BOHOSLUŽBY

NEDĚLE 9. 12. 2018 - 2. neděle adventní, cyklus "C"

přidáno: 8. 12. 2018 16:22, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 8. 12. 2018 16:22 ]

 

MODLITBA VĚŘÍCÍCH

2. neděle adventní, cyklus C

09. 12. 2018

 

Pán připravuje cestu své radostné zvěsti. Proto se k němu s důvěrou obraťme a předložme mu bolest i radost okolního světa:


1. Prosme o bdělé srdce připravené přivítat Pána, až přijde.

2. Prosme o dary Ducha svatého pro všechny dobrovolníky, kteří v naší zemi aktivně hlásají evangelium.

3. Prosme o působení Ducha svatého v naší zemi, abychom nalezli odvahu k řešení rozsáhlé korupce.

4. Prosme za jednotu rozdělené společnosti a církve.

5. Prosme, abychom po příkladu Jana Křtitele vydávali pravdivé svědectví o Kristu.

6. Prosme za místní církev i naše společenství, abychom v adventu prohloubili a zklidnili svůj život.


Dobrý Otče, děkujeme ti, že nám nabízíš cestu spásy, na kterou poukázal Jan Křtitel. Doveď nás až do jejího cíle, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

NEDĚLE 2. 12. 2018 - 1. neděle adventní, cyklus "C"

přidáno: 1. 12. 2018 16:18, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 1. 12. 2018 16:19 ]

 

MODLITBA VĚŘÍCÍCH

1. neděle adventní, cyklus C

2. 12. 2018

 

Pán nás vyzývá k bdělosti. Prosme nebeského Otce, aby naše srdce

byla bdělá a pozorná k Božím výzvám a k potřebám našich bližních.


 

1. Prosme o dar víry, vytrvalosti a rostoucí naděje pro nové katechumeny a modleme se také za jejich ručitele, budoucí kmotry a ty, kdo je připravují na přijetí křtu.

 

2. Prosme, abychom stále plněji žili v lásce a síle Ducha svatého a ten nás vedl v adventním naslouchání Písmu svatému.

 

3. Prosme za všechny, do jejichž života zasáhla choroba AIDS – za nemocné, jejich blízké, ošetřovatele, za vědce, aby byla nalezena účinná pomoc, i za vychovatele mládeže, aby ji chránili vštěpováním správných postojů.

 

4. Prosme za naše politiky, aby jednali v souladu s čistým svědomím, hledali a uplatňovali řešení vedoucí k obecnému dobru a měli sílu a pevnou vůli bojovat proti korupci.

 

5. Prosme, abychom v adventu dokázali připravit svá srdce na Pánův příchod a abychom jej s důvěrou a dochvilností očekávali.

 

6. Prosme o odvahu zříci se v adventu přehnaných aktivit, které by nám jak ve světském tak náboženském životě bránily v klidu a pokoji toužit po Pánu, který přichází.

 


 

Bože, tvůj Syn nás upozorňuje na vše podstatné pro dosažení spásy, dej, ať jeho slovům nasloucháme s vírou a necháme se jimi vést.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 25. 11. 2018 - Ježíše Krista Krále, cyklus B

přidáno: 24. 11. 2018 15:20, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 24. 11. 2018 15:21 ]

https://sites.google.com/a/farnostjosefov.cz/web/bohosluzby-new/_draft_post-1/2018%2011%2028%20Lampionov%C3%BD%20pr%C5%AFvod%20Red%20wednesday.PNG

Modlitba věřících

Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus B

25. 11. 2018

Bůh proměnil všechnu bezmoc a zlomil vládu smrti, když svého Syna vzkřísil a učinil králem nebe i země. Proto mu svěřme své modlitby:

 1.   Prosme, abychom v denní liturgii a modlitbách srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází.

2.   Prosme za Evropu, aby neopustila křesťanství a jeho hodnoty.

3.   Prosme o odvahu světových politiků upřednostnit ochranu světového ekosystému před rychlými ekonomickými zájmy.

4.   Prosme o ochranu před extremistickým či zjednodušujícím hledáním řešení politických problémů.

5.   Modleme se za pokoj a mír mezi národy a prosme o ochranu před tragickými důsledky přírodních katastrof.

6.   Prosme za Boží pomoc pro ty, kteří hledají Boží vůli ve svém životě.

7.   Povzbuď pronásledované křesťany, že ty jsi s nimi na jedné lodi.

Bože, ty kraluješ oděný velebností. Skláníme se před tvým majestátem a prosíme tě: vyslyš naše prosby a doveď nás do plnosti života ve tvém království. Neboť tobě patří všechna sláva a vláda na věčné věky! Amen.

 

NEDĚLE 18. 11. 2018 - 33. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 17. 11. 2018 16:34, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

33. neděle v mezidobí, cyklus B

18. 11. 2018

Pán Ježíš podal za hříchy jednu jedinou oběť, a tak jednou pro vždycky zvítězil. Svěřme Bohu v modlitbě starosti, bolest i hřích odehrávající se aktuálně ve světě:

1.   Prosme za ty, kteří se aktivně podílejí na šíření Bible, pomáhají jejímu porozumění a za ty kdo ji čtou.

2.   Prosme o zastavení války v Jemenu a ochranu před hladomorem.

3.   Prosme o zachování daru svobody a základních hodnot demokracie pro naši zemi a chraň nás od Zlého !

4.   Prosme za poslance jednající o legalizaci manželství homosexuálů a za ochranu fenoménu rodiny.

5.   Prosme za ochranu před negativními dopady změn v Evropě na ekonomii i politiku.

6.   Prosme za všechny oběti dopravních nehod a prosme i za pozůstalé.

7.   Prosme za naše společenství, abychom uměli rozeznat, co nám Bůh v této době říká.

Bože, Ty jsi naším dědičným podílem a naší radostí. Doveď nás i celý svět k plnosti spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

NEDĚLE 11. 11. 2018 - 31. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 10. 11. 2018 15:16, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 10. 11. 2018 15:16 ]

Modlitba věřících

32. neděle v mezidobí, cyklus B

11. 11. 2018

Bůh zachovává věrnost a zjednává právo utlačeným. Proto se k němu s důvěrou obraťme:

1.   Prosme o odvahu pro celou církev a její představitele nabídnout Bohu všechny své prostředky a síly.

2.   Prosme o požehnání pro vědce a politiky, kteří přispívají k záchraně klimatu a zabraňují devastaci přírody.

3.   Prosme za lidi trpící nedostatkem potravin či nekvalitní zdravotní péčí.

4.   Prosme o dar vláhy a řešení vážného nedostatku vody v naší zemi.

5.   Prosme za smíření zla způsobeného aktéry První světové války.

6.   Prosme o světlo naděje pro nemocné a zvláště pro ty, jejichž nemoc nesměřuje k uzdravení.

7.   Prosme za sebe navzájem o odvahu dát Bohu celý svůj život a spolehnout se na něj.

Bože, tvůj Syn nám skrze svoji oběť přináší spásu. Dej ať z tohoto daru můžeme stále čerpat nejen my, ale také celý svět. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 


NEDĚLE 4. 11. 2018 - 31. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 3. 11. 2018 16:04, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 3. 11. 2018 16:39 ]

Modlitba věřících

31. neděle v mezidobí, cyklus B

4. 11. 2018

Ježíš je velekněz navěky, když za nás podal oběť svého života a přimlouvá se za nás u Otce. Proto můžeme nyní s důvěrou předložit Bohu své prosby:

1.   Prosme za naše biskupy a kněze, aby milovali Boha, celým svým srdcem a celou svou silou.

2.   Prosme o mír pro Sýrii a záchranu Jemenu před hladomorem a následky války.

3.   Prosme za zemřelého Vráťu Ješátka, se kterým jsme se včera loučili a za Martina připravujícího se na svátosti.

4.   Prosme za Evropu, aby vzájemná nevraživost mezi státy a národy nepřinesla nové ohrožení celého regionu.

5.   Prosme o to, aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.

6.   Prosme o odvahu naplňovat příkaz lásky k bližnímu v každodenních situacích.

7.   Prosme o spásu všech našich blízkých, kteří nás předešli na věčnost, a prosme také o spásu pro všechny, jejichž život nebyl plně v souladu s evangeliem.

Bože, ty jsi naše skála a v tobě máme svou sílu. Vyslyš naše prosby a doveď nás všechny do plnosti života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 28. 10. 2018 - 30. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 27. 10. 2018 16:38, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 27. 10. 2018 16:39 ]

Modlitba věřících

Výročí 100 let od vzniku Československa

30. neděle v mezidobí, cyklus B

28. 10. 2018

S vědomím významu dnešního slavnostního dne pro celou naši zemi a v oktávě památky blahoslaveného císaře Karla Rakouského se s pohledem upřeným na milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista společně modleme:

1.   Děkujme Bohu za naši zemi a prosme o požehnání a ochranu.

2.   Děkujme za lidi, kteří pro její existenci nasadili síly či položili život, a prosme Pána o probuzení nových povolání ke kvalitnímu vedení země a obcí.

3.   Děkujme za všechny úspěchy při zlepšování podmínek života a prosme za všechny vědce, zdravotníky a sociální pracovníky.

4.   Děkujme za Boží pomoc všem statečným křesťanům a prosme, aby Bůh církev v naší zemi vedl k hluboké víře a ke službě hlásání evangelia.

5.   Děkujeme Bohu za každý rok, kdy jsme mohli žít v míru, a na přímluvu blahoslaveného císaře Karla Rakouského dej, aby se i nadále v naší zemi usilovalo o spravedlivý a trvalý mír a prosazovalo právo a spravedlnost.

6.   Děkujme Bohu za všechny, kdo se v naší zemi podíleli na kvalitním kulturním životě a prosme o nové probuzení skutečných tvůrců kulturních hodnot.

7.   Prosme za nás, za naše společenství, abychom nacházeli odvahu jít za Kristem tam, kde právě žijeme. 

Milosrdný Bože, činíš s námi veliké věci a naplňuješ nás radostí. Proměňuj náš svět, abychom dosáhli věčné radosti ve tvém království, kde žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

NEDĚLE 21. 10. 2018 - 29. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 20. 10. 2018 16:13, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 20. 10. 2018 16:13 ]

Modlitba věřících

29. neděle v mezidobí, cyklus B

21. 10. 2018

Přistupme s důvěrou k trůnu Boží milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost:

1.   Prosme o požehnání pro misionáře a jejich dílo.

2.   Prosme za křesťany východních církví, aby jejich víra nebyla určována politikou, ale společným vyznáním.

3.   Prosme o Boží ochranu pro politiky na místní i stání úrovni před pokušením zneužít moc nebo ji dávat najevo ostatním.

4.   Prosme za mladé lidi, kteří vyrostli za války, zvláště v Súdánu či Jemenu, prosme o proměnu těchto zubožených zemí.

5.   Prosme za ženy samoživitelky bojující s chudobou, vlastní slabostí a výčitkami.

6.   Prosme o déšť pro naši zemi.

7.   Prosme o odvahu pro naše společenství podílet se na hlásání evangelia a misiích.

Bože, celé tvoje dílo je správné a spolehlivé. Vyslyš naše prosby a naplň svět svojí milostí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 NEDĚLE 14. 10. 2018 - 28. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 13. 10. 2018 16:09, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 13. 10. 2018 16:09 ]

Modlitba věřících

28. neděle v mezidobí, cyklus B

14. 10. 2018

Člověk svými silami sebe ani svět nezachrání. Co je pro člověka nemožné, je ale možné pro našeho Pána. Proto se k němu s důvěrou obraťme:

1.   Prosme o jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství.

2.   Prosme Pána o prozřetelnost pro světové politiky, aby svým jednáním neotevřeli cestu k velké ekonomické krizi.

3.   Prosme pokřtěného Jonáše Syrovátku a Miroslava Pištu a za Martina připravujícího se na svátosti.

4.   Prosme Boha o odvahu změnit současný životní styl tak, aby jeho důsledky nevedly ke zkáze přírody a nedostatku vláhy.

5.   Prosme nebeského Otce, aby vzbudil nová povolání k učitelství, ochotná nasadit se pro kvalitní vzdělávání a výchovu.

6.   Prosme Boha za ženy, které neumí řešit svoji životní situaci a zvažují potrat.

7.   Prosme Pána o odvahu vložit náš život do jeho rukou.

Bože, slituj se nad svými služebníky! Nasyť nás brzy svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život! Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 07. 10. 2018 - 27. v mezidobí, cyklus B

přidáno: 6. 10. 2018 14:55, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 6. 10. 2018 14:56 ]

Modlitba věřících

27. neděle v mezidobí, cyklus B

7. 10. 2018


Ježíš podstoupil smrt za všechny lidi. Vyprosme záchranu celému světu a zvláště těm, kteří se ocitají v náročných situacích:

 

1.   Prosme o Ducha svatého pro biskupsky jednající o otázkách pastorace mladých lidí na začínající synodě.

2.   Prosme za oběti i za všechny postižené vlnou tsunami v Indonésii.

3.   Prosme o Boží pomoc proti všem snahám zničit stabilitu zemí a institucí chránících bezpečí v Evropě i na celém světě.

4.   Prosme o Boží odvahu a sílu pro novináře a všechny, kdo se snaží pravdivě informovat.

5.   Prosme o odpovědnost a moudrost pro nově zvolené politiky do zastupitelstev a senátu.

6.   Prosme o Boží pomoc pro řešení manželských krizí a odvahu k věrnosti manželskému slibu.

7.   Prosme za sebe navzájem o sílu a ochotu zříkat se „kamenného“ srdce.

 

 

Dobrý Bože, ty otevíráš svoji náruč každému, kdo tě hledá s upřímným a čistým srdcem. Žehnej všem, kdo kráčejí po tvých cestách. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

1-10 of 61