BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 17. 7. 2011 - 16. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 16. 7. 2011 12:59, autor: Petr Boháč

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově.
  2. Večerní mše ve středu a pátek je v 18 hodin v kapli na faře.
  3. O prázdninách není výuka náboženství, ani biblická hodina, ani zkouška sboru.
  4. Setkání mládeže je v neděli po mši na faře v Josefově dle domluvy.
PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
16. neděle v mezidobí A 

Duch Boží nás v naší slabosti podporuje a pomáhá nám modlit se. S důvěrou v toto ujištění prosme za celý svět – za lidi dobré i zlé – a volejme: Pane, smiluj se. 

▪ Prosme za všechny, kdo pracují na vinici Páně, a také za ty, kdo v církvi nenašli domov a opustili ji. 
▫ Prosme za mladé lidi, aby dospěli v osobnosti pevně zakotvené ve víře, naději a lásce. 
▫ Prosme za ty, kdo v politice, hospodářství a společnosti usilují o dobro všech. 
▫ Prosme za obrácení těch, kdo slouží zlu, a za pokoření těch, kdo šíří násilí a nenávist.
• Prosme za lidi, na které zlo doléhá a zabraňuje jim radovat se z nepatrných projevů Božího království v tomto světě. 
• Prosme za ty, kdo v bídě bojují o své přežití, a za ty, kterým je odepřena spravedlivá mzda. 
• Prosme za ty, kdo pečují o nemocné, staré a osamocené, o sirotky a opuštěnou mládež. 
• Prosme za lidi, kteří jsou přetíženi prací a starostmi a jejich síly jsou vyčerpány. 
◦ Prosme za naše nepřátele, za ty, kdo nám ublížili, za lidi, s kterými si nerozumíme, a za ty, které odsuzujeme. 
◦ Prosme za toto naše farní společenství a za lidi, mezi nimiž žijeme, abychom jim uměli zvěstovat evangelium. 

Pane, kromě tebe není boha, který se o všechno stará. Tobě svěřujeme svůj život a k tobě se modlíme za celý svět, 
neboť tvá je všechna moc nyní i na věky věků. Amen.

Comments