Žehnání adventního věnce

Obřad žehnání je velkou příležitostí obnovit společnou modlitbu v rodině.
Modlitba se většinou koná na 1. neděli adventní - buď před společným nedělním obědem nebo už v sobotu večer.

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE

 

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa“ (Mt 5,14).

Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.

Žehnání koná kněz, jáhen nebo laik, např. jeden z rodičů.

 

ÚVOD

Po vhodném zpěvu adventní písně a znamení kříže celebrant pozdraví přítomné:

 

Laik říká:

Milost a pokoj od toho, který byl, který je a který přijde, ať je s námi nyní i navěky.

Odp.:

Amen.

 

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Mt 5,14-16 „Ať vaše světlo svítí lidem“

 

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl: „Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“

 

Žl 24 (23), 1-2.3-4ab.5-6 Odp.: srv. 6

Odp.: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

 

Hospodinu náleží země i to, co je na ní,

svět i ti, kdo jej obývají.

Neboť on jej založil nad moři,

upevnil ho nad proudy vod.

Odp. To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

 

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,

kdo smí stát na jeho svatém místě?

Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,

jehož duše nebaží po marnosti.

Odp. To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

 

Ten přijme požehnání od Hospodina,

odměnu od Boha, svého Spasitele.

To je pokolení těch, kdo po něm touží,

kdo hledají tvář Jakubova Boha.

Odp. To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

 

Místo žalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Po něm celebrant může krátce vysvětlit smysl biblického textu.

Následují přímluvy:

 

Přímluvy

            Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy           v království svého Otce:

 

Odp.: Maranatha, přijď, Pane Ježíši!

 

  • Za celou církev, aby v celém světě byla nositelkou tvé radostné zvěsti.
  • Za lidi všech národů, aby uslyšeli tvé volání a odpověděli na ně celým srdcem.
  • Za naši farní rodinu, abychom rostli ve světle tvé milosti a v jednotě víry a lásky.
  • Za to, abychom adventní dobu prožívali v duchu radostného očekávání a naděje.

 

Lze uvést modlitbu Páně:  

            Modleme se, jak nás Pán Ježíš naučil:

            Otče náš...

 

ŽEHNACÍ MODLITBA

Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to,

že nám dopřáváš milost nového začátku.

Dej, ať v průběhu adventní doby

roste naše radost a naděje.

Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa.

Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec +

znamením tvého požehnání, ať je i náš život

stále více prozářen světlem tvé milosti.

Skrze Krista, našeho Pána.

 

Odp.:      Amen.

 

ZÁVĚR

Laik říká:

            Milosrdný Bůh ať nás zahrne jasem své milosti a učiní z nás děti světla, abychom s bdělým a čistým srdcem očekávali jeho příchod.

 

Odp.:      Amen.

 

Obřad se zakončí vhodným zpěvem.

 

Ċ
Římskokatolická farnost Josefov,
9. 11. 2010 1:40