BOHOSLUŽBY‎ > ‎

Svatý stolec odpovídá na pochybnosti biskupů ohledně předkoncilní latinské liturgie

přidáno: 19. 12. 2021 15:50, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 19. 12. 2021 15:54 ]

Svatý stolec odpovídá na pochybnosti biskupů ohledně předkoncilní latinské liturgie.

Diecézní biskup Jan Vokál dodává: 
"V současné chvíli nemá nikdo z kněží v naší diecézi povolení diecézního biskupa, které je v uvedeném motu proprio dáno jako podmínka ke slavení předkoncilní liturgie."

Situace byla diskutována biskupy při listopadové návštěvě biskupů v Římě "ad limina":

"jediná řádná forma liturgie je liturgie zavedená po II. vatikánském koncilu; kněží vysvěcení po vydání tohoto motu proprio mohou dostat dovolení ke sloužení liturgie podle misálu z r. 1962 jedině na žádost biskupa od Apoštolského stolce"


Arcibiskup Arthur Roche, Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti

Svatý stolec odpovídá na pochybnosti biskupů ohledně předkoncilní latinské liturgie

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala vysvětlení k Motu proprio Traditionis custodes, které omezuje možnosti slavení předkoncilní liturgie.

Jedenáct otázek a odpovědí shrnuje dotazy a vysvětluje nejasnosti ohledně praktického uplatňování dokumentu Traditionis custodes, s nimiž se na Vatikán obrátili různí biskupové. Připomeňme, že papež František už v úvodu svého Motu proprio, vydaného v červenci letošního roku, ujišťoval,  že nové normy si nekladou za cíl, aby se tato liturgie přestala slavit, ale aby se komunitám, které používají misál Jana XXIII. z roku 1962, poskytla pastorační péče a byla zachována jednota církve. Dnes vydaný dokument Kongregace pro bohoslužbu a svátosti podává odpovědi na dotazy a pochybnosti biskupů. Nový prefekt tohoto vatikánského úřadu, arcibiskup Arthur Roche, o dokumentu informoval papeže a získal povolení k jeho publikaci.

První pochybnost se týká zákazu předkoncilní liturgie ve farním kostele. Vatikánské dikasterium uznává, že biskup může požádat o výjimku z tohoto pravidla, pokud nejsou k dispozici jiné kostely nebo oratoře. Stanoví však, že taková liturgie nesmí být uvedena v pořadí farních mší. Další pochybnost se týká udělování svátostí podle předkoncilního ritu. Kongregace rozhodla, že biskup může povolit používání Rituale Romanum pouze v personálních farnostech, pokud jde o slavení svátostí křtu, zpovědi, manželství a pomazání nemocných. Zakázáno je naopak používat Pontificale Romanum, které se týká udělování svátostí udělovaných biskupem, tj. svátosti svěcení a biřmování.

Dokument se také zmiňuje o kněžích, kteří neuznávají koncelebraci a zejména odmítají účast na bohoslužbě svěcení olejů (missa chrismatis) na Zelený čtvrtek. Podle nových norem tito kněží nemají dovoleno celebrovat podle starého misálu. V dalším bodě kongregace potvrzuje, že výběr čtení je určen předkoncilním misálem, avšak s použitím překladů schválených jednotlivými biskupskými konferencemi. Kongregace však neschvaluje vydávání zvláštních lekcionářů se čteními pro předkoncilní liturgii.

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dále potvrzuje, že každý případ mladého kněze (vysvěceného po vydání motu proprio), který chce slavit liturgii podle starého ritu, musí být nahlášen do Vatikánu, a to nejen ke konzultaci, ale i k povolení. Dále se doporučuje, aby povolení slavit předkoncilní liturgii bylo uděleno na dobu určitou. Dnešní dokument dále uvádí, že oprávnění slavit předkoncilní liturgii se vztahuje pouze na území vlastní diecéze a musí jím být vybaven rovněž případný zástupce kněze, který by sloužil v tomto ritu. V posledním bodě dokument zakazuje “zdvojování”, tedy sloužení druhé mše v předkoncilním ritu v tentýž den, bez ohledu na to, v jaké formě byla sloužena první mše. Podle odpovědi kongregace se na tyto případy nevztahují kategorie “oprávněného důvodu” nebo “pastorační potřeby”, jelikož věřící již měli možnost účastnit se bohoslužby.

(job) https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2021-12/svaty-stolec-odpovida-pochybnosti-biskupu-predkoncilni-liturgie.html 

Comments