BOHOSLUŽBY

17. 02. 2019 - 6. neděle v mezidobí cyklu C

přidáno: 16. 2. 2019 7:11, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 16. 2. 2019 7:11 ]

Modlitba věřících

6. neděle v mezidobí, cyklus C

17. 2. 2019

Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu, ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Proto k němu s odvahou volejme:

1.   Prosme za biskupy, kteří budou hledat řešení na vatikánském summitu o ochraně nezletilých.

2.   Prosme o ukončení válek v Sýrii a Jemenu a prosme o spravedlivé mírové řešení krize ve Venezuele.

3.   Prosme o nalezení řádné formy narovnání sociální nespravedlnosti mezi velmi bohatými a obyčejnými lidmi.

4.   Prosme o Boží ochranu před všemi formami manipulace s informacemi.

5.   Prosme za Janu, Martina a děti připravující se na křest.

6.   Prosme o požehnání a růst lásky pro všechny, kteří svůj partnerský vztah směřují k manželství.

7.   Prosme o odvahu doufat v Hospodina a nespoléhat pouze na člověka.

Bože, ty dbáš o cestu spravedlivých. Neopouštěj nás v protivenstvích a daruj nám věčnou odměnu v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


10. 02. 2019 - 5. neděle v mezidobí cyklu C

přidáno: 9. 2. 2019 16:05, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 9. 2. 2019 16:05 ]

Modlitba věřících

5. neděle, cyklus C

10. 2. 2019

Ježíšovo slovo proměňuje i bezvýchodné situace. Apoštolové na základě Kristových slov a činů uvěřili. Proto svěřme své modlitby do moci našeho Pána:

 1.   Prosme o nové hlasatele evangelia pro naše diecéze.

2.   Prosme o ochranu bezpečnosti a míru v Evropě a zastavení nového šíření jaderných raket.

3.   Prosme za snoubence rozhodující pro manželství, za děti připravující se na první svaté přijímání a za Janu a Martina připravující se na křest.

4.   Prosme o ochranu před vážným ekonomickým propadem naší země nebo celého našeho regionu.

5.   Prosme o obnovení českého školství, za nové kvalitní učitele a požehnání všem, kdo usilují o dobré školství.

6.   Prosme za uzdravení nemocných a prosme o rozšíření kultury dobrovolnictví, pomoci a nezištnosti.

7.   Prosme o dar pokoje, o jehož přijetí a rozvíjení má každý usilovat. 

Bože, tvá dobrota trvá navěky, veliká je tvá sláva! Prosíme tě, neopouštěj dílo svých rukou, ale provázej nás a ochraňuj.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

03. 02. 2019 - 4. neděle v mezidobí cyklu C - svátek Uvedení Páně do chrámu

přidáno: 2. 2. 2019 16:00, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 2. 2. 2019 16:11 ]

Modlitba věřících

4. neděle v mezidobí, cyklus C

3. 2. 2019

Svatý Pavel píše: „Láska má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy.“ Proto společně volejme k Bohu:

 1.   Prosme o nové vzdělané a odvážné kněze a hlasatele evangelia.

2.   Prosme o ochranu před vypuknutím nové války mezi Ruskem a Ukrajinou a prosme o mírové řešení napjaté situace ve Venezuele.

3.   Prosme za ty, kdo nyní rozhodují o projektech s dlouhodobým ekonomickým dopadem na celou naši zemi.

4.   Prosme o odpuštění a uzdravení hrůz spojených s holokaustem a prosme za ochranu před všemi formami podobného zla.

5.   Prosme za Janu a Martina připravující se na křest.

6.   Prosme o zdraví, posilu a naději pro nemocné a slabé.

7.   Prosme o dar skutečné lásky k Bohu a bližním pro každého z nás.

Dobrý Bože, ty jsi naše skála a tvrz. Ve své spravedlnosti k nám nakloň svůj sluch a zachraň nás. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

 

27. 1. 2019 - 3. neděle v mezidobí cyklu C

přidáno: 26. 1. 2019 14:34, autor: Farnost Josefov


Modlitba věřících

3. neděle v mezidobí, cyklus C

27. 1. 2019

Ježíš v Nazaretě ohlašuje, že se dnes naplnila radostná zvěst. S důvěrou v toto Boží slovo se společně modleme:

 1.   Prosme o požehnání papeži Františkovi a mladým lidem na Světovém setkání v Panamě.

2.   Prosme o ochranu evropské ekonomiky před neuváženými kroky spojenými s Brexitem.

3.   Prosme za Janu a Martina připravující se na křest.

4.   Prosme o Boží záchranu před útoky na spravedlnost a právní jistotu v naší zemi.

5.   Prosme za média, za odvahu novinářů k pravdě a modleme se za odvahu vyhýbat se jazyku nenávisti.

6.   Prosme o požehnání pro lékaře a zdravotní sestry a za řešení jejich kritického nedostatku.

7.   Prosme za ty, kteří pečují o hlásání evangelia, zvláště za kněze, jáhny a katechety.

Bože, ty jsi nás křtem spojil v jediné tělo, napoj nás svým Duchem, abychom v jeho moci budovali tvé království. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

13. 1. 2019 - 2. neděle v mezidobí cyklu C

přidáno: 19. 1. 2019 14:31, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

2. neděle v mezidobí, cyklus C

20. 1. 2019

Ježíš v Káně učinil první zázrak, zjevil tak svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Opřeme se vírou o Boží moc a předložme Bohu své modlitby:

1.   Prosme o ducha jednoty mezi všemi křesťanskými církvemi a sbory.

2.   Prosme o odvahu zastat se práva či svobody a prosme za ty, kteří svými pevnými postoji hájí tyto hodnoty.

3.   Prosme za pozitivní posun projektu společné Evropy a prosme za ochranu před vznikem nové vzájemné nevraživosti jednotlivých národů.

4.   Prosme za Janu a Martina připravující se na křest.

5.   Prosme o Boží požehnání pro světové setkání mládeže v Panamě probíhající tento týden.

6.   Prosme za naše zdravotnictví, řešení nedostatku odborníků a posun od lhostejnosti lidí vůči závažným nemocem.

7.   Prosme o darování nových duchovních darů našemu společenství.

Bože, ty kraluješ, ty řídíš národy podle práva. Prosíme tě, rozzáři svoji spásu jako pochodeň, aby všechny národy uviděly tvou spravedlnost a slávu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Neděle 13. 1. 2019 - Křtu Páně

přidáno: 12. 1. 2019 14:17, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 12. 1. 2019 14:18 ]

Modlitba věřících

Svátek Křtu Páně, cyklus C

13. 1. 2019

 

V Kristu se projevila dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem. Proto mu s důvěrou přednesme své prosby:

1.   Prosme, aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky překonala rozdělení mezi křesťany.

2.   Prosme za nejmladší misionáře, aby se stali statečnými pro Krista a svědčili o evangeliu v rodině, ve škole i místech zábavy.

3.   Prosme za naši zemi, za její ekonomickou i politickou budoucnost.

4.   Prosme za všechny, kteří budou v nejbližších dnech rozhodovat o budoucnosti Evropy.

5.   Prosme za státy sužované silnou korupcí nebo pokřivením práva.

6.   Prosme za nemocné, kteří jsou zaskočeni omezením či ohrožením svého života.

7.   Prosme za ty, kdo se připravují ke křtu v našich farnostech.

Bože, zjevil si nám v Kristu svoji dobrotu. Sešli nám svého Ducha, abychom ospravedlněni tvojí milostí dostali vytoužený život. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Neděle 6. 1. 2019 - Zjevení Páně

přidáno: 5. 1. 2019 14:20, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 5. 1. 2019 14:36 ]

Modlitba věřících

Slavnost Zjevení Páně, cyklus C

6. 1. 2019

Nyní bylo odhaleno z osvícení Ducha, že také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, když uvěří kázání evangelia. S touto nadějí se obraťme k Bohu se svými modlitbami:

1.   Prosme za křesťany pronásledované pro víru, zvláště v Číně a v Africe.

2.   Prosme za naši společnost, aby neztratila odvahu a povědomí, že pravdu lze najít a oddělit od lží a polopravd.

3.   Prosme o požehnání pro českou i evropskou ekonomiku a prosme za vlády států, aby získané prostředky kvalitně využily.

4.   Prosme o udržení světového míru, prosme o ochranu před všemi formami války, rozbrojů a anarchie.

5.   Prosme za ty, kteří jen s velkými obtížemi zajišťují sobě a svým blízkým živobytí.

6.   Prosme o požehnání všem, kdo přispějí do Tříkrálové sbírky.

7.   Prosme za naše společenství, abychom neztráceli sílu a chuť hledat Krista a jeho evangelium.

Dobrý Bože, tvůj Syn se stal člověkem a nám vzešlo světlo spásy. Dej, ať rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, smiluj se nad námi a zachraň náš život. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


1-7 of 7