BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 8. 7. 2012 - 14. V MEZIDOBÍ - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 7. 7. 2012 14:30, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 7. 7. 2012 14:48 ]

  1. Příští neděle je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti.
  2. Mše svatá u příležitosti 100. výročí narození Mons. Antonína Sýkory - dlouhodobého duchovního správce josefovské farnosti je plánována na neděli 15. července v 18 hodin ve farním kostele v Josefově.
  3. Zkouška zpěvu bude opět po prázdninách.
  4. V týdnu je mše sv. ve středu a v pátek v 18 hodin v kapli na faře - Duškova 77, Josefov
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !


Modlitba věřících 
14. neděle v mezidobí, cyklus B 
8. 7. 2012 

Bohu záleží na člověku, proto znovu a znovu posílá své proroky[1], služebníky, dokonce vlastního Syna, aby zvěstovali Boží záchranu. Proto se i my obraťme s vírou k Bohu a předložme mu své prosby:

1. Prosme o dar nové evangelizace Evropy, o odvahu ke skutečnému zvěstování evangelia, nalezení správných metod a odvážných hlasatelů.[2]
2. Prosme o Boží vedení biskupů a úředníků Vatikánu, aby jejich jednání přinášelo ovoce Ducha.[3]
3. Prosme o Boží pomoc s následky silných bouří, záplav a požárů nejen v naší zemi, ale i v USA, Indii a Španělsku.[4]
4. Prosme o proměnu radikálů, kteří útočí na křesťany v Africe.[5]
5. Prosme o pozitivní vývoj v oblasti bývalé Jugoslávie, kde nyní Kosovo získalo plnou nezávislost.[6]
6. Prosme za ty, kteří klesají při nezvládání vlastních slabostí.[7]
7. Prosme za všechny naše blízké, kteří nepřijali evangelium.[8]

Bože, vkládáme do tebe naši naději a doufáme, že se nad námi smiluješ[9]. Vždyť jedině ty přinášíš do světa pokoj a spásu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] srv. první čtení Ez 2,2-5
[2] 5.7. svátek sv. Cyrila a Metoděje a 11.7. sv. svatého Benedikta – patronů Evropy
[3] http://www.radiovaticana.cz/
[4] http://www.denik.cz/ze_sveta/ , http://zpravy.ihned.cz/ , http://www.ceskatelevize.cz/ct24/, http://www.rozhlas.cz/zpravy/.
[5] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/
[6] http://www.novinky.cz/zahranicni/
[7] viz. druhé čtení 2 Korintským 12,7
[8] viz. první čtení i evangelium této neděle
[9] srv. Žalm 123


Sto let od narození Mons. P. Antonína SÝKORY (1912 – 1993)

katolický kněz, renovátor uměleckohistorických památek, čestný občan města Jaroměře
* 18. červenec 1912 Lubná u Litomyšle čp. 165 
† 14. listopad 1993 Jaroměř

Monsignore, papežský kaplan, čestný konzistorní rada, osobní děkan, farář v Josefově (1. 8. 1948 – 17. 10. 1993), 
v Jasenné (1. 8. 1948 – 15. 12. 1961 a 1. 5. 1970 – 17. 10. 1993)

Po vyučení mlynářskému řemeslu, maturitě na klasickém gymnáziu v Praze na Žižkově (31. 5. 1940)
vystudoval bohosloví v kněžském semináři v Hradci Králové, kde dne 17. 6. 1945 přijal kněžské svěcení.
Nejprve sloužil jako kaplan v Chrasti u Chrudimi (1. 8. 1945 – 31. 7. 1948) a pak byl ustanoven duchovním správcem v Josefově a Jasenné. 

Za 45 let kněžské služby na Jaroměřsku byl vždy vzorem svým spoluobčanům. Svůj kněžský život naplnil příkladnou službu věřícím, trpícím, opuštěným i nemocným. Trpělivě snášel všechny obtíže spojené s kněžskou službou v době komunistické totality, kdy
byl zejména koncem 40. a počátkem 50. let politicky perzekvován, vyslýchán, odsouzen i pokutován.
Za svou věrnou a příkladnou službu veřejnosti, za obnovu 32 kulturních sakrálních památek, kostelů, kaplí, sousoší a soch v 10 obcích okresu Jaroměř, Náchod, Hradec Králové, za pořízení 9 nových zvonů v 6 obcích, za zbudování smuteční síně s kolumbáriem v Jasenné (1972), za to, že vychoval dva novokněze, za to, že byl duchovním vůdcem řádových sester mu u příležitosti jeho 80. narozenin 20. 7. 1992 papež Jan Pavel II. udělil čestný titul monsignore (papežský kaplan). Zároveň mu zastupitelstvo téhož dne udělilo čestné občanství a Pamětní medaili města Jaroměře.
Mons. Antonín Sýkora zemřel po těžké nemoci. Odešel v něm skromný, obětavý, neúnavně pracovitý a laskavý člověk, kněz s velkou autoritou na Jaroměřsku, který až do svých 81 let bez nároku na odpočinek sloužil spoluobčanům, věřícím i nevěřícím.
Pohřben byl v Sebranicích u Litomyšle v pátek 19.11. 1993 do rodinného hrobu za velké účasti veřejnosti.
V červenci 2002 mu byla odhalena mramorová pamětní deska v josefovském kostele z iniciativy Klubu přátel Josefova.

Literatura:     
Jiří Uhlíř in Jasenná, vlastivěda obce, Jasenná září 1994, s. 203 – 204; 
J. Uhlíř in Jaroměřský zpravodaj (dále JZ), červenec – srpen 1992, s. 3 – 6; 
J. Uhlíř – Z. Uhlířová, nekrolog, in JZ, prosinec 1993, s. 2 – 3; 
J. Uhlíř, čestné občanství a pamětní plaketa Mons. A. Sýkorovi,in JZ, září 1992, s. 2 – 4; 
J. Uhlíř, pamětní deska v kostele v Josefově, in Jaroměřský a a josefovský zpravodaj , září 2002, s. 13, 1 foto. PhDr. Jiří Uhlíř