BOHOSLUŽBY

NEDĚLE 22. 04. 2018 - 4. neděle velikonoční, cyklus B

přidáno: , autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

4. neděle velikonoční, cyklus B

22. 4. 2018


Dobrý pastýř Kristus dal za nás svůj život. V nikom jiném není spásy. Proto mu s důvěrou předložme své prosby:

1.   Prosme o požehnání a ochranu pro Svatého otce a pro jeho záměry.

2.   Prosme o nové kněze a prosme za mladé lidi, kteří nemají odvahu k odevzdání svého života Bohu.

3.   Prosme za ty, kteří se rozhodují připravovat na křest a také za zemřelou Zdenu Walmanovou, která měla v týdnu pohřeb.

4.   Prosme za naše politiky, za jejich kulturu jednání a ochotu hledat faktická řešení stávajících problémů.

5.   Prosme o požehnání přírodě, o dostatek vláhy a ochranu před nepříznivým počasím.

6.   Prosme za všechny, kteří se připravují na přijímací zkoušky a na maturity.

7.   Prosme o Ducha svatého pro katechety dětí i dospělých, aby jejich výuka stála na zdravé víře a vztahovala se na Ježíše.

Bože, tys nám dopřál stát se tvými dětmi a my tě smíme nazývat Otcem. Vyslyš naše prosby a doveď nás do plnosti svého pokoje. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 15. 04. 2018 - 3. neděle velikonoční, cyklus B

přidáno: 14. 4. 2018 13:50, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

3. neděle velikonoční, cyklus B

15. 4. 2018

Bůh oslavil svého Syna vítězstvím nad zlem a smrtí[1]. Proto mu s důvěrou svěřme své prosby:

1.   Prosme, aby v církvi nikdy nechyběli ti, kdo by v kněžské službě pracovali oddaně a s láskou na posvěcování Božího lidu.[2]

2.   Prosme za mír a ukončení napětí v Sýrii, Izraeli, Koreji a za lidi zasažené těmito konflikty.[3]

3.   Prosme o Boží pomoc se zachováním svobody, spravedlnosti a demokracie v Evropě.[4]

4.   Prosme o nalezení řešení, jak vytvořit kvalitní a stabilní vládu v naší zemi.[5]

5.   Prosme za ty, kteří nesou odpovědnost za vzdělávací a výchovný systém v naší zemi.[6]

6.   Prosme o prosazení Božího pojetí manželství a úcty k počatému životu.[7]

7.   Prosme o odvahu být svědky vzkříšeného Krista před ostatními lidmi.[8]

Bože, ty jsi nám Kristovým vítězstvím nad smrtí přinesl pokoj[9]. Prosíme tě, doveď nás k plnosti tohoto pokoje ve svém království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.[8] 3. neděle velikonoční – cyklus B, 1. čtení a evangelium.


NEDĚLE 08. 04. 2018 - 2. neděle velikonoční, cyklus B

přidáno: 7. 4. 2018 12:42, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 7. 4. 2018 12:42 ]

Modlitba věřících

2. neděle velikonoční, cyklus B

8. 4. 2018

Učedníci spatřili Pána a zaradovali se[1]. Připojme se k této radosti ze vzkříšení a v naději na Boží pomoc přednesme své prosby:

1.   Modleme se za naše biskupy, aby vydávali s velkou působivostí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše.[2]

2.   Modleme se za propuštění unesených a nespravedlivě vězněných lidí na svobodu, aby se mohli vrátit do svých domovů.[3]

3.   Modleme se o ochranu před všemi pokusy rozpoutat konflikty či dokonce válku mezi národy.[4]

4.   Modleme se za nově pokřtěné o velikonocích, naše katechumeny Kristýnu a Petra a děti Michala a Annu Marii.

5.   Modleme se o probuzení daru úcty ke každému jednotlivci a ochranu před všemi formami manipulace s osobními údaji.[5]

6.   Modleme se o ochranu svobody slova a o nové objevení síly pravdivých, nezkreslených informací.[6]

7.   Modleme se o dar hlubokého Božího pokoje pro nás, pro naše rodiny a pro naše společenství.[7]

 Bože, děkujeme ti za dar víry. Prosíme tě, doveď nás do plnosti své lásky[8]. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. AmenNEDĚLE 01. 04. 2018 - Zmrtvýchvstání Páně, cyklus B

přidáno: 1. 4. 2018 14:23, autor: Farnost Josefov


NEDĚLE 25. 03. 2018 - Květná neděle, cyklus B

přidáno: 24. 3. 2018 15:44, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

Květná neděle, cyklus B

25. 3. 2018

Ježíš vstoupil do Jeruzaléma, aby Velikonoce proměnil v okamžik záchrany každého člověka. Proto s důvěrou předložme Bohu své prosby:

1.   Prosme za katechumeny Kristýnu a Petra, aby dostali sílu zříci se zla a opřít svůj život o Krista.

2.   Prosme o dar víry pro mladé lidi patřící do společenství církve.

3.   Prosme za lidi, kteří jsou kvůli své víře, postojům či národnosti diskriminováni, zvláště v Číně.[1]

4.   Prosme za mír v celém světě, zvláště v oblastech Sýrie, Koreji, Středoafrické republiky a v dalších zemích.[2]

5.   Prosme o dobré počasí pro úrodu a za země, kde sucho nebo záplavy ohrožují obyvatele.[3]

6.   Prosme za všechny sociální pracovníky, kteří za často složitých podmínek usilují o zmírnění chudoby a bídy ostatních.[4]

7.   Prosme o požehnání a pomoc pro všechny, kdo se v našem společenství podílejí na přípravách oslavy Velikonoc.

Nebeský Otče, skláníme se před pokorou tvého Syna, který přijal kříž a položil za nás život. Pro jeho poslušnost[5] vyslyš naše prosby a zahrň nás svým milosrdenstvím. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

NEDĚLE 18. 03. 2018 - 5. neděle postní, cyklus B

přidáno: 17. 3. 2018 16:06, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

5. neděle postní, cyklus B      18. 3. 2018

Pán Ježíš nás svojí smrtí a vzkříšením vysvobodil od nadvlády zla, hříchu a smrti. Proto mu předložme své prosby:

1.  Modleme se za papeže Františka a prosme o požehnání pro jeho službu.

2.  Modleme se za představitele naší země, aby spojovali a rozvíjeli naši zemi a chránili ústavní hodnoty.

3.  Prosme za katechumeny Kristýnu a Petra, aby je Pán dovedl k milosti křtu.

4.  Modleme se o pokoj pro Rusko a jeho vztahy s dalšími zeměmi.

5.  Modleme se za lidi, kteří žijí na okraji společnosti a nejsou schopni se vrátit do běžného života.

6.  Modleme se za mladé lidi, za jejich ochotou sloužit Bohu i svým bratřím a sestrám, aby tak následovali Krista.

7.  Modleme se za naše společenství o dar „nového“ srdce, naplněného radostí z Boha, odvahou i kajícností.

8.  Na přímluvu svatého Josefa prosíme o požehnání a ochranu pro Josefov a celé město.

 

Bože, smiluj se nad námi pro své milosrdenství, daruj nám svého Svatého ducha a posilni naši velkodušnost. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 11. 03. 2018 - 4. neděle postní, cyklus B

přidáno: 10. 3. 2018 14:30, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

4. neděle postní, cyklus B

11. 3. 2018

Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul[1]. Svěřme milujícímu Bohu všechny, kdo potřebují jeho pomoc:

1.   Pane, buď oporou skupině čínských křesťanů, kteří v naší zemi požádali o azyl, a nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti. Nechť se jim dostane spravedlivého vyřešení jejich situace.[2]

2.   Prosme o Boží pokoj, odvahu k milosrdenství a zastavení aktivit směřujících k rozdělení mezi lidmi.[3]

3.   Prosme o odhalení a potrestání zločineckých praktik poškozujících stát jak na Slovensku, tak i v naší zemi.[4]

4.   Prosme za ochranu naší země ale i dalších států před všemi tendencemi k totalitě a fašismu.[5]

5.   Prosme o mír a pokoj pro země Blízkého východu, zvláště Jemen a Sýrii.[6]

6.   Prosme o dar radosti z Boha a dar naděje i přes veškerá napětí.[7]

7.   Prosme za společenství mládeže v našich farnostech, aby radostně svědčila o evangeliu především mezi svými vrstevníky.[8]

Bože, děkujeme ti za tvoji nesmírnou lásku. Vyslyš naše prosby, vždyť tvá milost je dar a bez ní nemůžeme být spaseni[9]. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.NEDĚLE 04. 03. 2018 - 3. neděle postní, cyklus B

přidáno: 3. 3. 2018 15:11, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 3. 3. 2018 15:15 ]


Modlitba věřících

3. neděle postní, cyklus B  

04. 03. 2018


Naše slabost není pro Boha překážkou. On proměňuje, uzdravuje a vede k vítězství. Proto s důvěrou volejme k nebeskému Otci:

1.   Prosme za katechumeny Kristýnu a Petra, aby je Pán dovedl k milosti křtu.

2.   Prosme o Boží pomoc při řešení podoby vlády v naší zemi a prosme o ochranu před ztrátou svobody či demokracie.

3.      Modleme se za přijetí a zachovávání Božího zákona všemi lidmi, zvláště v zemích, které se hlásí ke křesťanství.

4.   Prosme za mír pro Sýrii zmítanou množstvím válečných konfliktů a prosme také za další země zaangažované v těchto bojích.

5.   Prosme za zemřelé, Věru Levinskou z Černožic a našeho zemřelého jáhna doktora Jiřího Tichého.

6.   Prosme o odvahu k přiznání si pravdy o sobě, o vlastních dějinách i o své zemi a ochraňuj nás před zlem komunismu.

7.   Prosme za všechny, kteří procházejí těžkou zkouškou víry, aby v ní obstáli.

Bože, ty jsi nás zachránil z otroctví hříchu. Daruj nám moudrost a osvětluj naše oči. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 25. 02. 2018 - 2. neděle postní, cyklus B

přidáno: 24. 2. 2018 15:33, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

2. neděle postní, cyklus B         

25. 2. 2018

Svatý Pavel píše: „Kristus Ježíš je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!“ Předložme proto s důvěrou naše prosby nebeskému Otci:

1.   Prosme za katechumeny Kristýnu a Petra, aby je Pán dovedl k milosti křtu.

2.   Prosme o Boží pomoc při řešení podoby vlády v naší zemi a prosme o ochranu před ztrátou svobody či demokracie.

3.      Prosme za čínské křesťany, kterým české úřady odmítly udělit azyl.

4.   Prosme za mír pro Sýrii zmítanou množstvím válečných konfliktů a prosme také za další země zaangažované v těchto bojích.

5.   Prosme za zemřelé, které jsme doprovázeli ve farnosti na cestě poslední – Rudolfa Poláka, Zdeňku Valáškovou a Marii Štětinovou.

6.   Prosme o odvahu k přiznání si pravdy o sobě, o vlastních dějinách i o své zemi a ochraňuj nás před zlem komunismu.

7.   Prosme za všechny, kteří procházejí těžkou zkouškou víry, aby v ní obstáli.

 

Bože, ty nás máš rád. Vždyť jsi ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal jsi ho za nás za všechny. Pomoz nám obrátit naše srdce k tobě, abychom tě poslouchali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 


NEDĚLE 18. 02. 2018 - 1. neděle postní, cyklus B

přidáno: 17. 2. 2018 14:14, autor: Farnost Josefov


Modlitba věřících

1. neděle postní, cyklus B

18. 2. 2018

Hospodin vyslyší ty, kteří k němu volají[1]. Vzývejme ho, aby zachránil a uzdravil nás i svět, ve kterém žijeme.

1.   Prosme za naše katechumeny Kristýnu a Petra, kteří nyní vstupují do poslední přípravy na přijetí křtu.

2.   Prosme o moudrost pro hledání správného postoje k otázkám čínské podzemní církve a oficiálních vztahů mezi Čínou a Svatým stolcem.[2]

3.   Prosme za naše politiky, aby směřovali zemi ke kultuře v jednání a férovému politickému dialogu.[3]

4.   Děkujeme za naše příkladné sportovce, kteří na olympiádě získali medaile. Prosme, aby všichni sportovci budovali kulturu vzájemného setkání, hájili lidskou důstojnost a nástroje bratrství.

5.   Prosme o požehnání pro všechny manžele, kteří usilují o kvalitní partnerský vztah.[4]

6.   Prosme za lidi, kteří se ocitli v dluhové pasti.[5]

7.   Prosme o dar plného obrácení a obnovení naší víry.[6]

Bože, jsi dobrý a dokonalý, proto ukazuješ hříšníkům cestu.[7] Vyslyš naše prosby a veď nás ve své pravdě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen


1-10 of 30