BOHOSLUŽBY

NEDĚLE 25. 02. 2018 - 2. neděle postní, cyklus B

přidáno: , autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

2. neděle postní, cyklus B         

25. 2. 2018

Svatý Pavel píše: „Kristus Ježíš je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!“ Předložme proto s důvěrou naše prosby nebeskému Otci:

1.   Prosme za katechumeny Kristýnu a Petra, aby je Pán dovedl k milosti křtu.

2.   Prosme o Boží pomoc při řešení podoby vlády v naší zemi a prosme o ochranu před ztrátou svobody či demokracie.

3.      Prosme za čínské křesťany, kterým české úřady odmítly udělit azyl.

4.   Prosme za mír pro Sýrii zmítanou množstvím válečných konfliktů a prosme také za další země zaangažované v těchto bojích.

5.   Prosme za zemřelé, které jsme doprovázeli ve farnosti na cestě poslední – Rudolfa Poláka, Zdeňku Valáškovou a Marii Štětinovou.

6.   Prosme o odvahu k přiznání si pravdy o sobě, o vlastních dějinách i o své zemi a ochraňuj nás před zlem komunismu.

7.   Prosme za všechny, kteří procházejí těžkou zkouškou víry, aby v ní obstáli.

 

Bože, ty nás máš rád. Vždyť jsi ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal jsi ho za nás za všechny. Pomoz nám obrátit naše srdce k tobě, abychom tě poslouchali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 


NEDĚLE 18. 02. 2018 - 1. neděle postní, cyklus B

přidáno: 17. 2. 2018 14:14, autor: Farnost Josefov


Modlitba věřících

1. neděle postní, cyklus B

18. 2. 2018

Hospodin vyslyší ty, kteří k němu volají[1]. Vzývejme ho, aby zachránil a uzdravil nás i svět, ve kterém žijeme.

1.   Prosme za naše katechumeny Kristýnu a Petra, kteří nyní vstupují do poslední přípravy na přijetí křtu.

2.   Prosme o moudrost pro hledání správného postoje k otázkám čínské podzemní církve a oficiálních vztahů mezi Čínou a Svatým stolcem.[2]

3.   Prosme za naše politiky, aby směřovali zemi ke kultuře v jednání a férovému politickému dialogu.[3]

4.   Děkujeme za naše příkladné sportovce, kteří na olympiádě získali medaile. Prosme, aby všichni sportovci budovali kulturu vzájemného setkání, hájili lidskou důstojnost a nástroje bratrství.

5.   Prosme o požehnání pro všechny manžele, kteří usilují o kvalitní partnerský vztah.[4]

6.   Prosme za lidi, kteří se ocitli v dluhové pasti.[5]

7.   Prosme o dar plného obrácení a obnovení naší víry.[6]

Bože, jsi dobrý a dokonalý, proto ukazuješ hříšníkům cestu.[7] Vyslyš naše prosby a veď nás ve své pravdě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen


NEDĚLE 11. 02. 2018 - 6. neděle v mezidobí, cyklus B

přidáno: 10. 2. 2018 16:44, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 10. 2. 2018 16:44 ]

Modlitba věřících

6. neděle v mezidobí, cyklus B

11. 2. 2018

Ježíš se dotkl nemocného a uzdravil ho[1]. S důvěrou položme před našeho Pána své prosby, aby se „dotkl“ nemocných míst našeho světa a uzdravil je:

1.  Prosme za nemocné, slabé a umírající a také za ty, kdo je ošetřují.[2]

2.  Prosme za české politiky, aby dokázali vyřešit povolební patovou situaci.[3]

3.  Prosme o prosazování kvalitních informací, které budou sloužit při rozhodování voličů i politiků.[4]

4.  Prosme o mír pro oblasti Blízkého Východu.[5]

5.  Prosme o ochranu základních hodnot rodiny.[6]

6.  Prosme o požehnání pro kvalitní prožití začátku postní doby.[7]

7.  Prosme za nemocné členy našeho společenství a zvláště za ty, kteří již nemohou přicházet mezi nás.[8]

 

Dobrý Otče, ty nás očišťuješ a uzdravuješ. Pomoz nám, ať všechno, co žijeme a děláme, konáme ke tvé oslavě[9]. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 [7] Ve středu začíná doba postní.

[9] 6. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium a 2. čtení.

NEDĚLE 04. 02. 2018 - 5. neděle v mezidobí, cyklus B

přidáno: 3. 2. 2018 13:07, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 3. 2. 2018 13:08 ]

Modlitba věřících

5. neděle v mezidobí, cyklus B

4. 2. 2018

S odvahou předložme Bohu své modlitby. On má moc uzdravovat a léčit:

1. Prosme o odvahu pro celou církev vyjít do okolního světa a zvěstovat evangelium života.[1]
2. Prosme za jednotlivé státy Evropské unie, aby nalezly odvahu a sílu znovu utvářet projekt společné Evropy.[2]
3. Prosme o Boží pomoc pro oblasti hranic kolem Turecka, kde se bojuje.[3]
4. Modleme se společně, aby se nedali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.[4]
5. Prosme o nalezení kvalitní formy pomoci chudým oblastem naší země, především Sudet.[5]
6. Prosme o moudrost pro řešení ekologických ohrožení způsobených nedostatkem lidské prozíravosti.[6]
7. Prosme za ty z nás, kteří prožívají bolest a soužení.[7]

Bože, uzdravuješ ty, jimž puká srdce, a jejich rány obvazuješ.[8] Prosíme tě, vyslyš naše prosby a daruj nám své uzdravení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 28. 01. 2018 - 4. neděle v mezidobí, cyklus B

přidáno: 3. 2. 2018 12:37, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

4. neděle v mezidobí, cyklus B

26. 1. 2018

Ježíš v dnešním evangeliu umlčuje zlo. Předložme Pánu všechna místa, kde se nyní zlo objevuje ať v hmotné, morální či duchovní rovině a společně prosme o požehnání a rozvoj dobra:

1.   Modleme se za nové hlásání evangelia v Evropě.

2.   Modleme se za řeholníky a řeholnice, aby jejich zasvěcení Bohu bylo pro ně radostí a pro svět znamením.

3.   Prosíme tě za ty, kdo vládnou: Ať je jejich vláda pokojná, a přinese tvému lidu mír.

4.   Modleme se za oživení evropské ekonomiky a za odvahu představitelů Evropy přijmout správné reformy.

5.   Modleme se za Boží zásah, který by prolomil mechanismy podporující válku, zvláště na Blízkém Východě a Ukrajině.

6.   Modleme se za spravedlivé rozdělení světového bohatství a za nalezení cest, jak rozvíjet nejchudší části světa.

7.   Modleme se za nové kvalitní kněze pro naši zemi.

8.   (V Josefově je tento mešní úmysl): Přijmi Pane tuto eucharistickou oběť za zemřelou Marii Horákovou a za duše živých a zemřelých z rodiny Pleskačových a Horákových.

Dobrý Bože, vyslyš naše prosby a proměň veškeré zlo ve své požehnání. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


NEDĚLE 21. 01. 2018 - 3. neděle v mezidobí, cyklus B

přidáno: 20. 1. 2018 13:40, autor: Farnost Josefov


Modlitba věřících 
3. neděle v mezidobí - cyklus B 
21. 1. 2018 

Když Bůh viděl, že se ninivští občané obrátili, smiloval se nad nimi[1]. S nadějí předložme Bohu své prosby, aby se smiloval nad světem, ve kterém žijeme:

1. Prosme o dar nalezení jednoty mezi všemi křesťany.[2]
2. Prosme o moudrost pro všechny voliče, kteří rozhodnou o novém – slušném prezidentovi pro naši zemi.[3]
3. Prosme za budoucnost Evropy, její politickou orientaci a pozitivní ekonomický vývoj.[4]
4. Prosme o nalezení stability a o možnost návratu obyvatel do oblastí nedávných bojů s islámským státem.[5]
5. Prosme za bezdomovce a všechny, kteří ztratili domov, zázemí či motivaci k životu.[6]
6. Prosme za křesťany a další náboženské menšiny v Asii, aby mohly svoji víru žít v plné svobodě.[7]
7. Prosme za naše společenství, abychom se skutečně obrátili a přijali evangelium.[8]

Dobrý Otče, vydali jsme se za tebou[9], protože věříme v moc tvé lásky. Vyslyš naše modlitby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] 3. neděle v mezidobí – cyklus B, 1. čtení Jon 3,1-5.10.
[2] Od 18. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.
[3] Volby prezidenta. Extremisté šíří lži o Drahošovi. Kandidáta na Hrad spojují s StB i miliardářem Sorosem. Apoštolát modlitby – národní úmysl.
[4] Hráz proti Rusku i Trumpovi. Vznikající německá koalice chce s Macronem měnit Evropskou unii. Další krok k brexitu. Unijní právo nemá být nadřazené britským zákonům, odsouhlasili poslanci.
[5] V Sýrii ponecháme vojáky jako pojistku proti Islámskému státu...
[6] Přečtěte si o tématu „příběhy bezdomovců“.
[7] Misijní úmysly papeže Františka na rok 2018.
[8] 3. neděle v mezidobí – cyklus B, evangelium Mk 1,14-20.
[9] 3. neděle v mezidobí – cyklus B, evangelium Mk 1,14-20.

NEDĚLE 14. 01. 2018 - 2. neděle v mezidobí, cyklus B

přidáno: 13. 1. 2018 13:45, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 13. 1. 2018 13:48 ]


Modlitba věřících 
2. neděle v mezidobí, cyklus B 
14. 1. 2018 

Hospodin se k nám sklání a slyší naše volání.[1] Obraťme se k našemu Pánu a svěřme mu vše, co se kolem nás odehrává:

1. Prosme Ducha svatého o dar jednoty mezi všemi křesťanskými církvemi.[2]
2. Prosme o Boží pomoc, aby v naší zemi mohla vzniknout kvalitní vláda.[3]
3. Prosme o pomoc s prosazováním spravedlnosti v naší zemi.[4]
4. Prosme za občany zemí vedených představiteli, kteří přivedli státy k nedostatku potravin a nestabilitě, zvláště za státy Afriky a Venezuelu.[5]
5. Prosme za aktéry angažované v korejské krizi, aby nalezly správné a vhodné prostředky k prosazení míru.[6]
6. Prosme za lidi, kteří propadli smilstvu a svojí závislostí poškozují mnoho dalších lidí.[7]
7. Prosme za naše společenství, abychom nepřeslechli pozvání Krista k následování.[8]

Bože, ty jsi nám daroval mesiáše. Naplň naši naději a vyslyš naše prosby.[9] Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

[1] 2. neděle v mezidobí – cyklus B, Žalm 40.
[2] Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2018.
[3] Jednání o důvěře vládě poslanci přesunuli na úterý. OLAF k Čapímu hnízdu: Zpráva hovoří o nepravdivých údajích.
[4] Vybudoval úspěšnou firmu, stát mu ale sebral pozemek, a přišel proto o stamiliony. Na odškodnění nemá nárok, rozhodl soud. Babišova vláda podpoří návrh komunistů na zdanění peněz pro církve.
[5] Venezuelská vláda nařídila snížit ceny potravin. Súdánci protestují proti zvyšování cen chleba. Joseph Kabila has ruled DRC for another unconstitutional year.
[6] Historické sbližování Korejí: Země obnoví vojenskou horkou linku. Čína kvůli severokorejským testům raket omezí vývoz ropy.
[7] 2. neděle v mezidobí – cyklus B, 2. čtení 1 Kor 6,13c-15a.17-20.
[8] 2. neděle v mezidobí – cyklus B, evangelium Jan 1,35-42.
[9] Srov. 2. neděle v mezidobí – cyklus B, evangelium Jan 1,35-42 a Žalm 40.

NEDĚLE 24. 12. 2017 - 4. neděle adventní, cyklus B

přidáno: 23. 12. 2017 15:39, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 23. 12. 2017 15:40 ]


NEDĚLE 17. 12. 2017 - 3. neděle adventní, cyklus B

přidáno: 16. 12. 2017 16:45, autor: Farnost Josefov


Modlitba věřících 
3. neděle adventní, cyklus B 
17. 12. 2017 

Bůh nám poslal svého Syna – pravé světlo, které osvěcuje každého člověka.[1] Vystavme s důvěrou jeho paprskům každý stín v životě našem i v životě všech lidí.

1. Prosme o požehnání pro všechny, kdo skrze betlémské světlo budou hledat Boží dotek.[2]
2. Prosme o ochranu naší země a prosme za novou vládu.[3]
3. Prosme o zachování míru a hospodářského rozvoje v Evropě.[4]
4. Prosme za Jeruzalém, aby se stal městem pokoje pro všechny národy a církve.[5]
5. Prosme o zlepšení životních podmínek lidí třetího světa, zvláště za Somálsko, Burundi či Etiopii.[6]
6. Prosme za děti a mladé lidi, kteří nezvládají tlak nároků a hroutí se pod nimi.[7]
7. Prosme, abychom po příkladu Jana Křtitele my sami vydávali pravdivé svědectví o Kristu tam, kde je toho třeba.[8]

Bože, tvé jméno je svaté a tvé milosrdenství trvá od pokolení do pokolení.[9] Prosvěcuj naše temnoty a doveď nás do záře tvé milující přítomnosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


[1] 3. neděle adventní – cyklus B - evangelium.
[2] Římský biskup převzal Betlémské světlo.
[3] Seznam ministrů. Podívejte se, kdo je kdo v Babišově vládě. Klasický systém politických stran letos skončil, říká soudce Nejvyššího správního soudu Šimka.
[4] Mayová se na ranní schůzce v Bruselu dohodla s Junckerem na podobě hranice s Irskem. Kaczyński si uvědomil, že stav ekonomiky rozhodne příští parlamentní volby.
[5] Izrael čelí po Trumpově prohlášení nepokojům.
[6] Why Ethiopians are nostalgic for a murderous Marxist regime. Somalia discusses security transition plan. Liberia presidential runoff set for Dec 26.
[7] Průzkum: středoškoláci pod tlakem. Každý desátý užívá léky, hůře jsou na tom chlapci.
[8] 3. neděle adventní – cyklus B - evangelium Jan 1,6-8.19-28.
[9] 3. neděle adventní – cyklus B - mezizpěv Lk 1.

NEDĚLE 10. 12. 2017 - 2. neděle adventní, cyklus B

přidáno: 7. 12. 2017 15:43, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 7. 12. 2017 16:29 ]


Modlitba věřících 
2. neděle adventní, cyklus B 
10. 12. 2017 

Pán připravuje cestu své radostné zvěsti. Proto se k němu s důvěrou obraťme a předložme mu bolest i radost okolního světa:

1. Prosme o bdělé srdce připravené přivítat Pána, až přijde.
2. Prosme Pána za společenství církve, aby nezhášelo plamen Ducha svatého strachem a vyhraněním se.
3. Prosme za lidi ochotné nasadit své síly k prosazování spravedlnosti a práva.
4. Prosme za naše politiky, aby moudře nakládali se státním rozpočtem.
5. Prosme o zlepšení životních podmínek lidí třetího světa, aby nemuseli prchat ze svých domovů.
6. Prosme o Boží pravdu, která by osvětlila všechny klamné esoterické praktiky.
7. Prosme za místní církev i naše společenství, abychom v adventu prohloubili a zklidnili svůj život.

Dobrý Otče, děkujeme ti, že nám nabízíš cestu spásy, na kterou poukázal Jan Křtitel. Doveď nás až do jejího cíle. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

1-10 of 22