BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 4. 3. 2012 - 2. neděle postní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 3. 3. 2012 15:32, autor: Petr Boháč

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti. 
  2. Mše v týdnu jsou ve středu a v pátek v 17:00 na faře v Josefově.
  3. V pátek přede mší v 16:30 a v neděli přede mší v 9:00 je společné rozjímání křížové cesty. V Jasenné je křížová cesta po nedělní mši svaté.
  4. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  6. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.    V Jasenné se vyučuje ve středu v 15 hodin v Základní škole. Tento týden odpadá náboženství skupině paní Silvarové, která je na školení.
  7. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež je v pátek ihned po mši od 17:45 - 18:45.
  8. Příprava dospělých na křest - katechumenát je dle osobní domluvy ve středu po mši a v pátek po přípravě na biřmování.

Modlitba věřících
 2. neděle postní, cyklus B 
4. 2. 2012 


Sv. Pavel píše: „Kristus Ježíš je po Boží pravici a přimlouvá se za nás![1]“ Předložme proto s důvěrou naše prosby nebeskému Otci:

1. Prosme za katechumeny především naší farnosti, aby je Pán dovedl k milosti křtu.
2. Prosme o požehnání pro připravovanou návštěvu Svatého otce na Kubě.[2]
3. Prosme za všechny, kteří procházejí těžkou zkouškou víry, aby obstáli.[3]
4. Prosme o moudrost v rozhodnutích našeho státu o uzavírání ústavů sociální péče[4].
5. Prosme za lidi těžce zkoušené válkou, násilím či vyhnanstvím.[5]
6. Prosme o pokojné vyřešení napjaté situace v Sýrii a Íránu.
7. Prosme za vedení Duchem svatým k větší provázanosti kněží a laiků.[6]

Bože, Ty miluješ člověka i přes jeho hřích. Pomoz nám obrátit naše srdce k tobě, abychom ti sloužili celým svým životem. 
Comments