Žehnání vína 27. prosince

ŽEHNÁNÍ VÍNA V DEN SVÁTKU SV. JANA EVANGELISTY 27. PROSINCE

Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Žehnání vína v den svátku tohoto světce připomíná tuto událost a zdůrazňuje i přikázání lásky zaznamenané v jeho spisech. Žehnání koná kněz, jáhen nebo laik. Pokud je spojeno se mší, použije se před závěrečným požehnáním pouze žehnací modlitba.

V.: Naše pomoc je ve jménu Pána, 
Odp.: neboť on stvořil nebe i zemi.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

1 Jan 4,7-12 „Milujte se navzájem“

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. 
Milovaní, milujte se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne, že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti.

ŽEHNACÍ MODLITBA 
Pane náš Bože, 
ty nám dáváš mnoho dobrých darů. 
Také víno je tvým darem. 
Je plodem země i lidské práce 
a tvůj Syn Ježíš Kristus si je zvolil 
jako znamení nové smlouvy ve své Krvi. 
Požehnej nás na přímluvu svého apoštola Jana 
a dej, ať toto víno + 
přijmeme jako dar tvé lásky k nám. 
Pomoz nám, ať stále zakoušíme, 
že jsi Bůh pravý, dobrý a věrný, 
který vlévá radost do lidských srdcí 
a upevňuje jejich společenství. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 

Odp.: Amen.

V.: Dobrořečme Pánu. 
Odp.: Bohu díky. Když se požehané víno podává k pití, může se podle staré tradice říci: „Pij lásku svatého Jana.“ 

Comments