BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 8. 6. 2014 - Seslání Ducha svatého - LETNICE - cyklu A - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 7. 6. 2014 14:10, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 7. 6. 2014 14:13 ]


Modlitba věřících 
slavnost Seslání Ducha svatého - LETNICE, cyklus A 
 8. 6. 2014 

Na počátku Církve na Pannu Marii a apoštoly sestoupil Duch svatý, když se modlili. Také my se modleme k nebeskému Otci, aby všechno naplnil a oživil svým Duchem: Prosme o bratrství mezi křesťany, židy a muslimy postavené na úctě k životu a víře v Boha.

1. Církvi a všem věřícím dopřej obnovu v Duchu svatém: dar nového srdce, nového ducha a jazyka, oplývajícího tvou chválou a odvážným svědectvím.

2. Duchem moudrosti a síly naplň papeže Františka, ať prozíravě a neúnavně spravuje tvůj svatý lid.

3. Nově pokřtěným, biřmovaným a těm, kdo poprvé přijali eucharistii, dej stát se pravými chrámy Ducha svatého.

4. Celé křesťanstvo spoj Duchem lásky, aby pod jeho vedením dosáhlo plné jednoty v Kristu.

5. Též lidí nevěřících, váhavých a hledajících dotkni se svým životodárným Duchem, ať mohou poznat a vyznat, že Ježíš je Pán.

6. Darem Ducha poděl lidi na celém světě: smutné radostí, znavené vitalitou a všechny pokojem.

7. Shlédni na zde přítomné a celou naši farnost, nechť poslušni tvého Ducha sdílíme jeho obdarování k prospěchu našemu i těch, jimž máme napomáhat k setkání s Kristem.

8. Mocí Ducha slávy veď každého z lidí vstříc vytouženému věčnému životu.

Bože, Otče všemohoucí, dej nám stojícím na vrcholu velikonoční doby, ať její ovoce vnášíme i do všedních dní, vedeni tvým Duchem Utěšitelem. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.