ÚVOD‎ > ‎Co je Bohoslužba‎ > ‎

Mše svatá

Úvodní obřady

Příchod a pozdrav:

K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
L: Amen
K: Milost našeho Pána, Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha ať je s vámi se všemi
L: Amen

Uvedení a úkon kajícnosti:
K: Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit eucharistii, litujme svých hříchů…
V: Vyznávám se všemohoucímu Bohu a Vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat.
Při následujících slovech se všichni bijí v prsa.
Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté i vás bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvaly.

Nebo:
K: Smiluj se nad námi Pane
L: Hřešili jsme proti tobě.
K: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
L: A dej nám svou spásu.

Nebo:
K: Byls poslán uzdravovat duše, Pane: Smiluj se nad námi.
L: Pane smiluj se nad námi.
K: Přišel si pozvat hříšníky, Kriste: Smiluj se nad námi.
L: Kriste, smiluj se nad námi,
K: Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane: Smiluj se nad námi.
L: Pane, smiluj se nad námi.

Úkon kajícnosti se zakončí:
K: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.
L: Amen

Kyrie
K: Pane, smiluj se.     L: Pane, smiluj se.
K: Kriste, smiluj se.    L: Kriste, smiluj se.
K: Pane, smiluj se.     L: Pane, smiluj se.


Chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu:
Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Chválíme tě.
Velebíme tě.
Klaníme se ti.
Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
Pane a Bože, nebeský Králi,
Pane, jednorozený synu, Ježíši Kriste.
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi; 
ty, který snímáš hříchy světa,
přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce,
smiluj se nad námi.
Neboť ty jediný jsi Svatý,
ty jediný jsi Pán,
ty jediný jsi Svrchovaný,
Ježíši Kriste, se Svatým Duchem,
ve slávě Boha Otce.
Amen.

Vstupní modlitba:
K: Modleme se.
Všichni se chvíli v tichosti soustředí k modlitbě. Potom kněz pronese hlasitě modlitbu končící slovy.
…po všechny věky věků.
L: Amen.


1. Bohoslužba slova 

Čtení z Písma svatého 

První čtení bývá v neděli ze Starého zákona, v době velikonoční ze Skutků apoštolů. Druhé čtení bývá z apoštolských listů nebo ze Zjevení sv.Jana.
První i druhé čtení končí slovy: 

Slyšeli jsme slovo Boží.
L: Bohu díky.

Po prvním čtení se zpívá responzoriální žalm. Po druhém čtení následuje zpěv před evangeliem. Při čtení evangelia se stojí. Kněz se ukloní před oltářem a říká: 

Očisť mi srdce i ústa, Bože, abych dobře zvěstoval tvé svaté evangelium.
K: Pán s vámi.
L: I s tebou.
K: Slova svatého evangelia podle …
L: Sláva tobě, Pane.

Evangelium končí slovy:

Slyšeli jsme slovo Boží.
L: Chvála tobě, Kriste.

Kdo četl evangelium, políbí knihu a říká potichu:
Radostná Boží zvěst ať nás osvobodí od hříchů.Homilie nebo kázání (homilie je povinná o nedělích a vychází z přečtených textů) 
tj. výklad některého textu, který se četl.

Vyznání víry
(Nicejsko-konstantinopolské krédo) Říká se každou neděli a o slavnostech a také při významných příležitostech.


Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, 
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky: 
Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
Skrze Duch Svatého přijal tělo z Marie Panny
a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta
byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života,
který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.
Amen.

Může se také použít Apoštolské vyznání víry: 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován, umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

Přímluvy 
Bohoslužba slova končí přímluvami. Kněz povzbudí přítomné k modlitbě úvodním vybídnutím. Na jednotlivé výzvy odpovídáme:

Prosíme tě, vyslyš nás.
Nebo:
Pane, smiluj se.

Na závěrečnou modlitbu kněze odpovídáme:

Amen.


2. Bohoslužba oběti - Slavení Eucharistie

Příprava darů
Zástupci věřících přinášejí chléb a víno, příspěvky pro kostel apod.Kněz je od nich přijímá, chléb a víno klade na oltář. Tento úkon doprovází potichu následujícími modlitbami. Celé shromáždění přitom zpívá vhodný zpěv. Jestilže se nezpívá, může kněz modlitby říkat hlasitě a lid může připojit příslušnou odpověď.

K: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to plod révy a plod lidské práce, a stene se nám nápojem duchovním.
L: Požehnaný jsi Bože navěky.

Potom kněz potichu říká: 

S duší pokornou a se srdcem zkroušeným prosíme, Bože, abys nás přijal: ať se dnes před tebou staneme obětí, která se ti zalíbí.

Kněz si myje ruce a potichu říká:

Smyj ze mě, Bože, mou nepravost a očisť mě od hříchu.

Přípravu darů zakončí kněz (po skončení zpěvu) výzvou: 

K: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
L: Ať ji přijme ke své slávě a spáse světa.

Modlitba nad dary 
Na modlitbu přednesenou knězem lid odpovídá:

L: Amen

Eucharistická modlitba (v misálu máme 4 eucharistické modlitby a jsou i další schválené biskupskou konferencí)
Preface začíná dialogem mezi knězem a přítomnými:

K: Pán s vámi.
L: I s tebou.
K: Vzhůru srdce.
L: Máme je u Pána.
K: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
L: Je to důstojné a spravedlivé.

Potom kněz zpívá nebo říká prefaci (vlastních prefací je více pro různé doby):

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť to je veliké jeho dílo a to je velikonoční tajemství: Slavně nás vysvobodil z otroctví hříchu a smrti a učinil z nás tvůj vyvolený národ, královské kněžstvo, tvé vlastnictví a tvůj svatý lid a vyvedl nás z temnot do tvého podivuhodného světla, abychom všude hlásali tvé veliké skutky. A proto s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:

Preface končí společným zpěvem celého shromáždění:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.

Třetí eucharistická modlitba:

V pravdě jsi svatý, Bože, a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil: neboť skrze svého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ; a ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá.
Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým Duchem tyto dary, které před tebe klademe; ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství:
V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl:
Vezměte a jezte z toho všichni:
Toto je moje tělo, které se za vás vydává.
Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl:
Vezměte a pijte z něho všichni:
Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů.
Toto je smlouva nová a věčná.
To konejte na mou památku.

K: Tajemství víry.

L: Tvou smrt zvěstujeme, 
tvé vzkříšení vyznáváme, 
na tvůj příchod čekáme, 
Pane Ježíši Kriste.

Nebo:
L: Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich, 
zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, 
Pane Ježíši Kriste.

Nebo:
L: Zachraň nás svým křížem, 
vysvoboď nás svým vzkříšením, 
Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna i jeho vzkříšení a nanebevstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díkůvzdání, tuto oběť živou a svatou.
Shlédni na oběť své církve: vždyť je to oběť tvého Syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho Svatým Duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu.
Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými: s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, (se svatým N…) a se všemi svatými – našimi zastánci a stálými pomocníky.
Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže N…, našeho biskupa N…, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vyvolený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě.
Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu; skrze našeho Pána, Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.

Ve mších za zemřelé může kněz místo předcházející modlitby říkat:

Pamatuj na svého služebníka (na svou služebnici) N…, který odešel (která odešla) z tohoto světa k tobě. Byl pokřtěn v Krista a stal se mu podobným ve smrti. (byla pokřtěna v Krista a stala se mu podobnou ve smrti.) Dej, ať se mu podobá i ve vzkříšení, až Kristus probudí mrtvé a našemu smrtelnému tělu dá podobu svého těla oslaveného. Přivítej ve svém království také ostatní naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu; potom už nebude pláč, protože tě uvidíme v tváří v tvář a budeme ti podobni na věky, Bože náš, a věčně tě budeme chválit, skrze našeho Pána, Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.

Všechny eucharistické modlitby končí doxologií:

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.

L: Amen.

Přijímání 

Modlitba Páně:

K: Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit:

Všichni zpívají nebo říkají Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

K: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám: ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
L: Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

Pozdravení pokoje

K: Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
L: Amen.
K: Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
L: I s tebou.
K(J): Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

Všichni se navzájem pozdraví podáním ruky a se slovy: Pokoj s tebou.

Lámání chleba
Kněz láme hostii, její část vpouští do kalicha a potichu říká:

Svátost Kristova těla a jeho krve ať nám slouží k věčnému životu.

Přitom se zpívá nebo říká:

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám pokoj.

Přijímání

Kněz se potichu modlí:

Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, tys naplnil Otcovu vůli a v Duchu Svatém jsi dal svou smrtí život celému světu. Skrze své tělo a svou krev vysvoboď i mě ze všech mých nepravostí a zbav mě všeho zlého; ať vždycky miluji tvá přikázání a nikdy se od tebe neodloučím.

Kněz ukáže shromážděnému lidu hostii a říká:

Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

A všichni spolu s ním pokračují:

Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.

Když kněz přijímá tělo a krev Páně, potichu říká:

Tělo Kristovo ať mě zachová k životu věčnému.
Krev Kristova ať mě zachová k životu věčnému.

Každému přijímajícímu kněz řekne:

Tělo Kristovo. (Krev Kristova.)

A přijímající odpoví:

Amen.

Přijímání těla a krve Kristovy doprovázejí všichni přítomní společným zpěvem. Pokud se nezpívá, může se přečíst příslušná antifona z misálu.

Při čištění patény a kalicha kněz potichu říká:

Přijetí svátosti tvého těla a krve, Pane, ať nás posilní a stane se pro nás lékem nesmrtelnosti.

Po přijímání je vhodné setrvat chvíli v tichém rozjímání a díkůčinění nebo společně děkovat vhodným zpěvem. 

Modlitba po přijímání 

K: Modleme se.

Všichni se chvíli v tichosti soustředí k modlitbě. A po hlasitě pronesené modlitbě kněze lid odpoví:

L: Amen.


Závěrečné obřady


Na toto místo může kněz vsunou potřebná krátká sdělení.

Požehnání a propuštění

K: Pán s vámi.
L: I s tebou.
K: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
L: Amen.

Závěrečné požehnání může kněz udělovat též slavnostním způsobem: Napřed vyzve lid:

K: Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.

Nebo podobnými slovy, a potom s rukama vztaženýma nad lid pronáší slova slavnostního požehnání. Lid pokaždé odpovídá:

L: Amen.
K: Jděte ve jméno Páně.
L: Bohu díky.