BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 20. 2. 2011 - 7. neděle v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 19. 2. 2011 14:54, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 21. 2. 2011 5:34 ]

1.   Příští neděli je mše svatá ráno v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově.

   2.   V týdnu je bohoslužba slova ve středu a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.

   3.   Biblická hodina tento týden po mše ve středu - čteme Markovo evangeliu.

   4.   Náboženství v tomto týdnu není - jsou jarní prázdniny.

   5.   V pátek 4.2. se sešla volební komise pro volby do pastorační rady farnosti v tomto složení: Petr Silvar za oblast Nový Ples, Petr Kuhajdík za oblast Josefov a Pavel Víšek za oblast Jaroměř. Komise doporučila


VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY

Od 6. - 20. února 2011

1.    Je čas, aby se přihlásili členům volební komise nebo na farním úřadě po jednom delegátu z řeholních společenství, církevních sdružení (např. Charity), uznaných hnutí a jiných církevních zařízení (např. škol), případně z farností spravovaných excurrendo, které nemají vlastní pastorační radu.

2.    V tomto čase může navrhnout kandidáty každý člen farnosti, který má právo volit (starší 18ti let). Písemné návrhy s maximálně 10ti návrhy kandidátů přijímá farář a volební komise v kostele do připravené urny.


Od 20. - 27. února 2011

Volební komise připravuje volební lístek tím, že posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádá si jejich písemný souhlas s kandidaturou.


27. února 2011

Volební komise vyhlásí volby do pastorační rady na neděli 13. března a představí kandidátku ze všech navržených kandidátů s vyloučením těch, kteří byli jmenováni do PR jako delegáti.

Seznam kandidátů, termín konání voleb 13. března bude zveřejněn ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v kostele. Stejným způsobem se zveřejní seznam členů PR delegovaných jednotlivými institucemi.

V případě potřeby zajistí volební komise představení jednotlivých kandidátů voličům.


13. března 2011

 po nedělních bohoslužbách proběhnou volby do pastorační rady na připravených volebních lístcích.

Volební komise do týdne oznámí zvoleným kandidátům výsledky voleb a vyhlásí je 20. března 2011 při nedělních ohláškách.PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH

7. neděle v mezidobí A

Modleme se teď společně nejen za ty, kdo jsou nám blízcí, ale za všechny lidi na celém světě. S důvěrou a nadějí říkejme:

Pane, smiluj se. 

          Prosme za naše sestry a bratry, kteří jsou nám blízcí skrze křest.      

          Prosme za židy a muslimy, neboť jsou nám blízcí skrze víru v jediného Boha.

          Prosme za cizince a přistěhovalce, kteří žijí v naší zemi.

          Prosme za národy, kterým není dopřán takový blahobyt, jaký užíváme my.        

•          Prosme za ty, kdo nemají sílu bránit se proti zlu, a za ty, kdo doplácejí na svévoli silnějších.  

•          Prosme za ty, kdo nemají sílu odpustit.

          Prosme za překonání předsudků, které nám brání přiblížit se druhým.

          Prosme za nepřátele, za ty, s nimiž si nerozumíme a nenacházíme společnou řeč.           


          Prosme, aby Duch svatý dal svou moudrost těm, kdo jsou odpovědni za volbu nového již rok očekávaného královéhradeckého biskupa. Aby navrhovaný kandidát měl také sílu tuto službu pro nás přijmout.

Pane, ty projevuješ dobrodiní všem lidem bez rozdílu. Nauč to i nás, abychom v tomto světě svědčili o tobě, jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.


Comments