Eucharistický průvod

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

6. června 2010 v Pevnosti Josefov

Závěr mše svaté a úvod eucharistického průvodu

Mše svatá ze slavnosti Těla a Krve Páně, která probíhá ve stanovený čas, skončí modlitbou po přijímání.

Nejsvětější Svátost Oltářní zůstane po svatém přijímání v pixidě na korporálu.

Po modlitbě po přijímání kněz buď odloží ornát a přijme pluviál nebo zůstane v ornátu.

Mezitím se pronáší ohlášky a nezbytné organizační pokyny.

Následuje eucharistická píseň, např. „Pojďme uctít s pokorou“ JK 716.          

Jáhen mezitím vystaví NSO do monstrance na oltář.

Kněz přistoupí k oltáři, nasype kadidlo a okouří.

Po skončení písně uvede kněz obřad následující modlitbou:

Pane Ježíši, průvodem po náměstí chceme nyní veřejně vyznat naši víru ve tvou přítomnost mezi námi pod způsobami chleba a vína.

Chceme se také modlit. Nejen za nás, kteří v tebe věříme, ale také za ty, kteří v tebe nevěří, nebo za ty, kteří víru v tebe ztratili.

Budeme procházet kolem příbytků, abychom si ve tvé přítomnosti vyprosili požehnání pro naše rodiny, město i kraj a ochranu a pomoc pro náš každodenní život.

Pane Ježíši, děkujeme ti za chléb a víno, proměněné ve tvé Tělo a Krev. Dej, ať jsme ve světě živými svatostánky, abys skrze nás mohl přetvářet ostatní kolem nás. Chceme tě dnes také odprosit za všechny, kteří jsou k tobě lhostejní a urážejí tě svými hříchy. Dej, ať jsme všichni hodni tvé lásky, důvěry a tvého přátelství. Amen.

 

Kněz okouří NSO, přijme velum a za zpěvu písně opouští v průvodu kostel.

Průvod se řadí následovně: kříž se svícemi, ministranti, děti s rodiči a družičkami, kadidelnice, baldachýn a okolo světlonoši (pokud jsou), lid.

Sbor zůstane stát venku pod schodištěm, kde bude zpívat.

Při průvodu zní zvony a poté se zpívá „Ježíši Králi, nebe a země“ JK 707, případně se proloží žalmy či jiným vhodným zpěvem.

Jakmile se obejde vnitřní část parčíku před kostelem, kněz sám vyjde s NSO na jediný oltář, který je mezitím zbudovaný na vrcholu schodiště hlavního vchodu.

Hudba hraje po příchodu k oltáři ještě jednu sloku, než se lid shromáždí a uklidní. Při tom kněz položí NSO na oltář, odloží velum, nasype kadidlo a za zpěvu antifony okouří. Jáhen poté čte evangelium (bez okuřování).

První a jediný oltář - na poděkování

Evangelium (Mt 11,25-30):

         V ten čas se Ježíš ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.

         Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

Chvíle ticha. Může následovat zpěv vhodné eucharistické písně.

Přímluvy - na poděkování

Kněz:

Pane Ježíši, s tebou chceme nyní velebit tvého Otce, Pána nebe a země. My, kteří se lopotíme a jsme obtíženi, vyznáváme, že jen u tebe nalezneme občerstvení a odpočinutí pro svou duši. V této chvíli spočinutí u tebe přijmi naši chválu a dík. Voláme: Děkujeme ti, Pane.

Odp.: Děkujeme ti, Pane

Dívka:

Za dar života, který můžeme prožít na této zemi, a za krásu stvoření, které můžeme obdivovat.

Chlapec:

Za to, že jsi nás zachránil velikonočním tajemstvím své smrti a svého vzkříšení.

Žena:

Za znovuzrození, kterého se nám dostalo při křtu.

Muž:

Za přátelství s tebou, které ve víře můžeme prožívat.

Charitní pracovník:

Za posvátný pokrm a nápoj tvého Těla a Krve, kterým nás živíš na cestě do věčného života.

Ministrant:

Za společenství církve, ve kterém nám dopřáváš naplňovat tvůj odkaz: „To konejte na mou památku.“

Senior:

Za každý dar všedního dne – za zdraví, za radost z víry a modlitby, za pomoc a ochranu, za lásku druhých, za dar naší práce, za odpuštění a důvěru a za každé dobro, které nám teprve chystáš.

 

Kněz:

Všemohoucí Bože, tys všechno stvořil k chvále svého jména, tys dal lidem pokrm a nápoj, aby se radovali a vzdávali ti díky, a skrze svého Syna jsi jim dal i pokrm a nápoj duchovní, aby žili na věky. Za to všechno ti děkujeme, chválíme tvou moc a oslavujeme tě. Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni: Amen.

 

Všichni povstanou a zpívají 1., 2., 3. a 12. sloku chvalozpěvu „Bože, chválíme tebe,...“ JK 932.

 

Kněz:  Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému.

Všichni:          Chvalme a vyvyšujme ho navěky.

Kněz:  Pane, vyslyš mou modlitbu.

Všichni:          A mé volání přijď k tobě.

 

Kněz: 

Modleme se.

Bože, tvé milosrdenství je nezměrné a tvá dobrotivost jako nevyčerpatelný poklad; vzdáváme díky tvé velebnosti za udělené dary a prosíme, abys nás neopouštěl a připravil k budoucím odměnám. Skrze Krista, našeho Pána.

 

Všichni: Amen.

Sbor zpívá eucharistickou píseň: Pange lingua – českou verzi. Během tohoto zpěvu kněz nasype kadidlo a okouří NSO.

 

 Kněz:

Modleme se.

Dej nám, prosíme, Pane Bože, ať celým svým životem důstojně oslavujeme tvého Krista, skrytého v této svátosti, Beránka pro nás zabitého a dej, ať ho jednou spatříme tváří v tvář v jeho slávě.

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni: Amen.

 

Kněz příjme na ramena velum, poklekne, vezme monstranci a dělá s ní nad shromážděným lidem kříž. Přitom se okuřuje a asistence zvoní.

Sbor zpívá píseň „Ty mocný, silný, veliký“ JK 905 či jiný zpěv.

Kněz během písně naloží kadidlo, okouří.

Poté vezme kněz NSO a jde celý liturgický průvod k hlavnímu oltáři, kde se NSO uklidí do svatostánku za zpěvu antifony Kristus vítězí, Kristus kraluje a celý průvod pak poklekne a odchází do sakristie.

 

ĉ
Římskokatolická farnost Josefov,
5. 6. 2010 13:48
Comments