BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 5. 2. 2012 - 5. neděle v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 4. 2. 2012 15:42, autor: Petr Boháč

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti. 
  2. Mše v týdnu jsou ve středu a v pátek v 17:00 na faře v Josefově.
  3. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné) a společná modlitba růžence.
  5. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.    V Jasenné se vyučuje ve středu v 15 hodin v Základní škole.                                                                             
  6. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež bude tento týden nebude.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
Svátek Uvedení Páně do chrámu 

Náš Pán je nám podobný ve všem a nezdráhá se nazývat nás svými bratry a sestrami. V jeho jménu se modleme za církev i za celý svět a volejme: Prosíme tě, vyslyš nás.

1. Simeon byl do chrámu přiveden Duchem svatým. Veď, Bože, týmž Duchem i svou církev.
2. Maria a Josef splnili, co ukládal Zákon tvého lidu. Dej, ať lidé žijí podle tvé vůle.
3. Simeon očekával potěšení Izraele. Pamatuj na všechny, kdo v utrpení, ve stáří a v umírání potřebují útěchu.
4. Tvůj Syn přišel jako Spasitel světa. Uzdrav, co zničil hřích, a dej všem lidem ducha pokání a obrácení.
5. Tvůj Syn byl nazván světlem pohanů. Daruj plnost víry všem, kdo hledají smysl života.
6. Simeon rozpoznal v Ježíšovi Spasitele. Přiveď svůj lid Izrael k plnému poznání spásy.
7. I nám je dáno znát tvou spásu. Veď nás, ať o ní vydáváme přesvědčivé svědectví.

Věrný Bože, tys splnil sliby dané praotcům a poslals na svět svého Syna. On je naším bratrem, on je milosrdný a věrný a my ti přednášíme tyto prosby skrze něho, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Comments