BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 6. 3. 2011 - 9. neděle v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 5. 3. 2011 10:49, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 11. 3. 2011 2:29 ]

1.   Příští neděli je mše svatá ráno v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově.

   2.   V týdnu je bohoslužba slova ve středu a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.

   3.   Biblická hodina tento týden po mše ve středu - čteme Markovo evangeliu.

   4.   Náboženství se učí pro obě skupiny nižšího stupně v úterý ve 14:30.                                                                  

         Ve středu starší žáci od 15:30 hodin.

             5.   Křížová cesta je v pátek v 17 a hned po ní mše a v neděli je v 9 hodin přede
                   mší

POPELEČNÍ STŘEDA – VELKÝ PÁTEK (Dny přísného postu) 

V kánonech církevního kodexu jsme povzbuzování k pokání:

Všichni křesťané, každý svým způsobem, jsou z božího zákona povinni činit pokání; aby se všichni určitým zachováváním pokání navzájem spojili, stanovují se dny pokání, v nichž se křesťané zvláště věnují modlitbě, konají skutky zbožnosti a lásky a také sebezápor tím, že své vlastní povinnosti věrněji plní a že zachovávají pokání újmou a zdrženlivostí od pokrmů. 

Na Popeleční středu a Velký pátek zachováváme přísný půst, který spočívá ve dvou věcech: 

Pokání zdrženlivostí – to je od masa, jsou na tyto dny vázány osoby od dovršeného čtrnáctého 
roku věku. 

Pokání újmou – v uvedené dny se jedenkrát za den najíst do sytosti. Vázány jsou osoby zletilé 
až do započatého šedesátého roku. 
(Nemocní v obou případech vázáni nejsou.) 

Abychom chápali duchovní smysl pokání a postu, doporučuji během postní doby si přečíst 58 kapitolu proroka Izajáše – O pravém postu. 

Svatý Petr Chryzolog ve svých kázáních pro postní dobu zdůrazňuje: Bratři, jsou tři věci, na nichž stojí víra, spočívá zbožnost a trvá ctnost: modlitba, půst a milosrdenství (almužna). 

Kvůli čemu modlitba klepe, to půst vyprošuje a milosrdenství (almužna) dostává. Modlitba, půst a milosrdenství (almužna), to je trojice tvořící jednotu a dávající si navzájem život, neboť duší modlitby je odříkání a životem odříkání je slitovnost. Nikdo ať je neodtrhuje, nemohou být odděleny. Kdo má jen jedno z nich a nemá zároveň i ostatní, nemá vlastně nic. Takže ten, kdo se modlí, ať se i postí. Kdo se postí, ať se i slitovává a daruje.



PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH

9. neděle v mezidobí A

 

Rozličná je nouze, v níž lidé čekají vysvobození.

Modleme se za ty, kterým nejsme sto pomoci, za církev a za spásu celého světa.

Prosme a volejme:         Pane, smiluj se.

 

           Prosme za všechny křesťany, abychom se varovali pokrytectví, okázalosti a bezduché                 

            vnějškovosti.         

          Prosme za ty, kdo Boží slovo sice poslouchají, ale neotevřeli mu svá srdce.          

          Prosme za ty, kdo se starají o hmotné i duchovní dobro lidské společnosti.          

          Prosme za oběti válek a katastrof: za vojáky i civilisty, za vdovy a sirotky, za     

uprchlíky a vyhnance.

          Prosme za ty, kdo jsou v těžké životní situaci: za oběti ztroskotaných vztahů, za           

nemocné a nezaměstnané.

          Prosme za zemřelé, kteří nám byli milí a drazí, a za ty, na které už nikdo blízký

nevzpomíná.

          Prosme za našeho nově jmenovaného biskupa JANA VOKÁLA:

Zachovej našeho biskupa Jana ve zdraví, a chraň jeho víru, aby nám podle tvé vůle lámal chléb života a vedl tvou církev v čistotě a bez poskvrny.

  

Pane, prokaž svou moc nad každou nouzí a neodpírej nikomu své požehnání.

Tobě buď chvála na věky věků.

Amen.          


Comments