BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 27. 11. 2011 - 1. Adventní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 26. 11. 2011 15:31, autor: Petr Boháč

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Při mši je sbírka na Charitu.
  2. Ve středu a pátek je mše sv. v 17:00 na faře v Josefově.
  3. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné) a společná modlitba růžence.
  5. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.
  6. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež začne v pátek po mši v 17:45 hodin. Srdečně jsou zváni všichni farníci.
  7. Dnes odpoledne v 16 hodin Adventní varhanní koncert v kostele v Josefově. Na varhany hraje Martin Strejc.
  8. Děkujeme farníkům, kteří přišli v minulém týdnu v úterý na úklid do kostela. Bůh Vám vše odplať!
MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Neděle 1. adventní, cyklus B
27. 11. 2011

Pán nás vyzývá k bdělosti. Prosme nebeského Otce, aby naše srdce byla bdělá a pozorná k Božím výzvám a k potřebám našich bližních.

1. Prosme o dar víry, vytrvalosti a rostoucí naděje pro nové katechumeny a modleme se také za jejich ručitele, budoucí kmotry a ty, kdo je připravují na přijetí křtu.
2. Na začátku Roku biřmování prosme, abychom stále plněji žili v lásce Ducha svatého a aktivně čerpali z darů, které nám v biřmování byly dány.
3. Prosme za všechny, do jejichž života zasáhla choroba AIDS – za nemocné, jejich blízké, ošetřovatele, za vědce, aby byla nalezena účinná pomoc, i za vychovatele mládeže, aby ji chránili vštěpováním správných postojů.
4. Prosme za naše politiky, aby jednali v souladu s čistým svědomím, hledali a uplatňovali řešení vedoucí k obecnému dobru a měli sílu a pevnou vůli bojovat proti korupci.
5. Prosme, abychom v adventu dokázali připravit svá srdce na Pánův příchod a abychom jej s důvěrou a bdělou láskou skutečně očekávali.

Bože, tvůj Syn nás upozorňuje na vše podstatné pro dosažení spásy, dej, ať jeho slovům nasloucháme s vírou a necháme se jimi vést. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Comments