SVÁTOST NEMOCNÝCH

 

SPOLEČNÉ SLAVENÍ

SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

VE MŠI SVATÉ

 

koná se po evangeliu a homilii

 

  

PROSBY

 

Bratři a sestry,

s pevnou důvěrou pokorně prosme Pána za naše nemocné,

kteří s vírou očekávají posilu a uzdravení duše i těla a volejme:

 

PANE, SMILUJ SE !

 

1.    Pane náš, ve svém nesmírném milosrdenství se skloň k našim nemocným a posilni je svatým pomazáním, aby tak rostla jejich víra.

 

2.    Ulehči všem zde přítomným nemocným a dej, ať vidí tvou lásku, i když prožívají velké utrpení.

 

3.    Vysvoboď naše nemocné ode všeho zlého a zpřetínej pouta a okovy zla, které je činí nesvobodnými.

 

4.    Očisti naše nemocné od hříchů a chraň je před malomyslností a každou těžkou zkouškou.

 

5.    Vzkládáním rukou nás všech a vzýváním Tvého Svatého Jména, ať je uzdravíš, aby mohli znovu s radostí plnit své poslání.

 

 

(Následuje vzkládání rukou v tichosti.)

 

 

 

 

  

 

DĚKOVNÁ MODLITBA NAD OLEJEM

(odpověď na vzývání Boží Trojice – Požehnaný jsi, Bože, navěky!)

 

Požehnaný jsi, Bože všemohoucí Otče;

Tys poslal na svět svého Syna pro nás a pro naši spásu.

 

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

 

Požehnaný, jsi Bože, jednorozený Synu;

Ty ses stal člověkem, abys léčil naše hříchy a slabosti.

 

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

 

Požehnaný, jsi Bože, Duchu svatý, Utěšiteli;

Ty nám dáváš sílu, abychom snášeli utrpení vítězili nad ním.

 

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

 

Bože, tví služebníci přijmou s vírou svátost nemocných;

prosíme Tě:

ať je toto pomazání olejem ve jménu Ježíše Krista uzdraví a posilní v bolestech.

Neboť On s Tebou žije a vládne na věky věků.

Amen.

 

  

 

 

 

SVÁTOSTNÉ POMAZÁNÍ

 

Kněz vezme posvěcený olej a maže nemocné na čele a na rukou. Přitom říká:

 

SKRZE TOTO SVATÉ POMAZÁNÍ

AŤ TI PÁN PRO SVÉ MILOSRDENSTVÍ

POMŮŽE MILOSTÍ DUCHA SVATÉHO

 

Nemocný odpoví:      Amen.

 

AŤ TĚ VYSVOBODÍ Z HŘÍCHŮ,

AŤ TĚ ZACHRÁNÍ A POSILNÍ.

 

Nemocný odpoví:      Amen.

 

 

MODLITBA

 

Modleme se.

 

Pane Ježíši Kriste, náš Vykupiteli,

Tys uzdravoval nemocné;

pohlédni na tyto zde shromážděné bratry a sestry nemocné a ve stáří,

kteří s vírou a s důvěrou očekávají uzdravení duše i těla.

Ve tvém jménu je mažeme svatým olejem;

dej jim novou svěžest a sílu, aby tak překonali nemoc

a s Tvou pomocí nabyli dobré mysli.

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků.

Amen.

 

 

 

Comments