Žehnání praporu a zahájení sezony 2010

Máme před sebou vyšívanou repliku historického rakousko-uherského císařského praporu pro Pevnost Josefov, kterou zhotovila firma Alerion s.r.o.

Tento prapor vlál nad městem v dobách, kdy Pevnost Josefov vzkvétala a byla hrdá svým postavením a posláním. Přišly doby, kdy prapor veřejně plát přestal a jakoby s ním přestal plát i původní život Pevnosti.

Prapor je symbol – i v církvi užíváme slovo symbol – původně z řeckého slova SYMBALEIN – a v církvi nemáme jen prapory, ale i vyznání víry – jako symbola víry, abychom o nich přemýšleli a rozjímali.

Nyní žehnáme repliku původního praporu – chceme o něm jako o symbolu také přemýšlet a rozjímat – proč a co nám ukazuje a kam nás vede. Zároveň jsme plni naděje, že vzplane naše nová naděje, že Bůh požehná našemu městu, naší Pevnosti Josefov a dá nám svou ochranu a bude nad námi bdít.


  
 
  

  
 

 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. (Flp 2,1-4)

    Bratři! Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých.
    Slyšeli jsme slovo Boží - Bohu díky.

Modleme se společně k našemu nebeskému Otci:
  • Pane, náš Bože, dej svým věřícím ducha opravdového bratrství a jednoty
  • Posiluj v každém z nás pocit odpovědnosti, ohleduplnosti a úsilí o společné dobro
  • Učiň nás solí země a světlem světa
  • Dej, ať nehledáme jen vlastní prospěch, ale nezištně sloužíme druhým
Tyto všechny prosby i jiné zahrňme do modlitby, kterou nás Pán Ježíš naučil:

    Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. 
    Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
    A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Žehnací modlitba:

    Bože, v tobě má původ každé pravé společenství.
    Požehnej + všem, které spojuje toto znamení praporu,
    aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje.
    Ať jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty,
    které jsou ve shodě s tvou vůlí
    a s evangeliem tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána.
    Amen.

Celebrant pokropí přítomné i prapor svěcenou vodou.

Závěrečné požehnání:

    Požehnej Vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
   Prezentace PicasaWeb


                                                                                                                                                                                          

přidáno: 14.3.2010 0:18, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 14.3.2010 0:20 ]

Slavnostní otevření turistické sezóny

Zveme Vás na zahájení turistické sezóny v Josefově v sobotu 27. března 2010

Program

12.45 - řazení vojsk, pochod k chrámu Nanebevstoupení Páně
13.00 - žehnání nového vojenského praporu
14.00 - slavnostní vytažení praporu na valu Bastionu I
14.30 - předání klíčů správci podzemí D. Doubravovi
15.00 – bitevní ukázka

Podzemní chodby jsou otevřeny 27. a 28. března, během dubna od 9 do 16 hodin, muzeum v radnici od 10 do 16 hodin.


INFORMACE O AKCI

Typ akce: akce pro celou rodinu
Datum zahájení: 27.03.2010 (Sobota) — 12:45
Datum ukončení: 27.03.2010 (Sobota)
Místo konání: Josefov - kostel, areál podzemních chodeb
Cena: Nebyla uvedena
Kontaktní osoba: PhDr. Olga Mertlíková - 491 812 731
Pořadatel: Klub vojenské historie Josefov, Městské muzeum
WWW: http://www.muzeumjaromer.cz/odkaz bude otevřen v novém okně