ÚVOD‎ > ‎Co je Bohoslužba‎ > ‎

Liturgický rok

Liturgický rok

Období liturgického roku:

adventAdvent
Doba čekání na příchod Pána Ježíše. (4 neděle adventní) 

Vánoce
 vanoce.jpg
Je to období, ve kterém slavíme tajemství narození Pána Ježíše. Začíná Narozením Páně (vigilií 24.12.) a končí svátkem křtu Páně. 

postnidoba.jpgPůst

Je to období příprav na Velkou noc. V centru je utrpení a smrt Pána Ježíše. Začíná 
Popeleční středou a končí ranní mší na Zelený čtvrtek. Trvá 40 dní 

Svatý týden
 
Tvoří jej Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Vzkříšení Pána Ježíše. (+dny mezi) trideni.jpg

Velikonoční třídení

Začíná na Zelený čtvrtek večerní mší svatou a končí oslavou zmrtvýchvstání ukřižovaného Krista. 

Velikonoční doba
 
velikonoce.jpgZačíná nedělí Zmrtvýchvstání Páně a konči slavností Seslání Ducha Svatého. Trvá 50 dní 

"Výpočet" slavení velikonoc
 
Velikonoce jsou pohyblivé svátky a proto se dají určit podle následujícího pravidla:
1.Od prvního jarního dne nalezneme první jarní úplněk. 
2.Neděle po prvním jarním úplňku je slavnost Vzkříšení Páně. 
3.Odpočítáme směrem zpět 6 kalendářních týdnů a středa před je Popeleční středa. (rozsah 40 dní bez postních nedělí) 

Liturgické mezidobí
 

mezidobi.jpgBěhem roku v údobí 33 bebo 34 týdnů je liturgické mezidobí, které vyplňuje celý zbytek roku mimo výše jmenované údobí. 
V tomto období si také připomínáme působení a kázání Pána Ježíše a také oslavujem nejvíc památek svatých a to zpravidla v den jejich smrti nebo narození nebo svatořečení či blahořečení. 

Má dvě části: 
1. část začíná svátkem Křtu Páně a trvá až do Popeleční středy. 
2. část začíná pondělím po Seslání Ducha Svatého a končí týdnem po slavnostiKrista Krále.

Liturgické barvy

Už v nejranějších kulturách dostaly barvy pevnou náboženskou symboliku, např. u Egypťanů a Židů. Od 12. - 13. stol. byly v katolické církvi stanoveny barvy pro liturgická období, např. bílá barva pro Velikonoce, červená Svatodušní svátky, fialová pro advent a postní období atd.

Bílá je barvou světla, a proto je obrazem Krista, který je světlem světa. Používá se o všech svátcích Páně, pokud nepřipomínají umučení. Bílá také symbolizuje nevinnost aornat_bily.jpg čistotu, a je tudíž používána o svátcích Panny Marie, andělů, svatých vyznavačů, panen a vdov, kteří netrpěli mučednickou smrtí, a používá se i při pohřbu dětí. Dalším významem bílé barvy je radost, a používá se tedy při všech radostných příležitostech, v průvodech a při udílení svátostí, vyjma svátostí smíření a pomazání nemocných. Je vlastní Velikonočnímu období, Narození Páně. Navíc ještě Jana Křtitele (24.6.), katedry svatého Petra a obrácení svatého Pavla.

ornat_cerveny.jpgČervená připomíná utrpení a oheň. Proto se používá na Květnou neděli, Velký pátek, o Seslání Ducha svatého, při slavení utrpení Páně, apoštolů, evangelistů a mučedníků. 

ornat_zel.jpg
Zelená
 je barvou naděje, neboť evokuje pohled na zelené osení slibující bohatou úrodu. Symbolizuje také Kristovo zmrtvýchvstání a používá se v liturgickém mezidobí.

ornat_fialovy.jpgFialová barva připomíná barvu popela a znamená pokání a kajícnost. Přísluší Adventní a Postní době, dále i mším za zemřelé (všech věrných zesnulých) a smírným obřadům.

 

Černáznačí smutek a smrt. Používá se na pohřbech. 

Růžová- radostná,zase podle zvyklostí, je vhodná pro III. adventní neděli (začíná "Radujte se") a IV. neděli postní doby ("Vesel se"). ornat_zlaty.jpg

Žlutá barva důstojnosti, slavnostnosti, proto se používá při velkých slavnostech.

ornat_mariansky.jpgModrá - je také barvou čistoty a nevinnosti, užívanou o svátcích Panny Marie

 

Pojmy z liturgie

Akolyta - osoba, která je pověřena pomocí při podávání Eucharistie
ambon.jpgAlba - bílé dlouhé roucho, které nosí klerici na talár
Ambon - vyvýšené místo s pultem v chrámech ke čtení biblickýcaspergilh textů
Antifona - verš určený ke zpěvu či recitaci
Apsida - půlkruhové zakončení chrámu, obvykle na východ
Aspergil - kropáč ke kropení svěcenou vodou
Baldachýn - látková střecha z hedvábí nebo jiné látky, upevněná nad baldachynoltáři. Při církevních procesích se nosí baldachýn držený na čtyřech tyčích nad duchovním nesoucím Nejsvětější Svátost
Biskup - správce diecéze, který má skrze svátost svěcení plnost kněžství
Bílá sobota - den bez bohoslužby, který připomíná den, kdy Ježíš ležel v hroběbreviar
Breviář - (denní modlitba církve) liturgie hodin - závazná modlitba žalmů pro kněze
Bursa - nádobka na přenášení svatého přijímání pod způsobou chleba nemocným
Celebrant - nazývá se kněz nebo biskup, jenž mši sv. slouží
Ceremoniář - osoba, která řídí liturgii a ministranty
Ceroferář - ministrant, který nese svíci
ciboriumCingulum - pás či provaz, který se užívá kolem alby, hábitu či kleriky
Ciborium - nádoba pro uchovávání svatého přijímání pod způsobou chlebakadidelnice
Cruciferář - ministrant, který nese procesní kříž
Evangelium - radostná zpráva o vykoupení Ježíšem Kristem
Kadidelnice - nádoba na řetízcích se žhavými uhlíky ke spalování kadidla
Kalich - zlacená nádoba na víno ke konsekraci
Komentátor - osoba, která vysvětluje a uvádí do obřadů
korporalKonvičky - liturgické nádobí na vodu a víno k obětnímu průvodu
Korporál - lněné plátno v podobě čtverce, na nějž se klade Nejsvětější Svátost
Křtitelnice - nádoba ve farním kostele pro uchování křestní vodykrtitelnice
Lavabo - bílý ručníček na utírání při umývání rukou kněze. Dává se většinou na konvičky
lekcionarLekcionář - bohoslužebná kniha se čteními / lekcemi pro mši a obřady
Lektor - osoba, která je pověřena službou předčítání Božího Slova
Librista (misalista) - ministrant, který má na starosti mešní knihu
Loďka - nádobka na kadidlo nazývaná tak pro svůj tvar
Ministrant - pomocník při liturgických obřadech
Misál - kniha pro slavení mše svaté, která obsahuje pravidelné a proměnné modlitbymonstrance
Monstrance - krásná pozlacená schránka na velkou proměněnou hostii. Používá se k vystavování a k žehnání Nejsvětější svátostí
Navikulář - ministrant, který má na starosti loďku s kadidlem
Obětní miska - miska, ve které se proměňují hostie
Orace - hlasitá modlitba kněze předsedajícího shromáždění
Ornát - je liturgické roucho užívané u kněží v římskokatolické církvi. Je to látkové svrchní roucho, které celebrant mešní liturgie klade na albu se štólou
paskalPala - lněný čtvercový tácek pro zakrytí kalichu a případně misky
Paškál - velikonoční svíce jako symbol vzkříšeného Kristapatena
Paténa - tácek či miska na Hostie
Presbytář - chrámový prostor vyhrazený kněžím, např. kolem hlavního oltáře
Procesní kříž - Schránka, ve které se uchovává velká proměněná hostie do monstrance
Purifikatorium - bílý obdélníkový kus látky, kterým se čistí obětní miska, kalich, paténa
relikviarPyxida - schránka, ve které se uchovává velká proměněná hostie do monstrance
Relikvie - ostatky mučedníků a svatých anebo věci spjaté s jejich životem
Relikviář - schránka ze vzácných materiálů pro uchování ostatků svatýchsvatostanek
Sedes - sedadlo kněze, odkud předsedá bohoslužebnému shromáždění
velumSvatý týden - velikonoční období vrcholící nedělí zmrtvýchvstání
Tabernaculum (svatostánek) - místo pro uchovávání Eucharistie
Turiferář - ministrant, který má na starosti kadidelnici
Velum - pokrývka užívaná při žehnání monstrancí s Nejsvětější svátostí
Zelený čtvrtek - den, kdy se připomíná Kristova poslední večeře s apoštoly

Zdroj: stránky farnosti Praha-Kunratice.