BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 19. 6. 2011 - slavnost Nejsvětější Trojice (společné udílení svátosti nemocných) - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 18. 6. 2011 8:26, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 18. 6. 2011 9:02 ]

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 poutní mše v Josefově - bude první svaté přijímání dětí a pak eucharistický průvod kolem kostela u čtyř oltářů. Po mši je pak farní den na hřišti v Novém Plese.
  2. V úterý ve 14:30 jsou první dvě skupiny náboženství a ve středu v 15:30 třetí skupina - starší žáci všechny děti budou tento týden dostávat vysvědčení.
  3. Večerní mše ve středu je v 18 hodin v kapli na faře.
  4. Večerní mše v pátek je v 18 hodin v kapli na faře.
  5. Tento týden není ve středu biblická hodina.
  6. Setkání mládeže je v neděli po mši na faře v Josefově.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Slavnost Nejsvětější Trojice (A)

S důvěrou v lásku trojjediného Boha se modleme za celý svět a volejme: 
    Pane, smiluj se.

▪ Modleme se za všechny křesťanské církve, aby byly obrazem jednoty Otce, Syna a
Ducha svatého.
▪ Modleme se za ty, jejichž víru okolí nechápe nebo se jí vysmívá.
▫ Modleme se za lidi, kteří žijí v zajetí falešných představ o Bohu a nemohou v něj
doufat.
▫ Modleme se za obrácení těch, kdo nerespektují lidská práva a pošlapávají lidskou
důstojnost.
▫ Modleme se za všechny, kdo mají moc a vliv a jsou odpovědni za mír a blaho národů.
▫• Modleme se za ty, kdo hledají práci nebo vhodné studium, a také za ty, jejichž mzda
nezajistí živobytí jejich rodin.
• Modleme se za všechny, kdo při různých katastrofách přišli o život, o své blízké a
přátele, o domov a majetek.
• Modleme se za oběti násilí a za ty, kdo jsou ohrožováni na zdraví a na životě.
• Modleme se za hladové a nemocné, za pronásledované a týrané, za uprchlíky, opuštěné
a za všechny, kdo trpí.
• Modleme se za lidi, kteří nikoho nemilují.
◦ Modleme se za naše společenství a za naši obec (za naše město): za věřící i hledající, za
horlivé i lhostejné, za šťastné i zoufalé.

Pane, putuj uprostřed nás a vyslyš naše prosby za celé lidstvo.
Neboť tys naše útočiště a síla, tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen.


 

 

 

 

 

SPOLEČNÉ SLAVENÍ

SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

VE MŠI SVATÉ

 

koná se po evangeliu a homilii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSBY

 

Bratři a sestry,

s pevnou důvěrou pokorně prosme Pána za naše nemocné,

kteří s vírou očekávají posilu a uzdravení duše i těla a volejme:

 

PANE, SMILUJ SE !

 

1.    Pane náš, ve svém nesmírném milosrdenství se skloň k našim nemocným a posilni je svatým pomazáním, aby tak rostla jejich víra.

 

2.    Ulehči všem zde přítomným nemocným a dej, ať vidí tvou lásku, i když prožívají velké utrpení.

 

3.    Vysvoboď naše nemocné ode všeho zlého a zpřetínej pouta a okovy zla, které je činí nesvobodnými.

 

4.    Očisti naše nemocné od hříchů a chraň je před malomyslností a každou těžkou zkouškou.

 

5.    Vzkládáním rukou nás všech a vzýváním Tvého Svatého Jména, ať je uzdravíš, aby mohli znovu s radostí plnit své poslání.

 

 

(Následuje vzkládání rukou v tichosti.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚKOVNÁ MODLITBA NAD OLEJEM

(odpověď na vzývání Boží Trojice – Požehnaný jsi, Bože, navěky!)

 

Požehnaný jsi, Bože všemohoucí Otče;

Tys poslal na svět svého Syna pro nás a pro naši spásu.

 

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

 

Požehnaný, jsi Bože, jednorozený Synu;

Ty ses stal člověkem, abys léčil naše hříchy a slabosti.

 

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

 

Požehnaný, jsi Bože, Duchu svatý, Utěšiteli;

Ty nám dáváš sílu, abychom snášeli utrpení vítězili nad ním.

 

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

 

Bože, tví služebníci přijmou s vírou svátost nemocných;

prosíme Tě:

ať je toto pomazání olejem ve jménu Ježíše Krista uzdraví a posilní v bolestech.

Neboť On s Tebou žije a vládne na věky věků.

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVÁTOSTNÉ POMAZÁNÍ

 

Kněz vezme posvěcený olej a maže nemocné na čele a na rukou. Přitom říká:

 

SKRZE TOTO SVATÉ POMAZÁNÍ

AŤ TI PÁN PRO SVÉ MILOSRDENSTVÍ

POMŮŽE MILOSTÍ DUCHA SVATÉHO

 

Nemocný odpoví:      Amen.

 

AŤ TĚ VYSVOBODÍ Z HŘÍCHŮ,

AŤ TĚ ZACHRÁNÍ A POSILNÍ.

 

Nemocný odpoví:      Amen.

 

 

MODLITBA

 

Modleme se.

 

Pane Ježíši Kriste, náš Vykupiteli,

Tys uzdravoval nemocné;

pohlédni na tyto zde shromážděné bratry a sestry nemocné a ve stáří,

kteří s vírou a s důvěrou očekávají uzdravení duše i těla.

Ve tvém jménu je mažeme svatým olejem;

dej jim novou svěžest a sílu, aby tak překonali nemoc

a s Tvou pomocí nabyli dobré mysli.

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků.

Amen.

 

 

 


Comments