BOHOSLUŽBY

NEDĚLE 17. 06. 2018 - 11. neděle v mezidobí, cyklus B

přidáno: 16. 6. 2018 16:16, autor: Farnost Josefov   [ Aktualizováno 18. 6. 2018 1:02 uživatelem Petr Boháč ]


Modlitba věřících

11. neděle v mezidobí, cyklus B

17. 6. 2018


Každý, kdo se opírá o Boha, může čerpat z jeho požehnání. Proto se k němu s důvěrou obraťme a předložme mu naše modlitby:

 

1.  Prosme o dar důvěry v milujícího Boha pro všechny pochybující a hledající.

2.  Prosme Pána o pomoc s prosazením práva a poctivé správy veřejných věcí v naší zemi.

3.  Prosme za novomanžele Šárku a Josefa Chalupovy, za Lenku a Radka Kuchtovy, za v týdnu zemřelou Hanu Půrovou a nově pokřtěné děti: Matyáše Lejska, Davida Ježka, Martina Suchánka a Elišku Kuchtovou.

4.  Prosme za Severní Koreu, její obyvatele a zastavení všech podob ohrožení jadernými zbraněmi v této oblasti.

5.  Prosme o Boží pokoj a osvobození pro lidi, kteří zakusili nenávist, válku a pošlapání lidské důstojnosti.

6.  Prosme za Boží pomoc lidem a zvláště mladým, kteří se ocitli na pokraji nezvladatelné chudoby.

7.  Prosme za farní den a za požehnání pro aktivity našeho společenství, aby přinášely skutečný růst Božího království.

 

Bože, ty máš moc proměnit lidskou slabost v dobré dílo, které přináší plody. Vyslyš naše prosby a pomoz všem, kteří se k tobě s důvěrou utíkají. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 03. 06. 2018 - 9. neděle v mezidobí, cyklus B

přidáno: 9. 6. 2018 13:20, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 9. 6. 2018 13:21 ]


NEDĚLE 27. 05. 2018 - Nejsvětější Trojice, cyklus B

přidáno: 26. 5. 2018 16:09, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, cyklus B

27. 5. 2018

 

Bůh Otec skrze svatého Ducha vzkřísil svého Syna Ježíše Krista z mrtvých a nám dává svou milost, abychom i my pro spojení s Kristem povstali ze smrti k životu. Prosme našeho nebeského Otce skrze jeho jednorozeného Syna v jednotě Ducha svatého:

1.
Otče, pošli ve jménu svého Syna na pomoc své církvi svatého Ducha, aby ji uchoval v jednotě dokonalé lásky a pravdy.

 

2. Pošli dělníky na svou žeň, aby učili všechny národy a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a posilovali je ve víře.

3. Pomáhej všem, kdo jsou pronásledováni kvůli tvému Synu, neboť on sám přislíbil, že jim dáš Ducha pravdy, aby v nich mluvil.

4. Dej, ať všichni poznávají, že jsi se svým Synem a s Duchem svatým jeden jediný Bůh, aby v tebe věřili, v tebe doufali a tebe milovali.

 

5. Prosme za nově pokřtěného Štěpána Sovu. Martina a Annu, kteří se připravují na svátosti a snoubence: Josefa se Šárkou, Radka s Lenkou a Romana s Pavlou.

6. Dej zemřelým účast na životě věčném ve slávě tvého království, kde se svým Synem a s Duchem svatým od věků vládneš.


Bože Otče, tys poslal svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak nám tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom stále víc pronikali do tohoto tajemství. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 20. 05. 2018 - Seslání Ducha svatého, cyklus B

přidáno: 24. 5. 2018 12:20, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 24. 5. 2018 12:20 ]

Modlitba věřících

Slavnost Seslání Ducha svatého, cyklus B

20. 5. 2018

Kristus říká: „Až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy.“ Modleme se o Boží plnost pro celý svět:

1.   Prosme o dary Ducha svatého pro všechny biřmovance.

2.   Prosme za nově sestavovanou vládu naší země a prosme za ochranu politiky před ztrátou demokratických principů.

3.   Prosme za nově pokřtěného Štěpána Musila. Martina a Annu, kteří se připravují na svátosti a snoubence připravující se na manželství: Josefa se Šárkou a Radka s Lenkou.

4.   Prosme o požehnání přírodě, dostatek vláhy a ochranu před zhroucením celého ekosystému.

5.   Prosme o nalezení cest, jak hájit pravdu proti množství lživých a zkreslených informací.

6.   Prosme o uzdravení a sílu Božího Ducha pro lidi sužované velkými úzkostmi a strachem.

7.   Prosme o nové napojení Duchem svatým pro celé naše společenství.

 

Bože, děkujeme ti za dar Ducha svatého a prosíme tě, naplň i nás jeho světlem, abychom v jeho moci hlásali, jak četná jsou tvá díla. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

NEDĚLE 13. 05. 2018 - Nanebevstoupení Páně, cyklus B

přidáno: 12. 5. 2018 14:42, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 12. 5. 2018 14:43 ]

Modlitba věřících

7. neděle velikonoční Nanebevstoupení Páně – cyklus B

13. 5. 2018


Svatý Jan vyzývá křesťany: „Když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat.“ Připojme se k modlitbám církve a buďme pozorní i k těm, kteří zakoušejí jakoukoli nouzi:

1.   Prosme o dary Ducha svatého pro církev, aby neztratila své poslání hlásat evangelium.

2.   Prosme o dary Ducha svatého pro světícího biskupa pražské arcidiecéze Zdenka Wasserbauera, který přijme v sobotu biskupské svěcení.

3.   Prosme za země, které sestavují novou vládu a potýkají se s politickou nestabilitou.

4.   Prosme za novináře a média, aby měli odvahu sdělovat pravdu a spoluvytvářet kulturu.

5.   Prosme o déšť pro naši zemi a ochranu před kritickým suchem.

6.   Prosme za nově pokřtěné děti – Vojtěcha Štveráka a Evu Lamer.

7.   Prosme pro naše společenství, které se pravidelně schází k modlitbám v tomto kostele Nanebevstoupení Páně o dar pravdivé lásky projevující se skutky.

Bože, posvěť nás pravdou, abychom byli skutečně tvými dětmi a dosáhli plnosti tvé radosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 06. 05. 2018 - 6. neděle velikonoční, cyklus B

přidáno: 5. 5. 2018 15:35, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

6. neděle velikonoční, cyklus B

6. 5. 2018

Ježíš v dnešním evangeliu říká: „Otec vám dá všechno, oč ho budete prosit…“ V síle tohoto odkazu předložme Pánu své modlitby.

1.   Prosme o záchranu křesťanů, kteří zakouší pronásledování a teror.

2.   Prosme o ochranu Blízkého východu před rozpoutáním další války.

3.   Prosme o proměnu totalitního režimu v Severní Koreji.

4.   Prosme o dar vláhy pro naši zemi.

5.   Prosme za mladé lidi, kteří opouští dětské domovy a nemají sílu ani schopnosti obstát ve světě.

6.   Prosme za zemřelou Věru Novákovou, kterou jsme v pátek doprovázeli na cestě poslední a za nově pokřtěného Václava Štveráka.

7.   Prosme o nové vylití Ducha svatého pro naše společenství a odvahu naslouchat Božímu vedení.

 

Bože, toužíme vidět tvé podivuhodné skutky. Doveď všechny, za které prosíme do plnosti své lásky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


NEDĚLE 22. 04. 2018 - 4. neděle velikonoční, cyklus B

přidáno: 21. 4. 2018 14:54, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 2. 5. 2018 23:24 ]


Modlitba věřících

4. neděle velikonoční, cyklus B

22. 4. 2018


Dobrý pastýř Kristus dal za nás svůj život. V nikom jiném není spásy. Proto mu s důvěrou předložme své prosby:

1.   Prosme o požehnání a ochranu pro Svatého otce a pro jeho záměry.

2.   Prosme o nové kněze a prosme za mladé lidi, kteří nemají odvahu k odevzdání svého života Bohu.

3.   Prosme za ty, kteří se rozhodují připravovat na křest a také za zemřelou Zdenu Walmanovou, která měla v týdnu pohřeb.

4.   Prosme za naše politiky, za jejich kulturu jednání a ochotu hledat faktická řešení stávajících problémů.

5.   Prosme o požehnání přírodě, o dostatek vláhy a ochranu před nepříznivým počasím.

6.   Prosme za všechny, kteří se připravují na přijímací zkoušky a na maturity.

7.   Prosme o Ducha svatého pro katechety dětí i dospělých, aby jejich výuka stála na zdravé víře a vztahovala se na Ježíše.

Bože, tys nám dopřál stát se tvými dětmi a my tě smíme nazývat Otcem. Vyslyš naše prosby a doveď nás do plnosti svého pokoje. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

NEDĚLE 15. 04. 2018 - 3. neděle velikonoční, cyklus B

přidáno: 14. 4. 2018 13:50, autor: Farnost Josefov

Modlitba věřících

3. neděle velikonoční, cyklus B

15. 4. 2018

Bůh oslavil svého Syna vítězstvím nad zlem a smrtí[1]. Proto mu s důvěrou svěřme své prosby:

1.   Prosme, aby v církvi nikdy nechyběli ti, kdo by v kněžské službě pracovali oddaně a s láskou na posvěcování Božího lidu.[2]

2.   Prosme za mír a ukončení napětí v Sýrii, Izraeli, Koreji a za lidi zasažené těmito konflikty.[3]

3.   Prosme o Boží pomoc se zachováním svobody, spravedlnosti a demokracie v Evropě.[4]

4.   Prosme o nalezení řešení, jak vytvořit kvalitní a stabilní vládu v naší zemi.[5]

5.   Prosme za ty, kteří nesou odpovědnost za vzdělávací a výchovný systém v naší zemi.[6]

6.   Prosme o prosazení Božího pojetí manželství a úcty k počatému životu.[7]

7.   Prosme o odvahu být svědky vzkříšeného Krista před ostatními lidmi.[8]

Bože, ty jsi nám Kristovým vítězstvím nad smrtí přinesl pokoj[9]. Prosíme tě, doveď nás k plnosti tohoto pokoje ve svém království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.[8] 3. neděle velikonoční – cyklus B, 1. čtení a evangelium.


NEDĚLE 08. 04. 2018 - 2. neděle velikonoční, cyklus B

přidáno: 7. 4. 2018 12:42, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 7. 4. 2018 12:42 ]

Modlitba věřících

2. neděle velikonoční, cyklus B

8. 4. 2018

Učedníci spatřili Pána a zaradovali se[1]. Připojme se k této radosti ze vzkříšení a v naději na Boží pomoc přednesme své prosby:

1.   Modleme se za naše biskupy, aby vydávali s velkou působivostí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše.[2]

2.   Modleme se za propuštění unesených a nespravedlivě vězněných lidí na svobodu, aby se mohli vrátit do svých domovů.[3]

3.   Modleme se o ochranu před všemi pokusy rozpoutat konflikty či dokonce válku mezi národy.[4]

4.   Modleme se za nově pokřtěné o velikonocích, naše katechumeny Kristýnu a Petra a děti Michala a Annu Marii.

5.   Modleme se o probuzení daru úcty ke každému jednotlivci a ochranu před všemi formami manipulace s osobními údaji.[5]

6.   Modleme se o ochranu svobody slova a o nové objevení síly pravdivých, nezkreslených informací.[6]

7.   Modleme se o dar hlubokého Božího pokoje pro nás, pro naše rodiny a pro naše společenství.[7]

 Bože, děkujeme ti za dar víry. Prosíme tě, doveď nás do plnosti své lásky[8]. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. AmenNEDĚLE 01. 04. 2018 - Zmrtvýchvstání Páně, cyklus B

přidáno: 1. 4. 2018 14:23, autor: Farnost Josefov


1-10 of 36