v mezidobí, cyklus B

8. 7. 2018


Bohu záleží na člověku, proto poslal svého Syna, aby nám zvěstoval Boží záchranu. Proto se obraťme s vírou k Bohu a předložme mu své modlitby:

 

1.   Modleme se, aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.

2.   Prosme o déšť pro naši zemi a prosme o ochranu před ničivými požáry a škůdci.

3.   Prosme o návrat k politické kultuře respektující základní politická pravidla demokracie v naší zemi.

4.   Prosme za nově pokřtěnou Marii Onderkovou, za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Terezu s Miroslavem a Annu s Petrem.

5.   Prosme o požehnání pro práce na opravě vnějšího pláště kaple sv. Huberta na Starém Plese a ochranu pro dělníky.

6.   Prosme za oblasti Sýrie a Blízkého východu, kde stovky tisíc lidí stále trpí pod tlakem neustávajících bojů.

7.   Prosme za všechny naše blízké, kteří nepřijali evangelium.

Bože, zvedáme své oči k tobě a doufáme, že se nad námi smiluješ a zachráníš nás. Vždyť jedině ty přinášíš do světa pokoj a spásu.  Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 01. 07. 2018 - 13. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 30. 6. 2018 14:49, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

13. neděle v mezidobí, cyklus B

1. 7. 2018


Bůh si nelibuje v žádné bolesti či utrpení, ale stvořil všechno, aby to přinášelo prospěch. Proto svěřme Bohu své starosti:

1.  Prosme na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje o novou odvahu k hlásání evangelia v naší zemi.

2.  Prosme za novou vládu naší země a prosme o zachování spravedlnosti, svobody a práva v naší zemi.

3.  Prosme za nově pokřtěnou Štěpánku Drbohlavovou. Martina a Annu, kteří se připravují na svátosti a snoubence: Terezu s Miroslavem.

4.  Prosme o Boží ochranu projektu spolupracující Evropy a všech institucí chránících před chaosem a nepřátelstvím v této oblasti.

5.  Prosme o sílu, vytrvalost a pomoc pro všechny, kteří pečují o nemocného ve své rodině.

6.  Prosme o ochranu před rozpadnutím modelu manželství jako společenství muže, ženy a dětí.

7.  Prosme o ochranu a požehnání pro farníky, kteří jsou na prázdninách a dovolených.

Bože, ty nás vysvobozuješ z pout smrti a vedeš nás k životu. Vyslyš naše prosby a pomoz nám podílet se na budování díla lásky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 24. 06. 2018 - slavnost sv. Jana Křtitele - 12. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 23. 6. 2018 14:47, autor: Farnost JosefovModlitba věřících

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

24. 6. 2018


Ježíš je národům dán jako světlo, aby se Boží spása rozšířila až do končin země. Předložme mu s důvěrou své modlitby:

 

1.   Prosme za nové kněze, kteří nyní přijímají kněžská svěcení, i za ty, kteří v těchto dnech slaví výročí svěcení. A za ty kdo se pro kněžství rozhodují.

2.   Prosme o dar jednoty mezi církvemi, ať se zdatněji ubírají cestami Ducha, neboť v Ježíši jsou zbořeny všechny přehrady rozdělení a přemoženo každé nepřátelství.

3.   Prosme za novomanžele Romana a Pavlu a nově pokřtěné: Nikolase Pušku, Milana Fleischera a Annu Marii Zapadlovou.

4.   Prosme o odvahu poznat dějiny naší země i Evropy v plné pravdě.

5.   Prosme o vláhu a dostatek úrody pro naši zemi.

6.   Prosme za všechny, kdo se vydají v tomto týdnu na prázdniny. Ochraňuj je i jejich dopravní prostředky.

7.   Prosme o milost Ducha svatého, abychom jako Jan Křtitel připravovali druhé na přijetí Mesiáše Ježíše Krista.

 

Bože, chválíme tě, že nás skrze své posly, jakým byl i svatý Jan Křtitel, voláš k obrácení. Staň se naší silou a dej, aby se tvá spása rozšířila až do končin země. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 17. 06. 2018 - 11. neděle v mezidobí, cyklus B

přidáno: 16. 6. 2018 16:16, autor: Farnost Josefov   [ Aktualizováno 18. 6. 2018 1:02 uživatelem Petr Boháč ]


Modlitba věřících

11. neděle v mezidobí, cyklus B

17. 6. 2018


Každý, kdo se opírá o Boha, může čerpat z jeho požehnání. Proto se k němu s důvěrou obraťme a předložme mu naše modlitby:

 

1.  Prosme o dar důvěry v milujícího Boha pro všechny pochybující a hledající.

2.  Prosme Pána o pomoc s prosazením práva a poctivé správy veřejných věcí v naší zemi.

3.  Prosme za novomanžele Šárku a Josefa Chalupovy, za Lenku a Radka Kuchtovy, za v týdnu zemřelou Hanu Půrovou a nově pokřtěné děti: Matyáše Lejska, Davida Ježka, Martina Suchánka a Elišku Kuchtovou.

4.  Prosme za Severní Koreu, její obyvatele a zastavení všech podob ohrožení jadernými zbraněmi v této oblasti.

5.  Prosme o Boží pokoj a osvobození pro lidi, kteří zakusili nenávist, válku a pošlapání lidské důstojnosti.

6.  Prosme za Boží pomoc lidem a zvláště mladým, kteří se ocitli na pokraji nezvladatelné chudoby.

7.  Prosme za farní den a za požehnání pro aktivity našeho společenství, aby přinášely skutečný růst Božího království.

 

Bože, ty máš moc proměnit lidskou slabost v dobré dílo, které přináší plody. Vyslyš naše prosby a pomoz všem, kteří se k tobě s důvěrou utíkají. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

1-10 of 45