BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 10. 2. 2013 - 5. neděle v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 9. 2. 2013 15:44, autor: Farnost Josefov

  1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny).
  2. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  3. V týdnu je mše sv. ve středu a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  5. V úterý je náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy. Starší děti a mládež mají vždy aktuálně ohlášena setkání v pátek po večerní mši svaté vždy po domluvě. V Jasenné je náboženství ve škole ve středu ve 14:30 hodin.
  6. Ve středu začínáme přípravu na velikonoce postní dobou - na popeleční středu si necháváme na hlavu sypat popel, abychom společně vykročili v pokání a odčiňování hříchů na cestu s Kristem.
  7. Křížová cesta je v pátek před večerní mší, v neděli po mši v Jasenné a v neděli přede mší v kostele v Josefově.
  8. V sobotu proběhl první farní ples - farní veselice. Sál v Jezbinách byl do posledního místečka plný, hudba výborná, občerstvení vynikající, tombola bohatá. Všem, kdo se na celé akci podíleli patří dík a upřímné Pán Bůh zaplať!


Modlitba věřících 
5. neděle v mezidobí, cyklus C 
10. 2. 2013 

Prosme Pána, který z nás činí učedníky, volá do společenství církve a vyzývá k následování:


1. Pane Ježíši, jako jsi Šimonovi a jeho druhům dopřál zázračný rybolov, uschopni svůj lid k dílu nové evangelizace a popřej mu zdaru. 
2. Prosíme tě za Petrova nástupce a všechny, které jsi učinil rybáři lidí, ať věrně předávají, vykládají a chrání poklad víry, kterou vyznáváme. 
3. Kéž ti, kdo prožívají drama rozhodnutí se pro duchovnímu povolání, naleznou sílu ti odpovědět: „Tady jsem, mne pošli.“ 
4. Nechť i vládcové národů uslyší slova tvých úst, uznají tvou velebnost a vzdávají ti chválu. 
5. Pomáhej zdravým a silným věnovat část svého času lidem, kteří jsou sami ve své nemoci, stáří a umírání. 
6. Také nás zde přítomné posiluj svým Duchem, aby milost, kterou jsi nám udělil, nezůstala ležet ladem. 
7. Věčnou spásou odměň všechny, kdo tvou radostnou zvěst přijali a byli v ní pevní. 

Náš Pane, Ježíši Kriste, vyslyš nás, když k tobě voláme s důvěrou ve tvou dobrotu a věrnost, která trvá navěky. Amen.
Comments