BOHOSLUŽBY

NEDĚLE 14. 10. 2018 - 28. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 13. 10. 2018 16:09, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 13. 10. 2018 16:09 ]

Modlitba věřících

28. neděle v mezidobí, cyklus B

14. 10. 2018

Člověk svými silami sebe ani svět nezachrání. Co je pro člověka nemožné, je ale možné pro našeho Pána. Proto se k němu s důvěrou obraťme:

1.   Prosme o jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství.

2.   Prosme Pána o prozřetelnost pro světové politiky, aby svým jednáním neotevřeli cestu k velké ekonomické krizi.

3.   Prosme pokřtěného Jonáše Syrovátku a Miroslava Pištu a za Martina připravujícího se na svátosti.

4.   Prosme Boha o odvahu změnit současný životní styl tak, aby jeho důsledky nevedly ke zkáze přírody a nedostatku vláhy.

5.   Prosme nebeského Otce, aby vzbudil nová povolání k učitelství, ochotná nasadit se pro kvalitní vzdělávání a výchovu.

6.   Prosme Boha za ženy, které neumí řešit svoji životní situaci a zvažují potrat.

7.   Prosme Pána o odvahu vložit náš život do jeho rukou.

Bože, slituj se nad svými služebníky! Nasyť nás brzy svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život! Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 07. 10. 2018 - 27. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 6. 10. 2018 14:55, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 6. 10. 2018 14:56 ]

Modlitba věřících

27. neděle v mezidobí, cyklus B

7. 10. 2018


Ježíš podstoupil smrt za všechny lidi. Vyprosme záchranu celému světu a zvláště těm, kteří se ocitají v náročných situacích:

 

1.   Prosme o Ducha svatého pro biskupsky jednající o otázkách pastorace mladých lidí na začínající synodě.

2.   Prosme za oběti i za všechny postižené vlnou tsunami v Indonésii.

3.   Prosme o Boží pomoc proti všem snahám zničit stabilitu zemí a institucí chránících bezpečí v Evropě i na celém světě.

4.   Prosme o Boží odvahu a sílu pro novináře a všechny, kdo se snaží pravdivě informovat.

5.   Prosme o odpovědnost a moudrost pro nově zvolené politiky do zastupitelstev a senátu.

6.   Prosme o Boží pomoc pro řešení manželských krizí a odvahu k věrnosti manželskému slibu.

7.   Prosme za sebe navzájem o sílu a ochotu zříkat se „kamenného“ srdce.

 

 

Dobrý Bože, ty otevíráš svoji náruč každému, kdo tě hledá s upřímným a čistým srdcem. Žehnej všem, kdo kráčejí po tvých cestách. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

NEDĚLE 30. 09. 2018 - 26. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 29. 9. 2018 15:52, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 29. 9. 2018 16:04 ]Modlitba věřících

26. neděle v mezidobí, cyklus B

30. 9. 2018


Svatý Jakub ve svém listě ostře kritizuje nespravedlnost, kterou vidí ve svém okolí. Buďme i my pozorní ke světu okolo nás a společně se modleme:

 

1.   Prosme o Boží milost, odpuštění a očištění, aby zveřejněné hrůzné činy zneužívání nezastavily hlásání evangelia.

2.   Prosme za voliče v naší zemi, aby nasměrovali správu měst a obcí ke kvalitní budoucnosti.

3.   Prosme o moudrost při rozhodování politiků o ekonomických krocích jak ve světě, tak v naší zemi.

4.   Prosme za Evropu, její další budoucnost i ochranu před novými evropskými konflikty.

5.   Prosme za lidi čelící válce a útlaku nebo nucené žít v nelidských podmínkách, zvláště v Číně, Jemenu a Kongu.

6.   Prosme za lidi v naší zemi, kteří žijí pod hranicí chudoby díky exekucím, nedostatečné vzdělanosti či chování svých blízkých.

7.   Prosme za naše společenství a zvláště za ty, kteří se strachují, že Bůh není dost mocný, aby ochránil své dílo.

 

Dobrý Otče, ty se k nám skláníš s láskou a trpělivostí. Vyslyš naše prosby a pomoz nám porozumět tvým záměrům. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 23. 09. 2018 - 25. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 22. 9. 2018 15:30, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

25. neděle v mezidobí, cyklus B

23. 9. 2018


Bratři a sestry, vzývejme Pána, který byl vydán do rukou lidí a zabit, aby po třech dnech vstal.

 

1.  Papeže Františka, biskupy a kněze naplň svou moudrostí, ať nově promýšlejí a do života uvádějí odkaz Druhého vatikánského koncilu.

2.  Ode všech věřících vzdaluj falešnou zbožnost, zastírající zlé myšlenky a touhy.

3.  V lidech umlč každou špatnost, ať láska vládne v rodinách a společenstvích, mír mezi národy zvláště lidským vládcům a politikům dej usilovat o pokoj, jehož plodem je spravedlnost.

4.  Všem, kdo chtějí být první, dej, ať se napřed stanou služebníky všech.

5.  Za Františku Banovou se kterou jsme se v týdnu rozloučili při pohřbu. Za Lucii a Jana Malíkoví, kteří si udělili svátost manželství. Za Martina připravujícího se na svátosti. A za nově pokřtěné: Sabinu Husárovou; Natálii, Veroniku, Michaelu, Markétu a Davida Wagnerovi; Jolanu, Denise, Marcela a Alexandra Šmatárovi.

6.  Nám pomáhej jít po tvých cestách, jakkoli jim nerozumíme, a přijímat tvou vůli, ač to bývá těžké.

7.  Naše zesnulé uveď milostivě tam, kam jsi vystoupil po svém zmrtvýchvstání.

 

Pane Ježíši Kriste, kéž tě vždy prosíme s nerozděleným srdcem, abys nás vyslyšel ty, který žiješ a vládneš na věky věků.

 

NEDĚLE 16. 09. 2018 - 24. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 15. 9. 2018 16:51, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

24. neděle v mezidobí, cyklus B

16. 9. 2018


Ježíš řekl učedníkům, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. S nadějí na Boží vítězství nad zlem společně volejme k Bohu:

1.   Prosme o pročištění a uzdravení církve od skandálních událostí.

2.   Prosme za církevní školy, jejich vedení, učitele a o stálý růst jejich kvality.

3.   Prosme o dar vláhy pro naši zemi a prosme za místa ve světě zasažená hurikány a záplavami.

4.   Za nově pokřtěného Jana Kučeru. Za novomanžele Annu a Petra Smolákovi. Za Martina připravujícího se na svátosti a snoubence Lucii s Janem.

5.   Prosme o nalezení řešení, jak čelit zvyšující se nevraživosti mezi přistěhovalci a místními obyvateli Evropských zemí.

6.   Prosme za mladé lidi, které se dlouhodobě nedaří zařadit z dětských domovů do normálního života.

7.   Prosme o dar víry, která je naplněna konkrétními skutky.

Bože, ty nás voláš k následování i přes mnohé těžkosti a kříže. Naplň naše srdce odvahou, dej nám sílu nezdráhat se a doveď celý svět ke spáse. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 09. 09. 2018 - 23. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 8. 9. 2018 16:18, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 8. 9. 2018 16:18 ]

Modlitba věřících

23. neděle v mezidobí, cyklus B

9. 9. 2015

Podobně jako lidé z evangelia, kteří přivedli k Ježíši nemocného, aby ho uzdravil, také my předložme Bohu bolesti našeho světa, aby je mohl uzdravit:

 1.   Prosme o požehnání pro děti a katechety, kteří vstupují do nového školního roku.

2.   Prosme za naše politiky, kteří využívají populismus k získání nových hlasů a ohrožují tak právo i ekonomickou stabilitu země.

3.   Prosme za obyvatele Venezuely sužované hladem a hospodářským rozkladem komunistického státu.

4.   Prosme, aby mladí lidé afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve vlastní zemi.

5.   Prosme za ty, kteří nezvládají pracovní nápor a jsou ohroženi syndromem vyhoření, zvláště za učitele.

6.   Prosme za zemřelou Darinu Janičovou, se kterou jsme se v týdnu loučili. Za nově pokřtěné děti Anežku Hažovou a Antonína Novotného. Za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Annu s Petrem a Lucii s Janem.

7.   Prosme o odvahu a čestnost pro naše společenství, abychom víru nespojovali se stranictvím k lidem.

8.   Pane odměň všem, kteří se starají o tento chrám, abychom se zde mohli shromažďovat a chválit Tě.

 Bože, ty zachováváš věrnost na věky, vyslyš naše prosby a vysvoboď, napřim a chraň všechny, za které Tě s důvěrou prosíme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 02. 09. 2018 - 22. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 1. 9. 2018 14:54, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících
22. neděle v mezidobí, cyklus B
2. 9. 2018

Ježíš v dnešním evangeliu usvědčuje farizeje z falešnosti. Předstupme pravdivě před Pána a předložme mu naši starost o svět okolo nás:

 

1.   Prosme o očištění církve z bolestných skandálů a prosme o vůli žít kvalitní život podle evangelia pro její představitele.

2.   Prosme o ochranu základních hodnot spojených s pojmem rodiny.

3.   Prosme za všechny děti, rodiče a pedagogy, kterým začíná nový školní rok.

4.   Prosme za všechny lidi závislé na drogách a prosme o nalezení forem, jak tento ničivý fenomén řešit.

5.   Prosme za lidi plné násilné nenávisti vůči migrantům.

6.   Prosme o Boží požehnání pro ty, kdo pečují o přírodu, zvláště o udržení vody v krajině.

7.   Prosme za novomanžele Ivetu s Josefem a Denisu s Miroslavem. Za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Annu s Petrem a Lucii s Janem.

8.   Prosme o ochotu ujímat se sirotků a vdov v jejich tísni a uchovat se neposkvrněnými od světa.

Nebeský Otče, každý dokonalý dar přichází od tebe. Učiň nás vnímavými pro slovo, které do nás vkládáš, a utiš naše starosti o vlastní život i bolest lidí v tomto světě. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 


ZÁVĚREČNÉ SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ 
NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU


Celebrant:
Pán s vámi.

Odpověď:
I s tebou.

Jáhen:
Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.

Celebrant se vztaženýma rukama říká:
Požehnání Boha všemohoucího 
ať sestoupí na všechny učitele a vychovatele; 
ať je Bůh naplní pravou moudrostí, všímavostí a láskou k těm, 
kteří jim budou tento školní rok svěřeni 
a ať jim žehná.

Odpověď:
Amen.

Požehnání Pána Boha všemohoucího 
ať sestoupí na všechny rodiče; 
ať je Bůh obdaří silou k doprovázení svých dětí po cestách dobra, 
ať jsou plni lásky a pochopení, 
trpělivosti i pevnosti 
a ať jim žehná.

Odpověď:
Amen.

Požehnání Pána Boha všemohoucího 
ať sestoupí na všechny děti; 
Ať je naplní radostí z poznávání věcí časných i věčných, 
ať jim dodá odvahu k překonání všech zkoušek, 
ať je doprovází především v jejich vztazích 
a ať jim žehná.

Odpověď:
Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh + Otec i Syn i Duch svatý.


NEDĚLE 26. 08. 2018 - 21. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 25. 8. 2018 14:22, autor: Farnost Josefov


NEDĚLE 19. 08. 2018 - 20. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 18. 8. 2018 14:52, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

20. neděle v mezidobí, cyklus B

19. 8. 2018

Kristus nás pozval, abychom skrze slavení eucharistie byli s ním. V této důvěrné blízkosti předložme Pánu všechny prosby za sebe i za svět:

1.   Prosme o pravdivý a uzdravený pohled české společnosti na církev.

2.   Prosme o Boží pokoj a spravedlivý mír pro země sužované válkou a násilím.

3.   Prosme za všechny stavitele, aby se jejich díla nestala ohrožením, ale byla pomocí.

4.   Prosme o déšť pro naši zemi.

5.   Prosme za novomanžele Jana s Andreou. Za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Ivetu s Josefem, Denisu s Miroslavem a Annu s Petrem.

6.   Prosme o bezpečný návrat všech, kdo jsou na prázdninách a dovolených.

7.   Prosme za naše společenství, abychom naplno prožívali slavení eucharistie a žili z jejího ovoce.

8.   Příjmi Pane zesnulého kněze našeho vikariátu – Mariana Lewického do svých věčných příbytků.

Bože, ty nás zveš na hostinu lásky. Vyslyš naše prosby a nepřestávej nás posilovat na naší cestě k tobě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

NEDĚLE 12. 08. 2018 - 19. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 11. 8. 2018 15:01, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 11. 8. 2018 15:01 ]

Modlitba věřících

19. neděle v mezidobí, cyklus B        

12. 8. 2018


Bůh touží přitáhnout k sobě každého člověka. Proto se spojme v modlitbě a s důvěrou předložme Pánu všechny své prosby: 

1.   Prosme o ochranu církve před zahořklostí a prchlivostí, aby mohla zakoušet radost Božího pokoje.

2.   Prosme o záchranu demokratického principu vedení států zvláště ve Východní Evropě.

3.   Prosme o vláhu pro naši zemi i pro celou Evropu.

4.   Prosme za vojáky padlé v Afganistanu i za vyřešení letitého konfliktu v této oblasti.

5.   Prosme o Boží pomoc s ochranou dětí a mládeže před všemi formami zneužívání, zvláště po internetu.

6.   Prosme o bezpečný návrat všech, kteří jsou na prázdninách a dovolených.

7.   Prosme za v týdnu pohřbenou Evu Laliovou. Za Annu a Martina připravující se na svátosti a snoubence Annu s Petrem, Andreu s Janem a Josefa s Ivetou.

8.   Prosme o Boží pomoc, abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a radostně se svěřovali plánu, který s námi má.

 Bože, vyslyš naše prosby, které ti s důvěrou předkládáme, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

1-10 of 53