ÚVOD‎ > ‎

MINISTRANTI

MINISTRANTI

Ministrant je světský služebník, který napomáhá kněžím během bohoslužby. Latinské slovo ministrare je možné přeložit jako "sloužit". Tato služba souvisí s odkazem Ježíše Krista. Mezi služby ministranta patří také pomoc při udílení některých svátostí, zejména svátosti křtu a eucharistie.

Každý ministrant by měl mimo jiné znát:


ČÁSTI MŠE SVATÉ
LITURGICKÉ BARVY
KNIHY POUŽÍVANÉ PŘI LITURGII
PŘEDMĚTY A OBLEČENÍ POUŽÍVANÉ PŘI LITURGII
LITURGICKÝ ROK


ČÁSTI MŠE SVATÉ

MŠE SVATÁ SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO ČÁSTÍ:

 • Vstupní obřady
 • Bohoslužba slova
  Při ní věřící slyší biblická čtení, kázání neboli homilii a společně se modlí přímluvy za všeobecné potřeby.
 • Bohoslužba oběti (slavení eucharistie)
  Při ní kněz promění chléb a víno v tělo a krev Ježíše Krista, které pak věřící přijímají.
 • Závěrečné obřady

VSTUPNÍ OBŘADY

Vstupní zpěvNezpívá-li se text vstupního zpěvu, recituje se antifona z misálu.
  
Pozdrav*Pozdravení oltáře a shromáždění lidu, případně též uvedení do liturgie dne.
  
Úkon kajícnosti*Vyznání hříchů celého shromáždění uzavírá kněz prosbou za odpuštění.
  
Kyrie*Oslavný zpěv dovolávající se Božího milosrdenství. Každé zvolání se opakuje zpravidla dvakrát.
  
Gloria*Tento chvalozpěv se zpívá (recituje) o nedělích (mimo advent a půst) a významných svátcích.
  
Vstupní modlitba

Vyjadřuje povahu slavené mše. Ve chvíli ticha před ní je čas na soustředění.

 • kněz vybídne lid k modlitbě
 • chvilka mlčení+
 • modlitba
 • souhlasné “Amen”

 BOHOSLUŽBA SLOVA

První čteníPrvní čtení je ze Starého zákona a o nedělích v době velikonoční ze Skutků apoštolů.
  
MezizpěvResponsoriální žalm, který navazuje na 1. čtení. Žalmista přednáší nebo zpívá verše žalmu, lid odpovídá.
  
Druhé čteníDruhé čtení je z listů apoštolů a o nedělích v době velikonoční ze Zjevení sv. Jana.
  
Zpěv před evangeliem

Text tohoto zpěvu obsahuje zpravidla aleluja, v postě je bez aleluja.

  
EvangeliumEvangelium čte jáhen nebo kněz.
  
Homilie Homilie je výklad některého textu, který se ten den četl.
  
Vyznání víry*Vyznání víry (krédo) je odpověď na slyšené slovo Boží.
  
PřímluvyProsby věřících za církev, za svět, za trpící, za místní společenství.

 BOHOSLUŽBA OBĚTI

Příprava darů* 

Průvod s dary (chléb, víno) provází obyčejně zpěv. Mytí rukou.

 • příprava oltáře (korporál, purifikatorium, misál, kalich)
 • kněz či jáhen přijímá dary od věřících (dary se kladou na oltář za předepsaných modliteb)
  
Modlitba nad daryModlitba nad dary je závěrem přípravy darů.

Eucharistická modlitba:

Preface Preface je díkůčinění, kterým se zahajuje eucharistická modlitba.
  
Sanctus*Aklamace celého shromáždění uzavírá prefaci.
  
Anafora*Jsou 4 různé eucharistické modlitby (anafory).

Přijímání:

Otče náš*Modlitba Páně je na tomto místě stolní modlitbou shromáždění.
  
Pozdrav pokoje*Pozdravení pokoje vyjadřuje vzájemné odpuštění, lásku a jednotu, a tak připravuje pro eucharistickou hostinu.
  
Lámání chleba*Kněz opakuje čin Kristův při poslední večeři na znamení, že všichni, kdo budou jíst z tohoto jednoho chleba, jsou v Kristu jedno tělo. Během lámání se zpívá (recituje) zpěv Beránku Boží (Agnus Dei).
  
Přijímání*Kněz pozve věřící k večeři Páně a rozdává eucharistický chléb, případně kalich. Mezi přijímáním se zpívají vhodné písně nebo žalmy. Nezpívá-li se, přečte se před podáváním antifona k přijímání z misálu.
  
Modlitba po přijímání

Prosba o užitek ze slaveného tajemství.

 • kněz vybídne lid k modlitbě
 • chvilka mlčení
 • modlitba
 • souhlasné “Amen”

 ZÁVĚREČNÉ OBŘADY

Požehnání*O velkých slavnostech se může požehnání udělovat zvláštním slavnostním způsobem. Před požehnáním se může vykonat krátké oznámení lidu.
Propuštění*S Božím požehnáním odcházíme k povinnostem dne.

* tyto části mše sv. jsou neměnné; části bez označení se mění podle různých příležitostí

ZDROJ: ČESKÝ MISÁL – pro neděle a význačné dny liturgického roku
ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA, PRAHA 1980

LITURGICKÉ BARVY

BÍLÁ barva světla, nevinnosti a čistoty
Používá se o svátcích Panny Marie, andělů, ve vánoční a velikonoční době a o svátcích svatých, kteří nezemřeli mučednickou smrtí.
  
ČERVENÁ – barva lásky, ohně a krve
Používá se na Květnou neděli, Velký pátek, svatodušní svátky a při slavení utrpení Páně, apoštolů, evangelistů a mučedníků.
  
ZELENÁ – barva naděje
Symbolizuje Kristovo zmrtvýchvstání. Používá se v liturgickém mezidobí.
  
FIALOVÁ – barva pokání a kajícnosti
Používá se v  adventní a postní době a také při mších za zemřelé (všech věrných zesnulých).
  
RŮŽOVÁ – barva radosti
Vyjadřuje radost z příchodu Ježíše a z toho, že vykoupil lid. Používá se jen o 3. neděli adventní a 4. neděli postní.
  

ZLATÁ – barva důstojnosti
Používá se při velkých slavnostech.

ČERPÁNO Zhttp://farnostsuchdol.eu

KNIHY POUŽÍVANÉ PŘI LITURGII

MISÁL 
Obsahuje všechny modlitby ke mši svaté. Je zároveň uspořádán podle pořadí jednotlivých částí mše svaté a liturgického roku.

LEKCIONÁŘ 
Obsahuje čtení ze Starého i Nového zákona a žalmy. Název pochází z latinského slova "lectio" = čtení.

Má šest dílů:

 1. Neděle (nedělní cyklus A, B, C) a slavnosti Páně.
 2. Všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční.
 3. Všední dny liturgického mezidobí od 1. do 17. týdne (feriální cyklus 1-lichý a 2-sudý).
 4. Všední dny liturgického mezidobí od 17. do 34. týdne (feriální cyklus 1-lichý a 2-sudý).
 5. Slavnosti, svátky a památky Panny Marie, svatých, o posvěcení kostela.
 6. K různým příležitostem

ŽALTÁŘ (KNIHA ŽALMŮ)
Tato, kniha obsahuje notované žalmy s antifonami (odpověďmi).

PŘÍMLUVY
Tato kniha obsahuje texty přímluv pro bohoslužbu slova.

KANCIONÁL (nepatří mezi liturgické knihy)
Obsahuje písně, které zpíváme při bohoslužbách. Název pochází z latinského slova "cantus" = zpěv.

ČERPÁNO Z: http://farnostsuchdol.eu 

PŘEDMĚTY A OBLEČENÍ POUŽÍVANÉ PŘI LITURGII

 Kalich Kalich - zlacená nádoba na víno ke konsekraci  Ciborium Ciborium - nádoba pro uchovávání svatého přijímání pod způsobou chleba 
       
 Obětní miska Obětní miska  - miska, ve které se proměňují hostie  Pyxida Pyxida (repositorium) - schránka, ve které se uchovává velká proměněná hostie do monstrance
  
LoďkaLoďka (navicela) - nádobka na kadidlo nazývaná tak pro svůj tvar 
       
Kadidelnice Kadidlo
Kadidlo (ture) - vonná pryskyřice, která se získává ze stromu zvaného Kadidlovník pravý, který roste na Blízkém Východě
 
Lžička 
Kadidelnice (turibulum) - nádoba na řetízcích se žhavými uhlíky ke spalování kadidla  Liturgická lžička (cochlear) - užívá se k přilití vody do vína, háček na konci rukojeti je k zachycení za okraj kalicha - lžička je pak zavěšena uvnitř kalicha
   
 Lavabo  Patena
Lavabo - konvičky s táckem a ručníkem pro mytí rukou kněze 

Patena - tácek či miska na Hostie

Kalichová patena - leží při eucharistické modlitbě na kalichu a je na ní položena velká hostie určená pro celebranta 

Patena ke přijímání - se drží pod proměněnou hostií (Tělem Páně) podávanou věřícímu, aby se zabránilo případnému upadnutí hostie či jejích částeček (partikulí) na podlahu a tím jejich znesvěcení

 
Bursa
Bursa - nádobka na přenášení svatého přijímání pod způsobou chleba nemocným
   
Korporál Korporál - lněné plátno v podobě čtverce, na nějž se klade Nejsvětější Svátost
   
Pala Pala - lněný čtvercový tácek pro zakrytí kalichu a případně misky
   
Purifikatorium Purifikatorium - bílý obdélníkový kus látky, kterým se čistí obětní miska, kalich, paténa
   
 Monstrance  Křtitelnice

Monstrance (ostensorium)- schránka na velkou proměněnou hostii; používá se k vystavování a k žehnání Nejsvětější svátostí
Lunula (melchizedech) – půlměsíc, který slouží jako držáček na velkou Hostii (v monstranci nebo v pyxidě)

 Křtitelnice - nádoba ve farním kostele pro uchování křestní vody
   
Aspergil Abak

Aspersorium - nádoba se svěcenou vodou a kropáčem
Aspergil - kropáč ke kropení svěcenou vodou

 Abak – servisní stolek pro přípravu oltáře
   
Paškál   Ambon Sedes 
 Paškál - velikonoční svíce jako symbol vzkříšeného Krista  Ambon - vyvýšené místo s pultem v chrámech ke čtení biblických textů Sedes - sedadlo kněze, odkud předsedá bohoslužebnému shromáždění
Sedile – stoličky pro přisluhující
   
 
 Svatostánek (tabernaculum,sanctuarium) - místo 
pro uchovávání Eucharistie   
Tabernaculum, antipendium
  Antipendium - ozdobný závěs na přední straně oltáře; v barvě podle liturgického období
   
 Cingulum Cingulum - Provaz nebo pás, kterým se přepásává okolo pasu.
   
 Humerál Humerál - bílý nákrčník pod albu 
   
  Velum
Velum - pokrývka užívaná při žehnání monstrancí s Nejsvětější svátostí
   
   Pluviál Rocheta
Pluviál - dlouhý ozdobný plášť; může se používat při procesích, průvodech, požehnání, svatbě, pohřbu (mimo mši) Rocheta - svrchní bílý oděv ke kolenům a s kratšími rukávy ozdobený krajkou
Superpelice – svrchní oděv (podobný rochetě) s hranatým výřezem kolem krku
     
 Štola Komže Dalmatika
Štola - je znakem kněžské služby; nosí ji jáhen, kněz a biskup; je to pás látky, který splývá jáhnovi z levého ramena na pravý bok, knězi a biskupovi splývá přes obě ramena dolů Komže - dlouhá sukně, která sahá až po kotníky Dalmatika - liturgické roucho ve tvaru písmene "T", které při bohoslužbách obléká jáhen
     
Alba Klerika Ornát
Alba - bílé dlouhé roucho, které nosí klerici na talár Klerika – Černé splývavé roucho sahající až po kotníky. Může se používat buď jako spodní součást liturgického oděvu nebo jako svrchní oděv. Ornát - je liturgické roucho užívané u kněží v římskokatolické církvi; je to látkové svrchní roucho, které celebrant mešní liturgie klade na albu se štólou
     
Cruciferář Lektor Librista
Cruciferář - ministrant, který nese procesní kříž Lektor - osoba, která je pověřena službou předčítání Božího Slova Librista (misalista) - ministrant, který má na starosti mešní knihu
     
Ceroferář Navikulář Turiferář
Ceroferář - ministrant, který nese svíci Navikulář -  ministrant, který má na starosti loďku s kadidlem Turiferář - ministrant, který má na starosti kadidelnici

 další pojmy naleznete ZDE

LITURGICKÝ ROK

OBDOBÍ

ADVENT
Doba čekání na příchod Pána Ježíše (4 neděle adventní).

VÁNOCE 
Je to období, ve kterém slavíme tajemství narození Pána Ježíše. Začíná Narozením Páně (vigilií 24.12.) a končí svátkem křtu Páně.

PŮST
Je to období příprav na Velkou noc. V centru je utrpení a smrt Pána Ježíše. Začíná Popeleční středou a končí ranní mší na Zelený čtvrtek. Trvá 40 dní.

SVATÝ TÝDEN
Začíná Květnou nedělí a končí Vzkříšením Pána Ježíše.

VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ 
Začíná na Zelený čtvrtek a končí oslavou zmrtvýchvstání ukřižovaného Krista.

VELIKONOČNÍ DOBA
Začíná nedělí Zmrtvýchvstání Páně a konči slavností Seslání Ducha Svatého. Trvá 50 dní.

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
Během roku v údobí 33 - 34 týdnů je liturgické mezidobí, které vyplňuje celý zbytek roku mimo výše jmenovaná údobí.

Má dvě části:

 1. Začíná svátkem Křtu Páně a trvá až do Popeleční středy.
 2. Začíná pondělím po seslání Ducha Svatého a končí týdnem po slavnosti Krista Krále.


KALENDÁŘ

LEDEN

1.
2.
6.
17.
18.
21.
24.
25.
26.
28.
31.

Matky Boží, Panny Marie - Nový rok
Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Zjevení Páně - sv. Tři Králové
Sv. Antonína Velikého, opata
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Obrácení svatého Pavla, apoštola
Sv. Timoteje a Tita, biskupů
Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Sv. Jana Boska, kněze

Křtu Páně
neděle po 6. lednu

SLAVNOST
PAMÁTKA
SLAVNOST
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
SVÁTEK
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA

SVÁTEK

 

 

 

ÚNOR

2.
5.
6.
10.
22.
23.

Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Sv. Agáty, panny a mučednice
Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Sv. Scholastiky, panny
Stolce svatého Petra, apoštola
Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Popeleční středa
první středa 6 týdnů zpět od neděle po prvním jarním úplňku

SVÁTEK
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
SVÁTEK
PAMÁTKA

 

 

 

BŘEZEN

7.
19.
25.

Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic
Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie
Zvěstování Páně

PAMÁTKA
SLAVNOST
SLAVNOST

 

 

 

DUBEN

7.
11.
23.
25.
29.

Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze
Sv. Marka, evangelisty
Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

BŘEZEN - DUBEN
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
před nedělí Zmrtvýchvstání Páně

Boží hod velikonoční - Zmrtvýchvstání Páně
neděle po prvním jarním úplňku

PAMÁTKA
PAMÁTKA
SVÁTEK
SVÁTEK
SVÁTEK

 

SLAVNOST

 

 

 

KVĚTEN

2.
3.
14.
16.
20.
26.
30.
31.

Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Sv. Matěje, apoštola
Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Sv. Filipa Neriho, kněze
Sv. Zdislavy, hlavní patronky diecéze
Navštívení Panny Marie

KVĚTEN - ČERVEN
Nanebevstoupení Páně
40 dní po Vzkříšení

Seslání Ducha svatého - Boží hod svatodušní
50 dní po Vzkříšení a 10 dní po Nanebevstoupení Páně

Nejsvětější Trojice
neděle po Seslání Ducha svatého

Těla a Krve Páně - Boží tělo
čtvrtek po Nejsvětější Trojici

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
pátek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého

Neposkvrněného Srdce Panny Marie
sobota po 2. neděli po Seslání Ducha svatého

PAMÁTKA
SVÁTEK
SVÁTEK
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
SVÁTEK
SVÁTEK


SLAVNOST


SLAVNOST


SLAVNOST


SLAVNOST


SLAVNOST


PAMÁTKA

 

 

 

ČERVEN

1.
3.
5.
6.
11.
13.
19.
21.
24.
28.
29.

Sv. Justina, mučedníka
Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Sv. Norberta, biskupa
Sv. Barnabáše, apoštola
Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Narození svatého Jana Křtitele
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Sv. Petra a Pavla, apoštolů

PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
SLAVNOST
PAMÁTKA
SLAVNOST

 

 

 

ČERVENEC

3.
4.
5.

11.
15.
22.
23.
25.
26.
29.
31.

Sv. Tomáše, apoštola
Sv. Alžběty Portugalské
Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Sv. Marie Magdalény
Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Sv. Jakuba, apoštola
Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Sv. Marty
Sv. Ignáce z Loyoly, kněze

SVÁTEK
PAMÁTKA
SLAVNOST
 
SVÁTEK
PAMÁTKA
PAMÁTKA
SVÁTEK
SVÁTEK
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA

 

 

 

SRPEN

1.
4.
6.
8.
9.
10
11.
14.
15.
20.
21.
22.
24.
27.
28.
29.

Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Proměnění Páně
Sv. Dominika, kněze
Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Sv. Vavřince, mučedníka
Sv. Kláry, panny
Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Nanebevzetí Panny Marie
Sv. Bernarda, opata a učitele církve
Sv. Pia X., papeže
Panny Marie Královny
Sv. Bartoloměje, apoštola
Sv. Moniky
Sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Umučení sv. Jana Křtitele

PAMÁTKA
PAMÁTKA
SVÁTEK
PAMÁTKA
SVÁTEK
SVÁTEK
PAMÁTKA
PAMÁTKA
SLAVNOST
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
SVÁTEK
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA

 

 

 

ZÁŘÍ

3.
8.
13.
14.
15.
16.
20.

21.
27.
28.
29.
30.

Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Narození Panny Marie
Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Povýšení svatého kříže
Panny Marie Bolestné
Sv. Ludmily, mučednice
Sv. Ondřeje Kim Taeg(oo)na, kněze, Pavla Ch(oo)ng Hasanga a druhů, mučedníků
Sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Sv. Vincence z Paula, kněze
Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

PAMÁTKA
SVÁTEK
PAMÁTKA
SVÁTEK
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA

SVÁTEK
PAMÁTKA
SLAVNOST
SVÁTEK
PAMÁTKA

 

 

 

ŘÍJEN

1.
2.
4.
7.
15.
16.
17.
18.
28.

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Svatých andělů strážných
Sv. Františka z Assisi
Panny Marie Růžencové
Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Sv. Lukáše, evangelisty
Sv. Šimona a Judy, apoštolů

PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
SVÁTEK
SVÁTEK

 

 

 

LISTOPAD

1.
2.
4.
9.
10.
11.
12.
13.
17.
21.
22.
24.
30.

Všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Sv. Karla Boromejského, biskupa
Posvěcení lateránské baziliky
Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Sv. Martina, biskupa
Sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Sv. Anežky České, panny
Sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Sv. Cecílie, panny a mučednice
Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Sv. Ondřeje, apoštola

Ježíše Krista Krále
poslední neděle liturgického mezidobí

SLAVNOST

PAMÁTKA
SVÁTEK
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
SVÁTEK

SLAVNOST

 

 

 

PROSINEC

3.
6.
7.
8.
13.
14.
25.
26.
27.
28.

Sv. Františka Xaverského, kněze
Sv. Mikuláše, biskupa
Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Sv. Lucie, panny a mučednice
Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Narození Páně
Sv. Štěpána, prvomučedníka
Sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. Svatých Mláďátek, mučedníků

Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
neděle v oktávu Narození Páně anebo, není-li v oktávu neděle, 30. prosince

PAMÁTKA
PAMÁTKA
PAMÁTKA
SLAVNOST
PAMÁTKA
PAMÁTKA
SLAVNOST
SVÁTEK
SVÁTEK
SVÁTEK

SVÁTEK

 Červeně jsou zvýrazněny zasvěcené a doporučené svátky.