BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 12. 2. 2012 - 6. neděle v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 18. 2. 2012 15:24, autor: Farnost Josefov


  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti. 
  2. Mše v týdnu jsou ve středu a v pátek v 17:00 na faře v Josefově.
  3. Výjimečně je pondělní mše v 17 hodin na faře - slouží P. Paclík za své příbuzné.
  4. V pátek přede mší v 16:30 a v neděli přede mší v 9:00 je společné rozjímání křížové cesty.
  5. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  6. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  7. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.    V Jasenné se vyučuje ve středu v 15 hodin v Základní škole. 
  8. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež bude tento týden v pátek po mši svaté v kapli na faře v 18:45.


VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
7. neděle v mezidobí B

Podobně jako lidé z Kafarnaa přinesli nemocného druha k Ježíšovi, vložme i my potřeby celého světa do společné modlitby a s vírou volejme: Pane, smiluj se. (Mk 2,3)

▪ Prosme za křesťany, katechumeny a všechny věřící, ale i za ty, kterým církev nedokázala otevřít dveře a přivést je ke Kristu.
▫ Prosme za vědce, filozofy, politiky a za všechny, kdo pro dobro lidstva hledají řešení problémů tohoto světa.
• Prosme za ty, kdo zůstávají spoutáni svou minulostí nebo v ní hledají útočiště a bojí se neznámé budoucnosti. (Iz 43,18-19)
• Prosme za ty, kdo se ocitli v pasti zla, hříchu a viny a zatím nenašli cestu k odpuštění.
• Prosme za ty, kdo zůstávají ve svém utrpení a nemoci sami, a za ty, jejichž bolest nikoho nezajímá. (Mk 2,3)
• Prosme za ty, kdo vzdali svůj životní boj a propadli pocitu marnosti a beznaděje.
◦ Prosme za obyvatele tohoto města (této obce), za naše sousedy a známé, zvláště za ty, kteří nesou velmi těžký kříž.
- Prosme za zemřelé, aby jim byla otevřena budoucnost a byli navěky postaveni před Boží tvář. (Žl 41,13; Iz 43,19)

Pane, ty máš moc vytvořit nové cesty tam, kde není východiska.Proto se smiluj a vyslyš naše prosby.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.
Comments