BOHOSLUŽBY

Příprava na biřmování

přidáno: 23. 4. 2022 13:59, autor: Petr Boháč

V pondělí 25. dubna 2022 začíná v 15 hodin na faře příprava na svátost biřmování.
Termíny se budou domlouvat na každý týden.

Příprava na první eucharistii dětí - svaté přijímání

přidáno: 23. 4. 2022 13:58, autor: Petr Boháč

Každé úterý po náboženství v 16:30 v kapli na faře probíhá příprava.

Farní oznámení

přidáno: 29. 1. 2022 14:45, autor: Petr Boháč   [ Aktualizováno 12. 2. 2022 14:41 uživatelem Farnost Josefov ]

Milí farníci,

kromě oznámení na slavnost Zjevení Páně kdy bude svátky a slavnosti v církevním roce, mám ještě další oznámení.

 

Svátost biřmování – přihlásili se první zájemci o přijetí této svátosti, proto prosím zájemce, aby se ozvali a mohli jsme domluvit potřebná setkání.

 

Svátost eucharistie – příprava na první přijetí svátosti Těla a Krve Páně a s tím souvisejících svátost smíření. Podle počtu přihlášených se zase domluví příprava.

 

Služba akolyty – službu mimořádného rozdělovatele eucharistie pro muže i ženy. Více se dozvíte zde: http://www.liturgie.cz/clanky/a/lektor-a-akolyta-historie-a-soucasnost

                Tato služba je více vidět v kostele, kdy akolyta pomáhá podávat Tělo Páně s knězem při bohoslužbě.

                Čím dál více je tato služba potřebná při donášce Těla Páně těm, co mezi nás v neděli nemohli přijít.

                Kněz může mimořádně někoho pověřit nebo touto službou pověřuje biskup s doporučením místního kněze.

                Příští diecézní kurz bude začínat 3. září 2022 a během června bychom měli zaslat závazné přihlášky.

                Zájemci ať se co nejdříve přihlásí.

                Živě vysíláno 16. 3. 2021 • Záznam přednášek pronesených v rámci on-line formačního večera pro mimořádné přisluhovatele služebníky eucharistie - https://youtu.be/htWRB5DUe18

 

Služba lektora – mnozí sloužíte předčítáním Božího slova při liturgii, o této službě můžete shlédnout vysílání: https://youtu.be/T3AqDBcr6RI

Živě vysíláno 21. 1. 2021 • 00:00 Svátostnost Božího slova (Vojtěch Novotný)

 

Služba kostelníků – vždy je třeba mnoho služebníků, kteří jsou ochotni pomoci při přípravě bohoslužby, liturgického prostoru, péčí o paramenta, liturgické nádoby a jejich textilie apod. https://youtu.be/26YvrTAUP_k

                Živě vysíláno 27. 1. 2022 • Záznam přednášek pronesených v rámci on-line formačního večera pro ty, kdo pečují o kostel a jeho vybavení.

00:00 Úvod

02:18 Liturgický prostor a vybavení kostela (P. Roman Dvořák)

26:53 Péče o paramenta, liturgické nádoby, prádlo a náčiní (Michal Brich)

45:36 Blahoslavenství pro kostelníky (Mons. Pavel Konzbul)

01:04:17 Dotazy

 

Farní veselice – plánovaná na sobotu 26.2.2022 – předběžné závazné přihlášky. Vše se bude odvíjet od aktuálních hygienických opatření.

 

Volby do farních rad – pastorační a ekonomické rady: letos bychom měli v kostele uskutečnit tyto volby.

                Vzhledem ke kovidovým opatřením a skutečnosti, že někteří se v této době ještě nezúčastňují nedělních bohoslužeb, považuji za spravedlivé vyčkat tzv. „teplejšího“ a „zdravotně bezpečnějšího“ období.

                Předpokládám, že by tyto volby mohly proběhnout po velikonocích na hranici dubna a května.

 

Synoda o synodalitě 2021-2023 – zde si můžete stahnout potřebné dokumenty: zvláště bod 6. Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinách - http://www.farnostjosefov.cz/synoda-2021---2023/informace-a-dokumenty-ke-staen

 

Děkuji Vám všem, že budujete svůj osobní duchovní život v této nelehké době.

Děkuji za Vaši službu pro farní společenství i službu ve veřejném životě.

Prosím, aby se příslušní zájemci o přijetí svátostí a služeb ozvali nejlépe mailem a sdělili tak své kontaktní údaje.

 

 

S pozdravem, přáním pevného zdraví a požehnáním

 

Mgr. Petr Boháč

farář

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JOSEFOV

Duškova 77

551 02 Jaroměř 3 – Josefov

 

Tel. 731402211

farnost.josefov@gmail.com

bohac.petr@dihk.cz

www.farnostjosefov.cz

@FarnostJosefov

Svatý stolec odpovídá na pochybnosti biskupů ohledně předkoncilní latinské liturgie

přidáno: 19. 12. 2021 15:50, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 19. 12. 2021 15:54 ]

Svatý stolec odpovídá na pochybnosti biskupů ohledně předkoncilní latinské liturgie.

Diecézní biskup Jan Vokál dodává: 
"V současné chvíli nemá nikdo z kněží v naší diecézi povolení diecézního biskupa, které je v uvedeném motu proprio dáno jako podmínka ke slavení předkoncilní liturgie."

Situace byla diskutována biskupy při listopadové návštěvě biskupů v Římě "ad limina":

"jediná řádná forma liturgie je liturgie zavedená po II. vatikánském koncilu; kněží vysvěcení po vydání tohoto motu proprio mohou dostat dovolení ke sloužení liturgie podle misálu z r. 1962 jedině na žádost biskupa od Apoštolského stolce"


Arcibiskup Arthur Roche, Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti

Svatý stolec odpovídá na pochybnosti biskupů ohledně předkoncilní latinské liturgie

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala vysvětlení k Motu proprio Traditionis custodes, které omezuje možnosti slavení předkoncilní liturgie.

Jedenáct otázek a odpovědí shrnuje dotazy a vysvětluje nejasnosti ohledně praktického uplatňování dokumentu Traditionis custodes, s nimiž se na Vatikán obrátili různí biskupové. Připomeňme, že papež František už v úvodu svého Motu proprio, vydaného v červenci letošního roku, ujišťoval,  že nové normy si nekladou za cíl, aby se tato liturgie přestala slavit, ale aby se komunitám, které používají misál Jana XXIII. z roku 1962, poskytla pastorační péče a byla zachována jednota církve. Dnes vydaný dokument Kongregace pro bohoslužbu a svátosti podává odpovědi na dotazy a pochybnosti biskupů. Nový prefekt tohoto vatikánského úřadu, arcibiskup Arthur Roche, o dokumentu informoval papeže a získal povolení k jeho publikaci.

První pochybnost se týká zákazu předkoncilní liturgie ve farním kostele. Vatikánské dikasterium uznává, že biskup může požádat o výjimku z tohoto pravidla, pokud nejsou k dispozici jiné kostely nebo oratoře. Stanoví však, že taková liturgie nesmí být uvedena v pořadí farních mší. Další pochybnost se týká udělování svátostí podle předkoncilního ritu. Kongregace rozhodla, že biskup může povolit používání Rituale Romanum pouze v personálních farnostech, pokud jde o slavení svátostí křtu, zpovědi, manželství a pomazání nemocných. Zakázáno je naopak používat Pontificale Romanum, které se týká udělování svátostí udělovaných biskupem, tj. svátosti svěcení a biřmování.

Dokument se také zmiňuje o kněžích, kteří neuznávají koncelebraci a zejména odmítají účast na bohoslužbě svěcení olejů (missa chrismatis) na Zelený čtvrtek. Podle nových norem tito kněží nemají dovoleno celebrovat podle starého misálu. V dalším bodě kongregace potvrzuje, že výběr čtení je určen předkoncilním misálem, avšak s použitím překladů schválených jednotlivými biskupskými konferencemi. Kongregace však neschvaluje vydávání zvláštních lekcionářů se čteními pro předkoncilní liturgii.

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dále potvrzuje, že každý případ mladého kněze (vysvěceného po vydání motu proprio), který chce slavit liturgii podle starého ritu, musí být nahlášen do Vatikánu, a to nejen ke konzultaci, ale i k povolení. Dále se doporučuje, aby povolení slavit předkoncilní liturgii bylo uděleno na dobu určitou. Dnešní dokument dále uvádí, že oprávnění slavit předkoncilní liturgii se vztahuje pouze na území vlastní diecéze a musí jím být vybaven rovněž případný zástupce kněze, který by sloužil v tomto ritu. V posledním bodě dokument zakazuje “zdvojování”, tedy sloužení druhé mše v předkoncilním ritu v tentýž den, bez ohledu na to, v jaké formě byla sloužena první mše. Podle odpovědi kongregace se na tyto případy nevztahují kategorie “oprávněného důvodu” nebo “pastorační potřeby”, jelikož věřící již měli možnost účastnit se bohoslužby.

(job) https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2021-12/svaty-stolec-odpovida-pochybnosti-biskupu-predkoncilni-liturgie.html 

Příprava na neděli

přidáno: 30. 1. 2021 16:34, autor: Farnost Josefov   [ Aktualizováno 21. 5. 2022 14:45 uživatelem Petr Boháč ]

Video na YouTube


Zamyšlení prof. Tomáše Halíka nad jednotlivými liturgickými texty nedělních bohoslužeb

Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTubeVideo na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


http://www.farnostsalvator.cz/kazani/1003/2021-12-26  odpolední kázání na svátek Svaté rodiny

Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube


Video na YouTube
BOHOSLUŽBY 22. 5. 2022 neděle 6. velikonoční - cyklus C

přidáno: 25. 4. 2020 14:21, autor: Farnost Josefov   [ Aktualizováno 21. 5. 2022 14:42 uživatelem Petr Boháč ]


Platná covidová opatření jsou zde:

Obsazenost kostelů:

kostel sv. Jiří v Jasenné:                                 150 míst k sezení, 150 míst ke stání, celkem 300 míst
kostel Nanebevstoupení Páně v Josefově:    500 míst k sezení, 1500 ke stání, celkem 2.000 míst


Modlíme se za mír na Ukrajině
Modlitba věřících

neděle 6. velikonoční, cyklus C

22. 5. 2022


Pán Ježíš nás povzbuzuje, aby se naše srdce neděsilo a nebálo. Proto předložme Bohu své obavy a starosti:

 1.   Modleme se o dar naděje a záchrany pro všechny pronásledované křesťany.

2.   Modleme se za mír a řešení napětí v oblastech kde se válčí.

3.   Modleme se za vládu v naší zemi a prosme za její představitele.

4.   Prosme za nemohoucí, staré a sociálně slabé v naší zemi a prosme o nalezení správných forem jejich podpory.

5.   Prosme za kněze, kteří budou o prázdninách měnit působiště, a prosme za farníky, kteří je budou přijímat.

6.   Modleme se o velkorysost a schopnost něhy, které budou hrází proti hořkosti, pohrdání a cynismu.

7.   Modleme se za všechny, kdo se připravují na biřmování a první svaté přijímání, a prosme o dary Ducha svatého pro celé naše společenství.

 Bože, ty jsi pravé slunce, které nikdy nezapadá. Do tvých rukou s důvěrou svěřujeme všechny své starosti a prosíme tě, sešli nám přímluvce, Ducha svatého, aby nás naučil všemu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

1-6 of 6